logo FAMU
Přijímací řízení pro ukrajinské uchazeče / Процедура прийому в студію - абітурієнти з України

Bakalářské studium

Mimořádné přijímací řízení pro ukrajinské uchazeče do bakalářských studijních programů pro akademický rok 2022/2023

 

!

MIMOŘÁDNÉ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO UKRAJINSKÉ UCHAZEČE DO BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ PRO AKADEMICKÝ ROK 2022/2023 JE JIŽ UZAVŘENO. 


Obecné podmínky přijímacího řízení
Specifické podmínky přijímacího řízení

 

OBECNÉ PODMÍNKY PŘIJETÍ DO STUDIA V BAKALÁŘSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU PRO AKADEMICKÝ ROK 2022/2023 A ZPŮSOB OVĚŘOVÁNÍ JEJICH PLNĚNÍ

Obecné podmínky přijímacího řízení jsou stejné pro všechny studijní programy, do kterých bylo vyhlášeno přijímací řízení. Doporučujeme důkladné prostudování těchto podmínek.

 

O přijetí do bakalářského studia na FAMU se v tomto případě může ucházet pouze cizinec, kterému byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace v návaznosti na prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2022/382 ze dne 4. března 2022, kterým se stanoví, že nastal případ hromadného přílivu vysídlených osob z Ukrajiny ve smyslu článku 5 směrnice 2001/55/ES, a kterým se zavádí jejich dočasná ochrana, (dále jen "Cizinec").

Do akademického roku 2022/2023 proběhnou mimořádně dodatečně přijímací zkoušky do následujících studijních programů realizovaných v českém jazyce:

Dokumentární tvorba - max. počet přijatých uchazečů 1

Střihová skladba - max. počet přijatých uchazečů 1

Zvuková tvorba - max. počet přijatých uchazečů 1

Pokud se uchazeč hlásí do více studijních programů najednou, vyplní a podá pro každý studijní program přihlášku zvlášť.

Standardní doba studia vyplývající z akreditace bakalářských studijních programů jsou tři roky. Bakalářský studijní program je zakončený státní závěrečnou zkouškou a udělením akademického titulu „bakalář umění“ (BcA).

–--

A) Podmínka dosaženého stupně vzdělání

Podmínkou přijetí k bakalářskému studiu na FAMU je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Uchazeč dokládá dosažený stupeň vzdělání s přihláškou do studia – viz oddíl B. 1. III).

Uchazeči o studium na AMU, kteří jsou Cizinci, mohou při prokazování dosaženého předchozího vzdělání doklad podle § 48 odst. 4 písm. d) a § 48 odst. 5 písm. c) zákona o vysokých školách nahradit čestným prohlášením takovéto osoby o skutečnostech jinak prokazovaných takovýmto dokladem nebo ověřením podle § 90 odst. 3 zákona o vysokých školách, pokud tyto doklady k předchozímu vzdělání nemají.

Uchazeč, který je v maturitním ročníku, si nechá na přihlášce od své střední školy potvrdit termín konání maturitní zkoušky; v případě splnění talentových i teoretických podmínek přijímacího řízení doloží vykonání maturitní zkoušky vysvědčením o maturitní zkoušce, jehož originál předloží v termínu stanoveném výzvou Studijního oddělení FAMU.

Pouze ve zcela výjimečných případech, předem odůvodněných žádostí podanou děkance FAMU s přihláškou do přijímacího řízení, může děkanka přijmout ke studiu i uchazeče, který splnil všechny podmínky přijímacího řízení, bez dokončeného úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání, které však uchazeč musí dokončit před uzavřením bakalářského studia.

 

B) Lhůta pro podání a způsob podání přihlášek ke studiu

Uchazeč se o přijetí ke studiu do bakalářských studijních programů uchází podáním přihlášky do 22. 8. 2022

V případě Dokumentární tvorby a Střihové skladby uchazeč také zasílá povinné práce, a to těchto termínech:

Dokumentární tvorba do 1. 9. 2022

Střihová skladba do 1. 9. 2022

V průběhu přijímacích zkoušek může uchazeč sledovat v jakém stavu je rozhodnutí o jeho přijetí/nepřijetí na: https://prihlaska.amu.cz.

B. 1)

Uchazeč vyplní elektronickou přihlášku podle pokynů uvedených ve veřejné části internetových stránek AMU - ZDE. Formulář elektronické přihlášky je přístupný od 1. 7. 2022 do 22. 8. 2022 (do půlnoci).

Vyplněnou přihlášku uchazeč vytiskne (na barevné nebo černobílé tiskárně), podepíše a buď

a) osobně podá v úředních hodinách na Podatelně Akademie múzických umění v Praze, Malostranské náměstí 259/12, 118 00 Praha 1

anebo

b) pošle poštou na adresu:

Akademie múzických umění v Praze

Studijní oddělení FAMU

Malostranské náměstí 12

118 00 Praha 1

Rozhoduje termín podání na poště nebo podatelně AMU - nejpozději 22. 8. 2022 včetně!

 

 

Elektronická přihláška musí vždy obsahovat následující přílohy I. - IV., bez těchto příloh nemá přihláška všechny náležitosti, což může vést až k zastavení přijímacího řízení.

I) Doklad prokazující, že uchazeč je Cizinec, jak je uvedeno v úvodu. Tuto skutečnost je nutné prokázat vízovým štítkem v cestovním dokladu nebo záznamem o udělení dočasné ochrany v cestovním dokladu nebo jiném dokladu. Fotokopie takového dokladu nahraje uchazeč do elektronické přihlášky společně s dokladem prokazujícím jeho totožnost (včetně fotografie).

II) Životopis s aktuální adresou, telefonním číslem a e-mailovou adresou uchazeče; životopis se píše podle obecných standardů klasického nebo strukturovaného životopisu (uchazeč si zvolí sám jednu z těchto dvou forem);

III) Uchazeč o bakalářské studium, který je Cizinec, nahraje do příloh elektronické přihlášky fotokopii maturitního vysvědčení či jiného dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

V případě, že uchazeč, který je Cizinec, nemůže v době podání přihlášky doložit své předchozí vzdělání může ho nahradit čestným prohlášením, které je ke stažení ZDE

 

Pro uchazeče ze zahraničí je podmínkou přijetí do studia uskutečňovaného v českém jazyce doložení znalosti českého jazyka na úrovni B1 podle CEFRL.

Uchazeč je povinen tuto znalost doložit (až po úspěšném vykonání přijímací zkoušky):

a) úředním certifikátem akreditované instituce (seznam akreditovaných institucí na webových stránkách Centra jazykové přípravy AMU

b) případně maturitní zkouškou z českého jazyka složené v ČR, či absolvováním jiného vysokoškolského studijního programu akreditovaného v českém jazyce,

c) vykonáním jazykové zkoušky v Centru jazykové přípravy AMU. Termín zkoušky v září 2022 bude upřesněn.

Bez splnění této podmínky nemůže být uchazeči vydáno rozhodnutí o přijetí do studia.

 

Dle výnosu rektorky č. 5/2022 jsou uchazeči, kteří jsou Cizinci a státní občané Ukrajiny osvobození od povinnosti hradit poplatek za:

  1. úkony spojené s přijímacím řízením,
  2. úkony spojené s posouzením splnění podmínek prokázání dosaženého předchozího vzdělání,
  3. zkoušku z českého jazyka v rámci přijímacího řízení na AMU.

 

C) Obecné zásady a pravidla pro průběh přijímacího řízení

Přijímací řízení probíhá v češtině, bez přítomnosti tlumočníka.

Popis průběhu přijímacího řízení a další náležitosti jsou uvedené ve specifických podmínkách jednotlivých studijních programů.

--

V souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů („Zákon o vysokých školách“) ve znění pozdějších předpisů, s vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze, zejména článkem 18 Statutu AMU, s článkem 8 Studijního a zkušebního řádu AMU, a s vnitřními normami předpisy Filmové a televizní fakulty AMU, zejména s Výnosem děkana č. 1/2020  o studiu na FAMU, vyhlašuji pro uchazeče o studium v akademickém roce 2022/2023 lhůtu pro podání přihlášek ke studiu a způsob jejich podávání písemnou nebo elektronickou formou, podmínky přijetí do studia, schválené v souladu s § 27 Zákona o vysokých školách na zasedání Akademického senátu FAMU dne 23. června 2022, termín a způsob ověřování splnění těchto podmínek a formu a rámcový obsah přijímací zkoušky a kritéria pro její vyhodnocení, a to pro studijní programy Dokumentární tvorba B0211A310008, Střihová skladba B0211A310014 a Zvuková tvorba B0211A310011.

 

PhDr. Andrea Slováková, Ph.D., MBA

Děkanka FAMU

 

 

 

 

 

 

 

.


Zveřejněno dne: 24. 6. 2022

SPECIFICKÉ PODMÍNKY PŘIJETÍ DO STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH PRO AKADEMICKÝ ROK 2022/2023 A ZPŮSOB OVĚŘOVÁNÍ JEJICH PLNĚNÍ

Specifické podmínky přijímacího řízení jsou odlišné podle zvoleného studijního programu. Doporučujeme důkladné prostudování těchto podmínek.

 

Dokumentární tvorba

 

Střihová skladba

 

Zvuková tvorba

 

Zveřejněno dne: 24. 6. 2022

MAXIMÁLNÍ POČET PŘIJÍMANÝCH UCHAZEČŮ:

Dokumentární tvorba - 1

Střihová skladba - 1

Zvuková tvorba - 1

 

 .
.