logo FAMU
Výběrové řízení CAS - pedagog/pedagožka pro výuku dějin výtvarného umění 20. - 21. století a současného umění

Výběrové řízení CAS - pedagog/pedagožka pro výuku dějin výtvarného umění 20. - 21. století a současného umění

Děkanka Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále jen FAMU) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademické/ho pracovníka/pracovnice pro Centrum audiovizuálních studií (CAS) FAMU. 

Výběrové řízení se řídí Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AMU za dne 19. ledna 2017, čl. 1, odst. 3) a § 77 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění. 

Náplň práce: 

 • Celoškolní výuka dějin výtvarného umění 20.–21. století v rozsahu 1 přednášky týdně. 
 • Výuka současného umění s důrazem na umění nových médií a pohyblivého obrazu v rozsahu 1 přednášky týdně. 
 • Účast na přijímacích řízeních, klauzurních zkouškách, ve zkušebních komisích státních závěrečných zkoušek, na studijním soustředění a dalších provozních aktivitách katedry.   
 • Konzultace, vedení a oponování teoretických bakalářských a magisterských prací. 
 • Účast na vědecko-výzkumné a publikační činnosti katedry. 
 • Podíl na koncepci směřování oboru. 

 Požadavkem pro účast ve výběrovém řízení je: 

 • VŠ vzdělání v oblasti dějin a teorie umění, nebo v oblasti příbuzné. Upřednostňujeme dokončené doktorské studium. 
 • Vlastní výzkumná a publikační činnost. 
 • Pedagogické zkušenosti. 
 • Organizační schopnosti, systematičnost, flexibilita a pracovní nasazení. 
 • Znalost anglického jazyka na úrovni B2 evropského referenčního rámce. 

Datum nástupu: 

 • leden 2023 DPP dle dohody, příprava koncepce výuky  
 • Od 1. 2. 2023 pracovní poměr na úvazek, výuka 

Pracovní úvazek: 

 • 0,5 
 • platové podmínky se řídí vnitřním předpisem AMU 

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat tyto náležitosti: 

 • jméno, adresa bydliště, kontaktní telefon, e-mail 
 • kopie dokladů o nejvyšším ukončeném vzdělání 
 • strukturovaný životopis 
 • přehled publikační a výzkumné činnosti a přehled výsledků v RIV 
 • motivační dopis 
 • obecný nástin koncepce výuky 

Přihlášku do výběrového řízení zašlete nejpozději do 11. 12. 2022 elektronicky na e-mailovou adresu: kristyna.sperkova(at)famu.cz, předmět: Výběrové řízení akademický pracovník/akademická pracovnice CAS – pedagog/pedagožka pro výuku profilového oboru Audiovizuální studia 

Výběrové řízení se uskuteční nejpozději do 6 týdnů od uzavření přihlášky. 

Upozornění: 
Zasláním životopisu uchazeč/-ka o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v souladu s obecným Nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení. Více informací o nakládání AMU s osobními údaji, můžete najít https://www.amu.cz/cs/uredni-deska/ochrana-osobnich-udaju/.    

V Praze dne 10. 11. 2022 

PhDr. Andrea Slováková, Ph.D., MBA 

děkanka FAMU 

10. listopad 2022

.
.