logo FAMU
Základní informace a FAQ pro uchazeče o přijetí na FAMU

FAQ

 

Přístupnost studia

Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze je výběrovou vysokou uměleckou školou.
Přijímání ke studiu na Filmové a televizní fakultě AMU se řídí § 48 až § 51 Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ("Zákon o vysokých školách") ve znění pozdějších předpisů a probíhá v souladu se Zákonem o vysokých školách a s vnitřními předpisy školy, zejména Studijním a zkušebním řádem AMU a Výnosem děkana č. 1_2020 o přijímacím řízení, organizaci studia a ukončení studia.

Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné vykonání přijímacího řízení, při němž uchazeč prokázal potřebnou způsobilost ke studiu daného oboru. Znalosti, nadání a schopnosti uchazečů stanovené školou jako podmínka přijetí ke studiu ověřují, posuzují a bodově hodnotí přijímací komise jednotlivých oborů, které podávají děkanovi FAMU návrh na přijetí vybraných uchazečů. Bodové hodnocení je instrumentem jednotlivých přijímacích komisí pro stanovení pořadí uchazečů. O přijetí uchazečů do studia rozhoduje na základě návrhů oborových přijímacích komisí děkan FAMU. 

Počet uchazečů přijímaných do jednotlivých oborů studijního programu je dán koncepcí výuky příslušných oborů, podmínkami vyplývajícími z potřeb vzájemné kooperace oborů a aktuálními ekonomickými, kapacitními a organizačními možnostmi FAMU, je tudíž do určité míry variabilní a je konkretizován rozhodnutím děkana FAMU o uchazečích přijatých do studia v příslušném akademickém roce.

Studium na FAMU je přístupné jak občanům České republiky, tak zahraničním občanům. S výjimkou oborů Photography, Montage, Cinematography a Cinema and Digital Media, které jsou vyučovány v angličtině, se obory FAMU vyučují v českém jazyce a v češtině (bez podpory tlumočníka) rovněž probíhá přijímací řízení. Pokud chtějí zahraniční uchazeči (s výjimkou uchazečů s občanstvím Slovenské republiky, kteří mohou být na základě dohody mezi ministerstvy školství ČR a SR přijati „ke studiu všech typů studijních programů veřejné vysoké školy za stejných podmínek, které se […] vztahují při přijetí ke studiu a při studiu na občany vlastního státu“) na FAMU studovat v programu akreditovaném v českém jazyce, musejí v průběhu přijímacího řízení doložit hodnověrným jazykovým certifikátem vzdělávací  instituce oprávněné jej vydávat nebo vykonáním jazykové zkoušky znalost českého jazyka na úrovni B1 podle CEFRL na Centru jazykové přípravy AMU. Bez splnění této podmínky nemůže být uchazeč zapsán do studia.

Obory FAMU, které jsou akreditované v anglickém jazyce, se studují v anglickém jazyce a v tomto jazyce se také koná přijímací řízení (bez přítomnosti tlumočníka). Uchazeči o studium, jejichž mateřštinou není angličtina, proto doloží příslušným certifikátem svou znalost anglického jazyka nejméně na úrovni B2 podle CEFRL.

 

Informační zdroje pro uchazeče

Závazné informace o přijímacím řízení do bakalářského, magisterského a doktorského studia jsou dostupné na těchto webových stránkách. Žádáme uchazeče, aby se s těmito informacemi včetně odpovědí na nejčastěji kladené otázky nejprve seznámili a na studijní oddělení FAMU se pak případně obraceli pouze s konkrétními dotazy týkajícími se informací, které pokládáte za neúplné či nejasně formulované.

Pro lepší informovanost potenciálních uchazečů o studium FAMU vyhlašuje konzultační dny otevřených dveří. Přesné termíny konání jsou s předstihem oznámeny na webových stránkách fakulty.

Podmínky přijímacího řízení jsou rovné pro všechny uchazeče a nelze z nich poskytovat žádné výjimky. Upozorňujeme uchazeče, že informace o přijímacím řízení případně sdělené mimo rámec zde zveřejněných informací (např. pedagogy či zaměstnanci školy při konzultací, ve Dnech otevřených dveří atp.) mají pouze orientační charakter a nelze je ve smyslu Zákona o VŠ pokládat za závazné. V případě, že jste neporozuměli nějaké informaci na příslušných webových stránkách FAMU (a vysvětlení jste na žádné stránce této sekce či příslušném odkazu nenalezli), můžete kontaktovat studijní oddělení FAMU s konkrétním dotazem týkajícím se zde zveřejněných informací, které pokládáte za neúplné či nejasně formulované.

 

 

 


Odpovědi na nejčastěji kladené otázky:

1. Jak mám postupovat, pokud nejsem občanem ČR a chci na FAMU studovat program v češtině?

Přijímací řízení probíhá ve všech částech v češtině bez přítomnosti tlumočníka, podmínkou účasti v přijímacím řízení je tedy Vaše aktivní znalost češtiny minimálně na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce jazyků CEFRL (jednotlivé katedry mohou v souladu s vlastními požadavky přijímacího řízení stanovit i vyšší minimální úroveň; např. Katedra scenáristiky a dramaturgie či Katedra produkce požadují aktivní znalost češtiny na úrovni C2).

Pro vlastní studium je podmínkou Vaše vstupní aktivní znalost češtiny minimálně na úrovni B2 (pokud příslušná katedra nevyžaduje vyšší úroveň jazykové kompetence). Pokud tedy budete při nástupu do studia na počátku příslušného akademického roku (začátek října) ovládat češtinu na úrovni minimálně B2, lze předpokládat, že budete po jazykové stránce schopni dostát nárokům studia v češtině. Pokud budete v době podání přihlášky (listopad předchozího roku) ovládat češtinu pouze na úrovni B1, je nutné, abyste se - v případě, že budete přijati do studia - do zahájení akademického roku (tedy během cca deseti měsíců) zdokonalili na potřebnou úroveň B2.

Veškeré informace o postupu, jímž při podávání přihlášky do přijímacího řízení doložíte svou stávající jazykovou úroveň, a o způsobu, jímž bude při Vašem případném přijetí ověřena, naleznete na webu FAMU, na straně "Základní informace o podmínkách přijímacího řízení", v oddíle"Přístupnost studia". Veškeré další případné dotazy prosím směrujte na Studijní oddělení FAMU až po prostudování zde zveřejněných závazných pokynů.

Výjimkou jsou uchazeči ze Slovenské republiky, kteří mohou absolvovat přijímací řízení ve slovenštině.

2. Jak a kdy se můžu přihlásit?

Bakalářské studijní programy

Magisterské studijní programy

3. Jak mám dále postupovat po vyplnění formuláře elektronické přihlášky?

Formulář vytiskněte (na barevné nebo čenobílé tiskárně) a podepište.

Dále je nutné k němu přiložit úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení (pokud jste v době podání přihlášky ještě neabsolvovali maturitní zkoušku, vizte odstavce 7 a 13), vlastní životopis a doklad o zaplacení administrativního poplatku. Tyto přílohy jsou povinnou součástí přihlášky každého uchazeče (tedy i bez ohledu na to, zda se uchazeč do přijímacího řízení hlásí opakovaně nebo zda je studentem či absolventem jiné VŠ). Přihlášku  a výše uvedené přílohy odešlete v daném termínu poštou na adresu Akademie múzických umění, Studijní oddělení FAMU, Malostranské náměstí 12, 118 00 Praha 1, nebo můžete podat přihlášku osobně v úředních hodinách na Podatelně Akademie múzických umění v Praze, Malostranské náměstí 12, 118 00 Praha 1.

4. Jak získám ověřenou kopii maturitního vysvědčení?

Ověření provádí obecní úřady, notáři a pobočky České pošty, které poskytují službu Czech POINT.

5. Jakou podobu má mít životopis?

Životopis napište podle obecných standardů klasického nebo strukturovaného životopisu (sami si zvolte jednu z těchto dvou forem).

6. Jaké jsou možnosti uhrazení administrativního poplatku?

Poplatek uhradíte výhradně bankovním příkazem (jiné způsoby, např. poštovní poukázkou nebo v hotovosti, nejsou možné). Vytištěné potvrzení o platbě přilepte k přihlášce. Administrativní poplatek viz  Aktuální výnos rektora o poplatcích. Číslo účtu: 19-5373180297/0100. VS: 64913. SS (=specifický symbol): číslo Vaší přihlášky (bez jeho uvedení není platba kompatibilní s přihláškou, která se tak stává neplatnou).

Pro platby ze zahraničí použijte tyto údaje:

SWIFT code: KOMBCZPPXXX

IBAN code: CZ 5301000000195373180297

Adresa banky: Komerční banka, Malostranské nám. 23, 118 00 Praha 1, Czech Republic

Majitel účtu: AMU, Malostranské náměstí 12, 118 01 Praha 1

Pro platby ze zemí eurozóny doporučujeme bankovní platbu eurem přes Eurožiro, které zprostředkuje převod na účet AMU v korunách.

7. Jak se mnou FAMU bude komunikovat během přijímacího řízení?

Veškerá příslušná korespondence vám bude zasílána Českou poštou na adresu, kterou jste uvedli na přihlášce. Zkontrolujte proto pečlivě její správnost a úplnost.
 

8. Musím při vyplňování elektronické přihlášky vypisovat známky?

U elektronické přihlášky do bakalářského studia známky dokládat nemusíte. Je ale nutné, aby na přihlášce bylo potvrzení střední školy, že jste v maturitním ročníku a ve kterém měsíci budete maturovat. Maturitní vysvědčení pak v případě přijetí předložíte u zápisu. V případě, že jste již maturovali, přiložíte pouze úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

K přihlášce do magisterského studia přiložte úředně ověřenou kopii bakalářského diplomu (nikoli diploma supplement).

9. Hlásím se do bakalářského programu a mám vystudovanou jinou VŠ, musím přikládat potvrzení vysoké školy?

Nemusíte. I když máte vystudovanou vysokou školu, je třeba dodat úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

10. Je na FAMU možné studovat obory bakalářského a magisterského programu kombinovanou formou?

Nelze. Obory bakalářského a magisterského programu lze studovat pouze prezenčně.

11. Potřebuji zdravotní potvrzení, když se hlásím na FAMU?

Pokud se hlásíte na obor Kamera, potřebujete potvrzení o barvocitu. Na ostatní obory potvrzení od lékaře nepotřebujete.

12. Jsem osobou, která bude ze zdravotních důvodů (dyslexie ap.) požadovat specifický přístup k hodnocení studijních výsledků, jak mám tuto skutečnost doložit?

Písemným vyjádřením lékaře, které obsahuje jednoznačné a srozumitelné zdůvodnění Vašeho nároku na specifický přístup. Toto vyjádření je třeba přiložit k přihlášce spolu s Vaší formulací zdůvodňující požadavek na specifický přístup k hodnocení studijních výsledku.

13. Jaké jsou termíny podání přihlášek a talentových prací?

V případě bakalářského studia jsou informace k dispozici zde, v případě magisterského studia zde.

Jakékoliv  pokusy o dodání přihlášky, jejích chybějících příloh či chybějících součástí talentových prací po stanoveném termínu či jiným způsobem jsou bezpředmětné a budou vnímány jako pokus o podvodné jednání podle § 67 Zákona o vysokých školách.

14. Jsou na FAMU připravné kurzy nebo nultý ročník?

Na FAMU nejsou žádné přípravné kurzy ani nultý ročník. Dvakrát ročně FAMU pořádá dny otevřených dveří pro uchazeče o studium, v jejichž rámci lze konzultovat s pedagogy kateder. Upozorňujeme uchazeče, že informace sdělené v rámci těchto konzultací nelze pokládat za závazné ve smyslu Zákona o VŠ a že závazné informace o přijímacím řízení jsou pouze ty, které jsou zveřejněny na příslušných stránkách Úřední desky - webových stránkách školy.

15. Lze se hlásit na FAMU z nižších ročníků střední školy?

Nelze. Hlásit se můžete, pokud jste v závěrečném (maturitním) ročníku střední školy. Vaše škola vám na přihlášce potvrdí, ve kterém měsíci a roce budete maturovat. Bez tohoto potvrzení je přihláška neplatná.

16. Mám právo nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí přijetí ke studiu?

Ano, po uzavření přijímacího řízení a na základě předchozí žádosti u příslušné katedry, máte právo v přítomnosti katedrou pověřené osoby nahlédnout do příslušných materiálů..
.