logo FAMU
Bakalářské studijní programy

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

OBECNÉ PODMÍNKY PŘIJETÍ DO STUDIA V BAKALÁŘSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU PRO AKADEMICKÝ ROK 2022/2023 A ZPŮSOB OVĚŘOVÁNÍ JEJICH PLNĚNÍ

 

Pokud se uchazeč hlásí do více studijních programů najednou, vyplní a podá pro každý studijní program přihlášku zvlášť.

Standardní doba studia vyplývající z akreditace bakalářských studijních programů jsou tři roky. Bakalářský studijní program je zakončený státní závěrečnou zkouškou a udělením akademického titulu „bakalář umění“ (BcA).

OBSAH:

A) Podmínka dosaženého stupně vzdělání

B) Lhůta pro podání a způsob podání přihlášek ke studiu

C) Obecné zásady a pravidla pro průběh přijímacího řízení

---

A) Podmínka dosaženého stupně vzdělání

Podmínkou přijetí k bakalářskému studiu na FAMU je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Uchazeč dokládá dosažený stupeň vzdělání s přihláškou do studia – viz oddíl B. 1. II).

Uchazeč, který je v maturitním ročníku, si nechá na přihlášce od své střední školy potvrdit termín konání maturitní zkoušky; v případě splnění talentových i teoretických podmínek přijímacího řízení doloží vykonání maturitní zkoušky vysvědčením o maturitní zkoušce, jehož originál předloží v termínu stanoveném výzvou Studijního oddělení FAMU.

Pouze ve zcela výjimečných případech, předem odůvodněných žádostí podanou děkance FAMU s přihláškou do přijímacího řízení, může děkanka přijmout ke studiu i uchazeče, který splnil všechny podmínky přijímacího řízení, bez dokončeného úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání, které však uchazeč musí dokončit před uzavřením bakalářského studia.

B) Lhůta pro podání a způsob podání přihlášek ke studiu

Uchazeč se o přijetí ke studiu do bakalářských studijních programů uchází podáním: 1) přihlášky a 2) povinných prací, a to ve DVOU TERMÍNECH stanovených ve specifických podmínkách příslušného studijního programu

V průběhu přijímacích zkoušek může uchazeč sledovat v jakém stavu je rozhodnutí o jeho přijetí/nepřijetí na: https://prihlaska.amu.cz.

B. 1)

Uchazeč vyplní elektronickou přihlášku podle pokynů uvedených ve veřejné části internetových stránek AMU - ZDE. Formulář elektronické přihlášky je přístupný od 1. 10. 2021 do 4. 11. 2021 (do půlnoci) - vyjma oboru Fotografie (do 30. 11. 2021 do půlnoci).

Vyplněnou přihlášku uchazeč vytiskne (na barevné nebo černobílé tiskárně), podepíše, doplní ji o níže uvedené přílohy a náležitosti a buď:

a) osobně podá v úředních hodinách na Podatelně Akademie múzických umění v Praze,

Malostranské náměstí 259/12, 118 00 Praha 1

anebo

b) pošle poštou na adresu:

Akademie múzických umění v Praze

Studijní oddělení FAMU

Malostranské náměstí 12

118 00 Praha 1

Rozhoduje termín podání na poště nebo podatelně AMU - nejpozději 5. 11. 2021 včetně (vyjma oboru Fotografie - nejpozději 1. 12. 2021).

Přihláška musí vždy obsahovat následující přílohy I. - III., tedy i bez ohledu na to, zda se uchazeč do přijímacího řízení hlásí opakovaně nebo zda je studentem či absolventem jiné VŠ; bez těchto příloh nemá přihláška všechny náležitosti, což může vést až k zastavení přijímacího řízení:

I) Životopis s aktuální adresou, telefonním číslem a e-mailovou adresou uchazeče; životopis se píše podle obecných standardů klasického nebo strukturovaného životopisu (uchazeč si zvolí sám jednu z těchto dvou forem);

II) Úředně ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení (ověření provádí obecní úřady, notáři a pobočky České pošty, které poskytují službu Czech POINT).

V případě, že uchazeč o bakalářské studium absolvoval předchozí vzdělání na zahraniční střední nebo vysoké škole, postupuje podle informací o uznání zahraničního vzdělání uvedených zde.

III) Vytištěné potvrzení o uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením, které uchazeč přiloží k přihlášce. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 873 Kč a je nevratný. Poplatek uchazeč uhradí výhradně bankovním převodním příkazem (jiné způsoby, např. poštovní poukázkou nebo v hotovosti, nejsou možné).

Číslo účtu: 19-5373180297/0100

VS: 64913

SS (=specifický symbol): číslo přihlášky uchazeče (bez jeho uvedení není platba kompatibilní s přihláškou, která tak nemá stanovené náležitosti).

Pro platby ze zahraničí uchazeči použijí tyto údaje:

SWIFT code: KOMBCZPPXXX;

IBAN code: CZ 5301000000195373180297;

Adresa banky: Komerční banka, a.s., Malostranské nám. 23, 118 00 Praha 1, Czech Republic;

Majitel účtu: AMU, Malostranské náměstí 12, 118 01 Praha 1.

 

Uchazeč jako plátce je povinen uhradit veškeré bankovní poplatky.

Další přílohy

IV) V případě, že to je součástí podmínek přijímacího řízení určitého oboru, přihláška musí obsahovat rovněž další přílohy specifikované v podmínkách přijímacího řízení příslušného studijního programu (např. potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu od očního lékaře pro studium oboru kamera); viz specifické podmínky přijímacího řízení jednotlivých studijních programů.

V) Pro uchazeče ze zahraničí je podmínkou přijetí do studia uskutečňovaného v českém jazyce doložení znalosti českého jazyka na úrovni B1 podle CEFRL (výjimkou jsou uchazeči ze Slovenské republiky, u kterých certifikát nevyžadujeme). Uchazeč je povinen tuto znalost v průběhu přijímacího řízení doložit:

a) úředním certifikátem akreditované instituce (seznam akreditovaných institucí na webových stránkách Centra jazykové přípravy AMU, zejm. absolvováním zkoušky odpovídající úrovně složené na Univerzitě Karlově (Ústav jazykové a odborné přípravy), Masarykově univerzitě (Kabinet češtiny pro cizince),

b) případně maturitní zkouškou z českého jazyka složené v ČR, či absolvováním jiného vysokoškolského studijního programu akreditovaného v českém jazyce,

c) vykonáním zpoplatněné jazykové zkoušky v Centru jazykové přípravy. Termín zkoušky bude upřesněn.

Bez splnění této podmínky nemůže být uchazeči vydáno rozhodnutí o přijetí do studia.

B. 2)

Uchazeč je povinen doručit veškeré povinné práce, které jsou uvedeny ve specifických podmínkách přijetí ke studiu příslušného oboru.

Uchazeč, který nepodá do stanoveného termínu povinné práce, nesplnil podmínky pro přijetí do studia v prvním kole a nebude pozván do dalšího kola přijímacího řízení. Všechny předložené práce musejí být vlastním autorským dílem uchazeče, což uchazeč potvrdí přiloženým podepsaným prohlášením. Nerespektováním této zásady uchazeč nesplnil podmínku pro přijetí do studia.

C) Obecné zásady a pravidla pro průběh přijímacího řízení

Přijímací řízení uchazeče je zahájeno doručením přihlášky uchazeče.

V rámci přijímacího řízení přijímací komise jednotlivých oborů během přijímací zkoušky všestranně ověřují a vyhodnocují uchazečovy talentové a vědomostní předpoklady ke studiu příslušného studijního programu. Přijímací zkouška na FAMU je vícekolová.

V prvním kole přijímací zkoušky přijímací komise jednotlivých studijních programů (s výjimkou oboru Produkce) rozhodují na základě vyhodnocení uchazečem předložených uměleckých prací o splnění, respektive nesplnění podmínek pro postup uchazeče do dalšího kola. Zkušební komise hodnotí domácí práce s ohledem na kreativní potenciál uchazeče a zvládnutí vyjadřovacích prostředků vlastních danému uměleckému oboru. (U oboru Produkce rozhoduje přijímací komise o splnění, respektive nesplnění podmínek pro postup uchazeče do dalšího kola přijímací zkoušky na základě vyhodnocení písemných testů, vypracovaných uchazeči v prvním kole.) Ti uchazeči, kteří nesplnili podmínky pro postup do dalšího kola přijímací zkoušky, nesplnili podmínky pro přijetí do studia a bude jim písemně poštou doručeno rozhodnutí děkanky FAMU o nepřijetí.

Uchazeči, kteří uspěli v prvním kole přijímací zkoušky, se dostaví na FAMU k druhému (popř. pak ještě třetímu) kolu přijímací zkoušky. V rámci těchto kol přijímací zkoušky přijímací komise hodnotí zejména kreativní potenciál uchazeče a zvládnutí vyjadřovacích prostředků vlastních danému uměleckému oboru, zjišťuje motivaci uchazeče a hloubku jeho zájmu o zvolený obor, předpoklady pro další rozvoj jeho talentu a znalostí, orientaci v daném oboru a všeobecný kulturní rozhled.

Přijímací řízení probíhá v češtině, bez přítomnosti tlumočníka.

Přijímací komise jednotlivých studijních programů vyhodnotí na základě výsledků těchto kol přijímacího řízení, zda uchazeči splnili, respektive nesplnili podmínky pro přijetí, a navrhnou uchazeče, kteří podmínky přijímacího řízení splnili, děkance FAMU k přijetí do studia. Uchazečům bude písemně poštou doručeno rozhodnutí děkana FAMU o přijetí, respektive nepřijetí do studia.

Uchazečům, kteří budou přijati do studia, budou následně písemně oznámeny termíny vstupních akcí s povinnou účastí: termín zápisu do 1. ročníku bakalářského studia, termín imatrikulace a termín úvodního soustředění 1. ročníku v Učebním a výcvikovém středisku v Poněšicích.

---

V souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů („Zákon o vysokých školách“) ve znění pozdějších předpisů, s vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze, zejména článkem 18 Statutu AMU, s článkem 8 Studijního a zkušebního řádu AMU, a s vnitřními normami předpisy Filmové a televizní fakulty AMU, zejména s Výnosem děkana č. 1/2020 o studiu na FAMU, vyhlašuji pro uchazeče o studium v akademickém roce 2022/2023 lhůtu pro podání přihlášek ke studiu a způsob jejich podávání písemnou nebo elektronickou formou, podmínky přijetí do studia, schválené v souladu s § 27 Zákona o vysokých školách na zasedání Akademického senátu FAMU dne 17. května 2021, termín a způsob ověřování splnění těchto podmínek a formu a rámcový obsah přijímací zkoušky a kritéria pro její vyhodnocení, a to pro obory bakalářského studijního programu Filmové, televizní a fotografické umění a nová média (konkrétně: Fotografie 8204R017; Kamera 8204R019; Režie 8204R025) a pro studijní programy Audiovizuální studia B0211A310007; Animovaná tvorba B0211A310006; Dokumentární tvorba B0211A310008; Produkce B0211A310009; Scenáristika a dramaturgie B0211A310010; Střihová skladba B0211A310014 a Zvuková tvorba B0211A310011.Forma, rámcový obsah a kritéria vyhodnocení výsledků přijímacího řízení pro jednotlivé obory

Specifické podmínky pro přijetí do jednotlivých studijních oborů, jejichž součástí je v souladu s čl. 18 odst. 5 Statutu AMU forma a rámcový obsah přijímací zkoušky a kritéria vyhodnocení výsledků přijímacího řízení, jsou uvedeny na následujících odkazech příslušných kateder.


 

PhDr. Andrea Slováková, Ph.D., MBA

Děkanka FAMU.
.