logo FAMU
Organizační struktura

Úvodní slovo děkanky pro měsíčník FAMU News k vyučujícím a ostatním zaměstnankyním a zaměstnancům.

BŘEZEN 2023

Milé kolegyně, milí kolegové,

v uplynulém měsíci proběhlo uzavření zimního a zahájení letního semestru, přijímačky do studijních programů pro zahraniční studující - to je období, které klade velké nároky nejen na vyučující, ale také na technicko-hospodářské pracovnice a pracovníky děkanátu i kateder. Ráda bych vám všem poděkovala a ocenila vaše nasazení, důslednost a přemýšlení, které jste do těchto činností věnovali. Díky vám, kteří jste na nich aktivně participovali, protože proběhly v pořádku, s dodržením všech pravidel, hladce a snad i příjemně.

Je jasné, že všichni byste si zasloužili mnohem vyšší odměny za svoji práci, než jaké dostáváte. Víte, že společně s paní tajemnicí směřujeme nejvyšší možné procento rozpočtu právě do mezd a jakékoliv ušetření či navýšení je také investováno právě takto. Děláme vše, co je v našich silách, aby se mzdy mohly zvedat co nejvíce to lze. V minulém roce došlo k plošnému navýšení o 5 % a zároveň na pololetní a na odměny na konci roku byla přidělena na každé pracoviště částka vyšší než v dobách před covidem. Chystáme další plošné zvýšení mezd, a to buď od 1. dubna, anebo od 1. května (bude záviset na vývoji schvalování rozpočtu na rok 2023 akademickým senátem; pokud by ke zvýšení došlo až od května, bude posun kompenzovaný vyššími částkami alokovanými na odměny na jednotlivá pracoviště).

V této souvislosti bych vás chtěla informovat, že aktuálně již druhý měsíc probíhá intenzivní vnitroškolní diskuse o rozdělení rozpočtu mezi fakulty a rektorát. Klíčová diskuse proběhne na zasedání AS AMU 9. března, hlasování o rozdělení rozpočtu pak na zasedání AS AMU 4. dubna. Paní rektorka vstupovala do svého úřadu s koncepcí správy rozpočtu tak, aby byl rozdělován mezi 3 fakulty a rektorát tzv. "paritně", tj. aby každá ze čtyř uvedených složek AMU dostala stejnou část, tj. 25% z příspěvku A+K od MŠMT (tj. základní jádro našeho rozpočtu; do té doby měla FAMU vždy vyšší podíl, zejména kvůli vysokým nákladům na studentská cvičení). Akademický senát AMU proto vloni schválil cestu k této paritě; FAMU se podařilo vyjednat, že k ní nedojde najednou (bylo by to znamenalo jednorázový úbytek v našem rozpočtu ve výši bezmála 2 a půl milionu), ale že se cesta k paritě rozloží do tří let (letos je druhý z těchto 3 let) po částce 834 tis. Takový úbytek rozpočtu je, spolu s každoročním malým navýšením příspěvku A+K ze strany MŠMT, při hospodárném nakládání se zdroji, unesitelný. Letos k příspěvku A+K přibývá ještě další zdroj: přibližně 17 milionů Kč určených na navýšení mezd akademických pracovníků a pracovnic. Trváme na tom, aby tyto prostředky byly, po odečtení adekvátní částky na akademické prac. na rektorátních pracovištích jazykové přípravy a tělesné výchovy, rozděleny na třetiny mezi fakulty, tedy rovněž "paritně". A to také proto, aby nedošlo k navýšení úbytku FAMU ve prospěch tzv. „parity“. V diskusi je rovněž verze "smíchání" prostředků z příspěvku A+K s těmi prostředky určenými na mzdy akademických prac., což by buď již letos, anebo v následujících letech výrazně navýšilo onu částku, jíž se FAMU vzdává ve prospěch celkové parity čtyř součástí AMU. Proto vedení FAMU společně se senátorkami a senátory za FAMU v AS AMU, s AS FAMU, kolegiem děkanky a dalšími orgány o rozpočtu diskutují jak uvnitř fakulty, tak s AS AMU i s rektorátem. Pokud by někoho zajímalo se do problematiky ponořit více, doporučuji zápisy ze zasedání AS AMU, AS FAMU, a samozřejmě se kdykoliv můžete s dotazy obrátit jak na paní tajemnici či mě, tak na senátorky a senátory.

K tomuto dodám ještě dvě poznámky: Poděkování Radě vysokých škol a České konferenci rektorů, díky nimž se povedlo, že 4 umělecké školy (které jsou financovány jiným způsobem než ostatní univerzity) od letoška dostávají navýšení prostředků pro akademické pracovníky a pracovnice. A ujištění technicko-hospodářských pracovnic a pracovníků, že zvýšení mezd se bude týkat i jich, a bude zajištěno z příspěvku A+K.

Jedná se o komplexní problematiku, kterou jsem zde shrnula velice zjednodušeně. Pokud se o ní zajímáte více, ptejte se. Napsala jsem to do úvodního slova FAMU News zejména proto, že jsme tuto problematiku probírali už téměř na všech relevantních orgánech FAMU, je to však otázka týkající se úplně všech, a tak je důležité, abyste věděli, že diskuse probíhá, a že jak vedení fakulty, tak senátorky a senátoři dělají všechno proto, aby mohly být mzdy na FAMU navýšeny co nejvíce.

Přeji vám radost z probíhajícího semestru a z toho, že se můžeme osobně potkávat ve škole a realizovat výuku včetně té praktické prezenčně.

Srdečně,
Andrea Slováková
děkanka

ARCHIV:

ÚNOR 2023
LEDEN 2023
PROSINEC 2022
LISTOPAD 2022
ŘÍJEN 2022
ZÁŘÍ 2022
SRPEN 2022
ČERVENEC 2022
ČERVEN 2022
DUBEN 2022
BŘEZEN 2022
ÚNOR 2022
LEDEN 2022
PROSINEC 2021
LISTOPAD 2021
ŘÍJEN 2021
ZÁŘÍ 2021
SRPEN 2021
ČERVENEC 2021

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

máme za sebou jeden z nejobtížnějších měsíců v roce – leden, kdy probíhá většina přijímacích řízení do bakalářského studia, zkouškové období a zároveň organizační a finanční uzavírání předchozího kalendářního roku. Ráda bych ocenila obrovské nasazení a citlivé posuzování vás všech vyučujících, kteří jste strávili spoustu dní vyhodnocováním talentových prací, dovedností a osobností uchazečů a uchazeček. Je to zodpovědná, časově náročná a těžká práce a mám velkou radost, když slyším, jak jste spokojeni/é s výsledky a že jste opět sestavili výjimečné ročníky na svých katedrách. Velmi děkuji také technicko-hospodářským pracovnicím a pracovníkům, kteří měli náročnou práci s organizací přijímacího řízení a na ekonomickém, hospodářském a personálním oddělení zase s přelomem let.

V uplynulých 3 letech jsme věnovali hodně úsilí do tzv. náborové propagace, tedy jednak zviditelnění našich studijních oborů pro potenciální uchazeče a uchazečky, zároveň však vysvětlováním toho, co studium jednotlivých profesí znamená a obnáší, jaký typ absolvujících pak ze školy odchází. Jsem ráda, že se tato komunikační práce odráží ve stále se zvyšujícím zájmu o studium u nás. Všem členkám a členům kateder bych ráda adresovala výzvu – pokud máte tipy, jak ještě lépe zacílit zviditelňování vašich studijních programů, jak se dostat k potenciálním talentům, jak je co nejosobněji oslovit, dejte nám vědět, moc rádi vás zapojíme či se inspirujeme.

V příštím týdnu proběhnou dva projektové dny, v jejichž rámci se představí připravovaná cvičení a filmy, které jsou realizované v mezikatederních štábech. Prezentace proběhnou v anglickém jazyce a jejich cílem je také umožnit studujícím, aby se seznámili s tím, na čem pracují jejich spolužáci a spolužačky, avšak také aby mohli najít spolupracující osoby, které ještě ve štábu postrádají, či aby naopak o spolupráci mohli projevit zájem. Po každé 7minutové prezentaci bude prostor pro krátkou diskusi. Budeme nesmírně rádi, když se rovněž přijdete ve středu a/nebo v pátek do projekce v Lažanském paláci podívat!

Přeji vám klidný čas po skončení přijímaček a zkouškového a příjemný začátek nového semestru v polovině února.

Srdečně,
Andrea Slováková

Milé kolegyně, milí kolegové,

přeji vám všechno nejlepší v novém roce, pevné zdraví, vnitřní rovnováhu a čas na všechno, co je pro vás podstatné a těší vás.

V uplynulém roce jsme se opět potýkali s náročnými událostmi. Ráda bych vám poděkovala za váš solidární přístup, který jsme díky společnému úsilí jako škola projevili vůči ukrajinskému studentstvu i obyvatelstvu, za váš vstřícný přístup k programu listopadového týdne studujícími dedikovanému boji proti klimatické krizi, či účast některých z vás na diskusích FAMU eticky, z nichž vzejde Etický kodex FAMU. Pedagožkám a pedagogům za rozvíjení výuky a vedení studujících, které teď završíte během zkouškového období, a THP pracovnicím a pracovníkům za profesionální přístup a skvělý chod jednotlivých pracovišť i celé fakulty. Katedry rovněž v tomto měsíci čekají přijímací zkoušky – přeji vám hodně sil do tohoto klíčového a náročného procesu.

Letos chystáme několik dalších úprav společných prostorů tak, aby bylo prostředí Lažanského paláce vlídné a příjemné, aby koridory umožňovaly setkávání lidí napříč katedrami. Tyto úpravy vyvrcholí během letních prázdnin, kdy dojde k opravám a malování všech prostorů Lažanu.

I v tomto roce budu pro vás k dispozici vedle domluvených schůzek také každý čtvrtek mezi 9 a 10hod., osobně a/nebo online, pokud byste měli jakýkoliv podnět, nápad či otázku, velmi ráda vás uvidím.

Srdečně,
Andrea Slováková
děkanka

Milé kolegyně, milí kolegové,

i když výuka semestru končí až v prvním lednovém týdnu a vyučující pak čeká zkouškové období a většinu kateder přijímací řízení, je prosinec měsícem, kdy završujeme hlavní část zimního semestru. Ráda bych poděkovala všem pedagožkám a pedagogům za skvělou vzdělávací práci, přísnost i laskavost, a především bych chtěla ocenit vyučující, kteří letos vyvinuli nové předměty anebo aktualizovali svoje tradiční předměty, za úsilí a přemýšlení vložené do toho, jak pedagogický proces neustále inovovat a propojovat se současnými znalostmi, vývojem našich oborů, poznáním i z jiných oblastí, než na které se přímo zaměřujeme, a také stavem společnosti a planety. Děkuji rovněž všem tajemnicím a tajemníkovi kateder a technicko-hospodářským pracovnicím a pracovníkům za důslednou péči o chod jednotlivých pracovišť i fakulty, efektivizaci administrativních a organizačních procesů jednotlivých oddělení, ohledy na šetrný provoz kanceláří i vstřícný a přívětivý přístup, který máme k sobě navzájem.

Přeji vám pevné zdraví, hodně sil do prosincových dnů a následně krásné svátky strávené podle vašich představ a přání.

Srdečně,
Andrea Slováková
děkanka

Milé kolegyně, milí kolegové,

v říjnu proběhl tzv. sběr sebehodnocení kateder - je to jeden ze způsobů, jak se vy sami vyjadřujete k vaší práci, rozvrhům, spolupráci s jinými pracovišti, a jakýmkoliv dalším záležitostem, které vás na katedrách těší nebo trápí. Výsledná zpráva z tohoto sebehodnocení, kterou sestavují vedoucí katedry, garant/ka a studijní ambasador/ka, se pak stává podkladem pro sebehodnotící zprávu celé fakulty, jejíž vznik je zákonnou povinností, kterou plní Komise pro vnitřní hodnocení. Zároveň je to však velmi důležitá zpráva pro vedení kateder i vedení fakulty, na jakých změnách a řešeních je potřeba pracovat. Děkuji vám za spolupráci; vaše podněty a názory jsou důležité.

Pracujeme také na zvelebení našich společných prostor. K chillout zóně v prvním patře před knihovnou přibylo sezení u "galerie panel" v chodbě směrem k projekci v prvním patře. Na příští rok v létě pak plánujeme malování a celkovou úpravu prostor a výměnu typu osvětlení v Lažanském paláci.

Jsme teď velmi rádi, že výuka probíhá prezenčně, pravidelně podle rozvrhu a můžou se realizovat také praktické předměty. Buďte vůči sobě vzájemně ohleduplní a pokud jste se třeba vrátili z nějaké hromadné akce, noste několik dní respirátor, větrejte pravidelně místnost, v níž se vyučuje nebo v ní pracujete, ideálně jednou za půlhodinu. Přeji vám pevné zdraví a radost ze všeho, co ve škole během semestru děláte.

Srdečně,
Andrea Slováková
děkanka

Milé kolegyně, milí kolegové,

vítejte v novém akademickém roce. Chtělo by se říct, že opět začíná nestandardní rok, v němž společnost čelí náročným situacím, které budou mít bezesporu dopad i na fungování školních institucí (energetická krize, vysoká inflace). Avšak jeví se, že "nestandardní" roky jsou spíš "nový normál", jednoduše, fungujeme každý rok trochu jinak. Spolu s proděkany, paní tajemnicí a studijním oddělením adaptujeme institucionální mechanizmy na zvládání nových obtížných situací. Pandemická doba nám zanechala mnoho rozložených či přerušených studií, což způsobuje komplikace při sestavování štábů, kumulaci natáčení, vyžaduje změny ve studijních i výrobních plánech a vyžaduje dalších mnoho "neviditelných" opatření. Beru to však jako přirozenou součást fungování instituce v dnešní době: nutnost adaptovat její chod na nové a nové komplikace a nepříznivé okolnosti tak, aby pořád co nejlépe plnila svojI primární, vzdělávací roli.

Zatímco v uplynulých letech jsme se soustředili na co nejzodpovědnější fungování během pandemie, letos se ještě více než obvykle zaměřujeme na otázku energií a vůbec našeho chování ve vztahu k prostředí, v němž žijeme, pracujeme a studujeme. Zavedli jsme úsporná opatření využití plynu, jimiž aktuálně šetříme 15% spotřeby. Přes léto jsme vytvořili a na zářijovém kolegiu diskutovali několik krizových scénářů pro případ větších i velkých výpadků v zásobování plynem. Připravili jsme plán okamžitých, střednědobých i dlouhodobých opatření pro úspory elektrické energie. I když FAMU sídlí především v historických budovách, hledáme cesty co největší udržitelnosti. Letos začínáme rovněž usilovat o co nejkomplexnější zavedení pravidel udržitelné filmové výroby do natáčení školních filmů. Zároveň však institucionální opatření budou mít dostatečný dopad a fungovat maximálně pouze, pokud budeme všichni spolupracovat, reflektovat a pozměňovat staré návyky, myslet ve své každodennosti na stopu, kterou za sebou necháváme. Na této podobě naší školy, která bude ohleduplným a zodpovědným prostředím, bych ráda spolupracovala se všemi vámi. Jsme otevřeni vašim podnětům a nápadům a tématu udržitelného chování a provozu bude věnováno i jedno ze společných setkání fakultní komunity v tomto akademickém roce, kde vás mohu podrobněji seznámit s plány či scénáři a možnostmi a vyslechnout inspirace od vás.

Začal první výukový týden. Přeji vám hodně podnětných interakcí, přemýšlivých zkoumání, sil a pevné zdraví.

Srdečně,
Andrea Slováková
děkanka

Milé kolegyně, milí kolegové,

všichni vyučující teď společně se studenstvem prožívají "klauzurní měsíc", dny, kdy vidíme díla, na nichž studentky a studenti pod vašim pečlivým, přemýšlivým a tvůrčím vedením celý rok pracovali, ať už samostatně (na oborových cvičeních) anebo ve štábu (společná a některá oborová cvičení). Ráda bych poděkovala všem z vás, kteří jste ochotni poskytovat zevrubnou zpětnou vazbu, s porozuměním pro individuální vidění studujících trpělivě vysvětlovat možná řešení různých úskalí na základě vašich zkušeností a vašeho cítění. Speciálně chci poděkovat těm, kdo se účastní společných projekcí cvičení, kde má diskuse možnost reflektovat přístup všech zúčastněných profesí – toto porozumění nárokům a specifikům tvůrčích vkladů jednotlivých studujících posiluje vzájemné porozumění pro jednotlivé profese mezi studentstvem, což je důležité i pro jejich další profesní růst.

Děkuji zaměstnankyním a zaměstnancům Studia FAMU, pro něž byly uplynulé měsíce zvláště náročné a kteří s trpělivostí a profesionalitou pomáhají vzniknout všem studentským dílům.

Zúčastnila jsem se již několika promítaní a mohu upřímně říct, že jsem byla nadšená. Ne z toho, že by díla byla nějak "bezchybná", dokonalá. To přece není jejich účel. S obdivem jsem sledovala studentky a studenty, kteří o cvičeních mluvili, byli otevření o peripetiích a překážkách, jimiž prošli, a o řešeních, které nakonec našli. Snad jediné, z čeho jsem byla nerada, bylo sledovat filmy, které neměly dokončený zvuk nebo grading obrazu. Znamená to, že zvukař/ka či kameraman/ka neměli možnost předvést všechny své schopnosti, vstoupit do klíčové fáze postprodukce díla tak, aby ho i oni mohli pokládat za hotový výsledek své práce. Věřím, že příští rok tomu už tak nebude – že v mezikatederním dialogu a díky skvělým produkčním a důsledným harmonogramům nalezneme způsob, jak tvorbu do běhu roku rozložit tak, aby každé dílo bylo na klauzury kompletně dokončeno. Je to také verze díla, která bude uložena ve veřejně dostupné databáze naší knihovny (to je zákonná povinnost veřejné vysoké školy), i po letech tam dílo bude v této klauzurní podobě k nalezení.

Velmi mě potěšilo, že na první ze série společných projekcích (tedy těch, kde se společná cvičení promítají za účasti všech spolupracujících kateder) přišlo tolik studujících z různých kateder. Věřím, že se časem povede to, že se zúčastní i jejich vyučující – neboť z účasti na klauzurách jednotlivých kateder mohu říct, že zpětné vazby každé katedry k jednotlivým aspektům děl jsou nesmírně podnětné, fundované a obrovsky přínosné nejen pro studující daného oboru, ale také pro další profese podílející se na vzniku díla. Děkuji srdečně za čas a energii těm, kteří se projekcí zúčastňují a svoji zpětnou vazbu studujícím poskytují. Věřím rovněž, že toto je jeden ze způsobu systematického budování respektu vůči jednotlivým profesím. Tajemnicím a tajemníkovi kateder a dalším technicko-hospodářským pracovnicím a pracovníkům bych ráda poděkovala za jejich spolupráci na organizaci klauzur a rovněž za značné nasazení v září, kdy se administrativně připravuje nadcházející akademický rok. Přeji všem, kdo se podílí na klauzurách, aby pro vás byly také radostí a zdrojem spokojenosti se završením roční práce.

Srdečně a na viděnou na projekcích,
Andrea Slováková
děkanka

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

při uzavírání různých dílčích prací během léta si neustále uvědomuji, kolik práce každého jednoho z vás je v tom, že škola hladce funguje. Vážím se přispění k fungování jak pedagogického procesu, tak každodenního běhu instituce. Jakkoliv to může vypadat, že neshody mohou překrýt rozeznání dobře odvedené práce, není tomu tak. Konstruktivní přispívání k tomu, aby fungovala jednotlivá pracoviště fakulty, je cenné a významné, děkuji vám za něj. Zasloužíte si teď klidný čas a jakkoliv trávíte svoji dovolenou, přeji vám, abyste obnovili síly, během dovolené přepli i mentálně do jiných světů, nabírali nové podněty. Vím, že pak svoji energii škole opět venujete a těším se na společnou práci zase od září. Užijte si volný čas.

Srdečně,
Andrea Slováková
děkanka

Milé kolegyně, milí kolegové,

pozdravuji vás do letního období, kdy většina z vás čerpá dovolenou. Velmi vám přeji, abyste si intenzivně odpočinuli, abyste léto prožili podle svých představ – ať už "akčně" v žánru s rychlými příběhy a spoustou překvapivých obratů, anebo v klidu a objevující pomalosti.

Já vám teď mávám z festivalu FID Marseille, který je z mého pohledu jedním z nejprogresivnějších na světě vůbec; svým přátelům často říkám – tam lze vidět, kde bude film za 5 let. Díky právě domluvenému partnerství bude moct příští rok FIDM navštívit i skupina z FAMU.

Nejvíce vám přeji, aby byly tyto dva letní měsíce obdobím, kdy se vám bude dařit "obnovit", doplnit své zdroje, vstřebat mnoho podnětů, které jsou pro vás osobně obohacující. Dáváte škole a studujícím či kolegům a kolegyním strašně moc; děkuji vám za uplynulý půlrok, který byl plný, náročný a produktivní, a přeji vám teď prostor pro nabrání nových inspirací a prožitků.

Srdečně,

Andrea Slováková
děkanka

Milé kolegyně, milí kolegové,

v uplynulých týdnech naše škola prošla obtížnými situacemi, o nichž vím, že na mnohé z vás doléhají. Část z vás se také účastnila Pléna akademické obce FAMU, kterou svolala studentská komora senátu. Obracíte se i na mě s různými typy otázek, jedna z nejčastějších je – jak mám dál pracovat s kolegy/němi, které/ří (mi) říkali/y jiné věci, než dělaly/i, při té narušené důvěře.

Někteří z vás prožívají zklamání, na základě kterého dokonce uvažují o odchodu ze školy. V mnoha konverzacích jsme se snažili přijít na to, jak toto dilema vyřešit. A nemám pro vás jednoznačnou odpověď. Spíš výzvu: Za jedno z možných pozitivních vyústění této aktuální krize pokládám plán vzniku Etického kodexu FAMU, který bude vytvářený participativně, za účasti celé fakultní komunity (resp. kohokoliv z fakulty, kdo se do těchto diskusí bude chtít zapojit). Bude tedy skvělé, když se budete účastnit tematických setkání, které budou pořádány paní ombudsmankou, a vyjádříte svoje zkušenosti a názory k tématům, ktérá k.j. vzešla také ze zmíněného pléna AO, z témat řešených AS FAMU i z performance Ne!musíš to vydržet, a i za vaší pomoci tak vznikne dokument, který nastaví hranice a pravidla vnitřní kultury FAMU.

Přeji vám klidné zkouškové období a přípravy na letní odpočinkovější týdny.

Srdečně,
Andrea Slováková
děkanka

 

Milé kolegyně, milí kolegové,

v uplynulém měsíci mě potěšilo několik setkání zaměřených na vytváření nových možností spolupráce, a to nejen pro studující, ale také pro vás. Záleží mi na tom, abychom pro vás připravovali prostory a příležitosti, které mají dlouhodobý smysl. Pracujeme na takových nových spolupracích se školami, které jsou praktické, špičkové ve svých oblastech (například usilujeme o bilaterální výměny s prestižními školami, jako jsou Dánská národní filmová škola, La Fémis, Centro Sperimentale di Cinematografia). Rozvíjíme takové podoby mobilit a praktických stáží, a to i pro zaměstnance/zaměstnankyně, které vám umožní prohlubovat a aktualizovat ty typy poznání a praxí, které vás zajímají a baví.

Zároveň na domácím poli usilujeme o hlubší uznání a ukotvení uměleckého výzkumu napříč institucemi, počínaje MŠMT a konče našimi vlastními podpůrnými programy (viz. výzva na fellowship v tomto newsletteru, a letos budou i další příležitosti). I když je definice uměleckého výzkumu v teoretickém rámci pořád poněkud mlhavá, mnoho přemýšlivých autorek a autorů (a to i mezi našimi studujícími i vyučujícími) se mu věnuje, a právě svojí prací tyto definice dále zaostřuje.

Dávejte nám i nadále vědět, co dalšího vám dává smysl.

Krásné jaro, pevné zdraví a mnoho sil do druhé poloviny semestru.

Andrea Slováková
děkanka

Milé kolegyně, milí kolegové,

v uplynulém týdnu se velká část fakultní komunity zapojila do různorodých aktivit na pomoc Ukrajině; naši studující sami některé z nich iniciovali a realizují. Vážím si nasazení, energie, nápadů, ochoty a vstřícnosti všech, kdo jakýmkoliv způsobem přispívají. Jsem hrdá, že se jako fakulta dokážeme semknout a spolupracovat na okamžitých krocích. Vytrvejme v aktivitách podpory i v nadcházejících týdnech a měsících.
Z učebny U1 je tento týden prostor pro ty, kdo se chtějí scházet a diskutovat, či si jenom odpočinout, a zároveň sledovat stream Bdění pro Ukrajinu z Národního divadla. "Újednička" jako komunitní místo zůstává i na neděli, kdy proběhnou první víkendové projekce pořádané našimi studujícími.

V příštím týdnu čeká naši školu významná událost: volby do Akademického senátu FAMU. Právě v obtížných situacích často poznáváme, jak důležité jsou pevné charaktery i pevné základy institucí. Akademická obec je svobodným společenstvím, v rámci nějž funguje na základě voleb zastupitelský princip, a vy si vybíráte osobnosti, které vás mají zastupovat v hlavním kontrolním orgánu školy. Již proběhly dva podstatné kroky: nominace kandidujících a zveřejnění jejich koncepcí. Teď je na řadě ten třetí, nejpodstatnější: hlasování. 8. až 10. března volte – vyjádřete svůj názor, využijte tento prostor pro váš hlas.

Přeji vám hodně sil a radost ze společných aktivit,
Andrea Slováková
děkanka

Milé kolegyně, milí kolegové,

ráda bych se poděkovala všem komisím a rovněž sekretářkám, tajemnicím a tajemníkovi kateder za intenzivní práci na přijímacím řízení v lednu. 702 uchazeček a uchazečů prošlo deseti přijímacími řízeními do bakalářských studijních programů v českém jazyce. Tři katedry zaznamenaly nárůst přihlášek oproti loňskému roku. Podle sdělení z kateder se jeví, že komise byly spokojeny a budeme mít opět silný první ročník nových talentů.

Také bych zde chtěla ocenit pedagogy a pedagožky, kteří motivovali své studující k vyplňování evaluací jednotlivých předmětů na konci semestru a kteří evaluace svých předmětů se zájmem sledují i na ně reagují dalšími úvahami o podobě a průběhu své výuky. V evaluacích bylo i hodně chvály od studujících, což nám ukazuje kvalitativně výrazná místa našich studijních programů. V uplynulém a tomto týdnu se setkávám s vedoucími kateder, procházíme hodnocení všech předmětů společně a diskutujeme nad možnostmi řešení kritických poznámek či nad zakomponováním konstruktivních podnětů, které komentáře z evaluací často obsahují. Tímto způsobem získáváme ještě další perspektivu na podobu výuky, která, jak pozoruji, může být jak pro samotné vyučující, tak pro vedoucí kateder inspirativní.

Přeji vám příjemný vstup do nového semestru.

Andrea Slováková
děkanka

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

přeji vám do nového roku všechno nejlepší, pevné zdraví a každodenní radosti. Přeji vám také, aby vás těšila vaše tvůrčí, pedagogická, organizační, provozní i komunikační práce v rámci naší školy. Máme před sebou další rok, který bude v mnoha ohledech nestandardní a možná i nelehký. Přeji nám všem, abychom si dokázali být vzájemně nápomocní, projevovat pochopení a velkorysost.

Ráda bych s vámi letos, vedle standardní studijní, výrobní a organizační agendy, pracovala na několika cílech. Zde načrtnu několik z nich:

  1. Potenciální navýšení mezd. Aktuálně se nacházíme v době (vládního, a tím i našeho) rozpočtového provizoria a cca do března nebudeme vědět, jak vysoký bude letošní příspěvek od MŠMT, tedy základ našeho rozpočtu. Mohu vám předem říct, že pokud by došlo k navýšení neinvestičních prostředků, bude alokováno na mzdy a snahou vedení fakulty bude navýšit mzdy všem alespoň o 6 %, tedy předpokládanou vysokou hranici inflace. Bohužel se celkově potýkáme se zásadním snížením našeho rozpočtu v oblasti doplňkové činnosti, kvůli neuskutečněným neakreditovaným programům pro zahraniční studující. Věříme však, že již letos dojde k určitému oživení naší hospodářské činnosti.
     
  2. Akreditace. Ve studijní oblasti potřebujeme především dokončit chybějící nové akreditace studijních programů, na nichž pracují jejich garanti. Dokončení nových akreditací je klíčové pro další rozvoj našich oborů. Každý akreditační spis je před schvalováním Uměleckou radou a Radou pro vnitřní hodnocení projednávaný na zasedání Akademického senátu FAMU. To je moment, kdy se do diskuse o podobě studijních programů může zapojit i celá akademická obec. Pro vytváření spisů je též důležité sebehodnocení kateder, které za uplynulý akademický rok probíhá vždy v říjnu, a také studentské evaluace jednotlivých předmětů, které probíhají na konci každého semestru. K výsledkům této reflexe výuky má přístup vždy pedagog/pedagožka daného předmětu, vedoucí katedry a vedení fakulty. Na tomto místě bych ráda poděkovala vyučujícím, kteří umožnili svým studentům a studentkám hodnocení předmětu již na jeho poslední vyučovací hodině či přednášce. 
     
  3. Proměna klauzur směrem k mezikatedernímu dialogu. Začnu zde osobní poznámkou. Když jsem byla ředitelkou Nakladatelství AMU, začali jsme vydávat tzv. knihu klauzur. Texty o studentských filmech, které píšou osobnosti zvenku školy a umožňují nám tak být otevření i podnětům mimo katederní prostředí. Sama od té doby chodím téměř na všechny klauzurní projekce, které se nekryjí. Léta jsem se podivovala nad tím, proč některý film vidím 3 – 4krát na projekcích různých kateder, přičemž na některých z nich proběhne přímo na místě velmi cenná a podnětná diskuse, u níž by bylo nesmírně užitečné, kdyby ji slyšeli i tvůrkyně a tvůrci z jiných kateder. Kdyby třeba střihači/střihačky či režiséři/režisérky slyšeli/y, jak na společné cvičení nahlíží například pedagogové a studující zvukové tvorby či kamery, a naopak. S tímto postojem jsem zdaleka nebyla osamocená. V uplynulém roce jsme tedy pilotně uspořádali 2 projekce společných cvičení, na něž byly pozvány všechny zúčastněné katedry. Tato proměna probíhá spíš pozvolně a zatím se nepodařila zcela. Mluvila jsem pak s vyučujícími i studujícími a prakticky jednohlasnou reakcí bylo ocenění potenciálu mezioborové diskuse. Letos tedy navážeme a již v březnu budeme vytvářet logistiku zářijových klauzurních projekcí tak, aby kromě naplňování potřeb jednotlivých kateder mohly být i platformou pro mezikatederní výměnu inspirativních podnětů.
     
  4. Bezpečné a spravedlivé vysokoškolské prostředí. V minulém roce se nám podařilo dosáhnout několika milníků v budování infrastrukturní opory pro rozvoj takového prostředí. Máme kompetentní a empatickou paní ombudsmanku. Díky její mimořádné osobnosti a práci pro nás, kterou považuje za smysluplnou i v kontextu celého vysokoškolského prostředí v České republice, máme rozsáhlou a detailní Chartu ombudsmanky a nastaveny zásady práce tohoto institutu, jimiž se inspiruje již teď pět dalších českých škol. Navýšili jsme kapacity fakultních psycholožek a vzdělávací aktivity v oblasti duševního zdraví a důstojného zacházení u nás vedle paní ombudsmanky realizuje také sdružení Konsent. Zapojujeme se do celospolečenské debaty týkající se podoby kvalitního vysokoškolského prostředí. Před koncem roku vznikla i na FAMU studentská iniciativa Ne!musíš to vydržet. Vnímám ji jako pozitivní a odvážné gesto, které je nezávislé na vytvořené infrastruktuře, ale může z ní v případě zájmu těžit. Jsem vděčná za otevřený dialog a připravená pracovat s podněty, které iniciativa vznese. Domnívám se, že právě spojení a vyvážení osobní angažovanosti studujících a neustálé práce na rozvoji institucionální infrastruktury nám umožní společnými silami prostředí na FAMU pořád zlepšovat.

Na závěr tohoto nebývale dlouhého úvodníku si dovolím ještě jednu osobní poznámku. Před svátky jsem podstoupila operaci meziobratlové ploténky. Je to relativně standardní zákrok a zotavuji se dobře; zpátky ve škole bych měla být v druhé polovině ledna. Během zpomalení, k němuž mě tento stav donutil, jsem pozorovala práci zdravotníků, přetížených a unavených dobrých duší, kteří pracují nejen kvalitně a poctivě, ale ještě dokážou i vstřícně komunikovat, odpovídat na otázky. Jsem vděčná za jejich úžasnou práci a zároveň obdivuji jejich charaktery, které se vyjevují právě ve chvílích obtíží a krizí. Všichni víme, že zdravotnictví je celou pandemickou dobu pod obrovským tlakem. Je inspirativní vidět takto přínosné způsoby zvládání a jednání. Přála bych i nám, abychom se vůči světu projevovali jako osobnosti, které svoji sílu používají pro rozvoj a zlepšení podmínek pro všechny.

Andrea Slováková
děkanka

Milí kolegové, milé kolegyně,

ráda bych nejdříve poděkovala těm z vás, kteří si udržujete optimistického ducha a jste oporou studujícím či vašim spolupracovníkům. Někteří z vyučujících začali učit distančně, technicko-hospodářští pracovníci pracují střídavě z home officu, zrušily se některé akce, které nejsou přímo napojeny na výuku a byly plánovány ve fyzické podobě (např. Mikulášská), nosíte respirátory a trpělivě k tomu motivujete i studující – abychom společně všichni co nejvíce ochránili možnost prezenční výuky. Děkuji vám za vaše vytrvání v úsilí být ohleduplní a zároveň povzbuzovat i lidi ve vašem okolí – pozoruji to, že zejména tato schopnost nemnožit frustrace, ale naopak je rozpouštět, je velice potřebná a tolik z vás ji má a já si moc vážím, kdy vidím, jak si vzájemně pomáháte a vycházíte vstříc. Důležité také je nerezignovat na neustále nové podněty. Mě v poslední době inspiroval Béla Tarr, který naši školu na dva týdny navštívil.  Říkal mi svojí reflexi naší školy, jak ji vidí po každodenním setkávání a blízké společné práci se 16 studujícími. Dával důraz na některé hodnoty – podporovat u nich rozvoj představivosti, nejen naplňování instrukcí. Myšlení, svobodné uvažování nad způsobem ztvárnění, nad vlastním výrazem. Přemýšlet, jak chci vyprávět, jak pracovat s výrazovými prostředky.

Také mé otevřené dveře pro vás každý čtvrtek ráno se přesunuly do virtuálního prostoru. Vždy vás však ráda vidím a diskutuji s vámi.

Přeji vám hodně vnitřních sil a rovnováhy a pevné zdraví.
Andrea Slováková
děkanka

Milé kolegyně, milí kolegové,

v uplynulém roce jsme v několika oblastech zaznamenali, že nebyly či nejsou všem členkám a členům fakultní komunity zřejmé postupy – třeba který formulář kdy vyplnit, kam jej poslat atp. Proto průběžně pracujeme na různých typech podpůrných dokumentů, kupříkladu "návodů", jednacích řádů, sad doporučení, vstupních dokumentů (např. pro studující v prvních ročnících či v doktorandském studiu), aby byly ty možnosti, postupy a pravidla pro všechny srozumitelné, stejně dostupné, aby bylo transparentní, jak se dostat třeba ke grantovým možnostem, jak se přihlásit ke studijním či pracovním pobytům, co kdy kde vyplnit, komu to zaslat apod. Pojďte nám s touto snahou pomoci a pokud máte pocit, že některé oblasti organizačního fungování školy vám ještě nejsou z hlediska postupů jasné, anebo narážíte na nejednoznačnosti nebo opakující se otázky od vašich studujících či vyučujících, dejte nám o tom vědět. Napište příslušnému proděkanovi/proděkance či paní tajemnici, kde vám schází nějaký jasný návod.

Školu utváříme společně. Každý člen/ka fakultní komunity má stejná práva a příležitosti a zároveň spoluzodpovědnost – za to, jak se k sobě vzájemně chováme, jak se těšíme, když má někdo úspěch, nebo jsme si ochotni pomoct, když se zrovna něco nedaří. Nejen s ohledem na opět se zhoršující pandemickou situaci vás chci požádat, abychom se k sobě vzájemně chovali vždy nejdříve vstřícně, naslouchali si a byli si nápomocní. Pokud máte aktuálně otázku či starost, rádi vám z děkanátu pomůžeme – k diskusi o takovýchto jednotlivostech slouží i otevřené dveře pro zaměstnance každý čtvrtek ráno. Jsem ráda, že tento čas využíváte a děkuji, že společně vytváříme v naší škole přehlednější, přátelské a příjemné prostředí.

Přeji vám krásné podzimní dny,
Andrea Slováková
děkanka

Milé kolegyně, milí kolegové,

vítejte v novém akademickém roce. Pojďme znovu chodit do školy. Zdánlivě banální přání či výzva má najednou, v kontextu uplynulého jeden a půl roku, zcela jinou naléhavost a smysl. Před rokem jsme zahajovali výuku s přísnými bezpečnostními a hygienickými opatřeními, ale také s opatrným optimismem. Po deseti dnech jsme však museli přejít na distanční výuku a téměř zcela přerušit tu praktickou. Kromě spousty jiných věcí nás proběhnuvší doba také naučila, že jakkoliv odůvodněné či dokonce pevné se nám mohou zdát naše předpoklady a z nich plynoucí usuzování na budoucnost, je naše pozice ve vztahu k plánované realitě vratká. S vědomím křehkosti aktuálního stavu a možností tedy vstupujeme do období výuky teď.

Časy uzavření nám umožnily prozkoumat i třeba méně exponované nebo realizované části našich já - ty soustředěné, samostatné či až solitérní, více si vědomé vnoření do soukromých, bližších světů. Se začátkem akademického roku se vám zas otevírá prostor rozprostřít tato svoje já do intenzivnější dialogičnosti, do každodenního časoprostorového sdílení - s lidmi, s nimiž nás pojí vášeň pro audiovizuální či vizuální vyjadřování, pro tvůrčí myšlení, ale také pro poznání světa, jak se jeví nejen nám, ale i těm, s nimiž tu školní každodennost budeme prožívat spolu. Přeji vám, resp. nám všem, ať jsou to podnětná a rozvíjející spoluprožívání.

Andrea Slováková
děkanka

Milé kolegyně, milí kolegové,

vítejte po prázdninách zpátky ve škole. Září je náročný měsíc zejména pro pedagogy a pedagožky a také pracovnice/ky Studia FAMU, neboť v hustém rozvrhu probíhají klauzury a státnice. Přes časovou náročnost zářijových činností každé katedry bych vás chtěla požádat, abyste, pokud vám to vaše časoprostorové souřadnice co jen trochu dovolí, chodili na klauzury i dalších kateder, než jenom vaší. Klauzury už začaly a za sebe mohu říct, že jsou nesmírně podnětné a obohacující rovněž v diskusích, které na nich zaznívají. Byla bych ráda, abyste tvorbu jiných kateder, ale také způsob přemýšlení nad oborovými i společnými cvičeními, které na jiných katedrách zaznívá, měli možnost rovněž slyšet, či se do diskusí i zapojit. Věřím, že takovýto mezioborový dialog může prohlubovat naše vzájemné porozumění, ale především že může rozvíjet to porozumění různým profesím a jejich perspektivám u našich studentek a studentů.

Letos se nám poprvé podaří v pilotním režimu vyzkoušet i společné klauzurní projekce společných cvičení, a to ve dvou případech: na projekcích filmů 2. ročníku katedry dokumentární tvorby a 2. ročníku katedry režie se budou účastnit rovněž spolupracující studující z KK, KZT, KSS a KP a také jejich dílnavedoucí (popřípadě další studentstvo i vyučující spolupracujících kateder). Po vyhodhocení těchto projekcí a diskusí v jejich rámci pak bude kolegium děkanky dále promýšlet možné posuny v podobách klauzurních projekcí.

Děkuji těm z vás, kteří i během prázdnin se studujícími konzultovali jejich ročníkové a absolventské práce! Děkuji pracovnicím, pracovníkům a vedení Studia FAMU za obrovské úsilí při spolupráci na realizaci studentských děl a přípravách a teď v září realizaci klauzur. Bylo a je to letos opravdu nadstandardně náročné - jsem hrdá, jak úžasně jste se jak katedry, tak studio dokázali vypořádat s tou složitou logistikou, nahuštěným harmonogramem a nahromaděnými realizacemi. Skvělá a velká práce.

Přeji vám hodně sil a radosti z těch studentských výsledků!

Andrea Slováková
děkanka

Milé kolegyně, milí kolegové,

přes léto mnozí z vás čerpají své dovolené a je to hlavní čas, v němž máte možnost obnovit a nabrat síly, nasbírat jiné typy podnětů. Z děkanátu podporujeme takovou podobu dovolené, kdy k vám nedoléhá z práce nic – žádné emaily anebo telefonáty. Moct se ponořit do zážitků, prožitků jiných prostředí, anebo třeba knížky nebo filmů a mít ten nepřetržitý proud zaujetí, který se v rozkouskovaném pracovním čase často hledá obtížně – to vám všem srdečně přeji a budu se těšit, že se potkáme odpočatější a klidní a nabití novými vjemy na začátku září.

Opatrujte sebe i své blízké ve zdraví.
Andrea Slováková
děkanka

Milé kolegyně, milí kolegové,

v uplynulém týdnu mě potěšila výstava ročníkových prací Centra audiovizuálních studií. Prožíváme obtížný akademický rok, zejména nelehký pro studující. Tíha té tekuté nejistoty kolem nás se do mnoha děl promítla obsahově, avšak s obdivem jsem procházela mezi důmyslnými, vrstevnatými a esteticky různorodými díly. Rovněž studující katedry fotografie již prezentovali některé své ročníkové výstupy. S radostí sleduji to, že tvůrčí vize, které mnohá díla našich studentek a studentů ukazují, jsou jasné, promyšlené a rozhodné. Snad ony se jim staly tím pevným bodem. Děkuji též pedagožkám a pedagogům, kteří studující po celý rok povzbuzovali a motivovali a pedagogický proces plnohodnotně realizovali i v neobvyklých podmínkách.

Každodenně jsme všichni zavalování množstvím informací. Užitečnou navigací v těchto přílivech je naše vlastní kritické myšlení. Přístup zohledňující více možných pohledů na problém umožňuje také porozumění kontextu informace či názoru. Je podstatné, z jakého zdroje sdělení pochází. Kdo jej říká, kde, kdy a za jakých okolností. Ale důležité také je, na co svým sdělením reaguje. Pokud jde třeba o osobní facebookový status, byť široce sdílený, byl v reakci na nějaké jiné sdělení či mediální obsah? Pokud se v takovém textu vyskytují informace, které vás zneklidňují, ověřujte si je. Častokrát není vůbec obtížné najít otevřený spolehlivý zdroj, s nímž lze osobní či emocionálně zbarvená sdělní konfrontovat a informace či kontext jako podklad pro vlastní kritické myšlení tak získat.

Přes léto budou mnozí  z vás odpočívat a nabírat síly po nelehkém školním roce. Přeji vám krásné letní zážitky, nové podněty a prostor pro oddych.

Andrea Slováková
děkanka

ČERVEN 2021
KVĚTEN 2021
DUBEN 2021
BŘEZEN 2021
ÚNOR 2021
LEDEN 2021
PROSINEC 2020
LISTOPAD 2020
ŘÍJEN 2020

Milé kolegyně, milí kolegové,

možná se vám také stalo, že během toho uzavřeného času různých úrovní lockdownu jste měli více soustředěného času a využívali ho ke čtení. Může vás tedy potěšit rozvoj knihovny FAMU. Už před měsícem jste mohli zaznamenat, že knihovna spustila systém pro půjčování elektronických knih. Pokud pracujete na textech či písemných výstupech pro vaše granty, může vám být nápomocný nejnovější databázový přírůstek naší knihovny: když hledáte zdroje, knihy a texty relevantní k vašemu tématu, užitečným nástrojem mohou být tzv. referenční služby. Jedna z nejlepších, která zahrnuje i oblast audiovize a různé tematické okruhy v rámci ní, je oxfordská referenční služba, kterou pro vás naše knihovna předplatila. Více se dočtete v příspěvku knihovny v aktuálním newsletteru. Přeji vám, abyste i přímo v naší knihovně nacházeli čtení, které vám bude zdrojem inspirací i radostí.

Andrea Slováková

děkanka

Milé kolegyně, milí kolegové,

mám radost, že je již možné realizovat velkou část cvičení a filmů. Děkuji pedagogům a pedagožkám, kteří*ré neúnavně motivovali*ly studující k tomu, aby pracovali na důkladném promýšlení a přípravách svých projektů, které teď mohou vstoupit do výroby.

V uplynulých týdnech jsme vypracovávali materiály, v rámci nichž jsme dělali různé statistiky; o jednu z nich se s vámi podělím: na FAMU máme 23 docentů, z nichž však pouze 2 jsou ženy, a 18 profesorů, z nichž pouze 1 je žena. I když jsem si všímala, že žádosti o habilitace a profesury podávají téměř výlučně muži, velikost tohoto nepoměru mě překvapila. Vzpomněla jsem si, jak jsem vloni mluvila se třemi našimi úžasnými pedagožkami a umělkyněmi a ptala se jich, jestli neuvažují o habilitaci. Vysvětlovaly mi různé, zejména časové komplikace, které jim v tom brání, i když by třeba rády. Taky jsem si vzpomněla, jak jsem v začátku svého mandátu narážela na to, že když jsem chtěla třeba některé rady a komise sestavit genderově vyváženěji, potýkala jsem se s nedostatkem žen s vyššími akademickými tituly (nejen interních z FAMU). Jedná se o fenomén, který je na akademické půdě známý a rozšířený. Chtěla bych toto místo využít na sdělení: ať jste pedagog anebo pedagožka, pokud byste se rádi habilitovali svým uměleckým dílem a narážíte na problém nalezení času k přípravě habilitace, mluvte s námi: s vedoucími svých kateder či s vedením fakulty. Rádi vás podpoříme například poskytnutím tvůrčího volna (jeho podmínky jsou popsány v kolektivní smlouvě), společnou úvahou nad dočasným rozložením vašich jiných pracovních povinností a podobně. Takovýmto dialogem nám zároveň pomůžete při práci na systémových opatřeních k důslednější pomoci osobám pečujícím o děti. Kolegyně a kolegové vás jistě také rádi podpoří.

Mnoho sil a zdraví vám přeji,
Andrea Slováková
děkanka

Milé kolegyně, milí kolegové,

blížíme se k polovině tohoto nestandardního semestru. Dovolím si zde osobní poznámku - jsem hrdá na to, jak společně zvládáme organizaci veškerého dění a výuky i v tomto virtuálním fungování. Děkuji paní tajemnici a vedoucí sekretariátu děkanátu za přípravu testovacího místa na FAMU, všem THP pracovníkům a pracovnicím za již několikaměsíční režim střídání se na pracovištích. Výuku máme pořád distanční. Vedení fakulty, katedry i Studio FAMU zároveň neustále dělají všechno, co je v našich silách, abychom co nejdříve mohli spustit praktické realizace i ve štábech a v určitém režimu se tak stane již od příštího týdne. Děkuji všem pedagožkám a pedagogům, kteří trpělivě absolvovali konzultace se studujícími, a to i při individuálních realizacích jejich praktických úkolů - zvláště pak v těch případech, kde došlo ke kreativní změně zadání tak, aby studující mohli nabírat potřebné dovednosti, avšak nemuseli úkol realizovat skupinově. Vaše podpora studentů a studentek, aby samostatně na tvůrčích úkolech pracovali, je nesmírně důležitá pro jejich motivaci. Děkuji rovněž všem, kteří přispěli k přeorganizování rozvrhů LS tak, že zkoncentrovali svoji teoretickou výuku do prvních šesti týdnů semestru, aby se tím ve druhé polovině vytvořil co největší prostor pro tu praktickou.

Počínaje příštím týdnem, budu mít každý čtvrtek od 9 do 10 hodin dopoledne čas "otevřených dveří", kdybyste potřebovali cokoliv operativně prodiskutovat, co nevyžaduje zvláštní individuální schůzku. Prozatím online na tomto odkazu.

S přáním krásného jara,
Andrea Slováková
děkanka

Milé kolegyně, milí kolegové,

začal letní semestr, s proměněnými rozvrhy, distanční výukou a omezenými možnostmi praktických realizací. Cílem struktury výuky v tomto semestru je, aby se čím více těch předmětů, které nemají praktickou část, vyučovalo v prvních šesti týdnech, a abychom od poloviny dubna byli připraveni umožnit studujícím co největší možný čas věnovat pak tvorbě, pokud již bude pro nás možná. Zároveň jsou pořád možné individuální praktické realizace, a tedy drobnější či upravená zadání praktických úkolů.

V uplynulých měsících jsme se hodně zabývali metodikou online výuky. Vám, pedagožky a pedagogové, nabízíme v případě vašeho zájmu individuální konzultace nad možnou podobou vašich předmětů. Již mnoho let existující platformy online kurzů také poskytují různorodé inspirace. Máte to opravdu velmi obtížné a jste stateční, jak tento změněný režim způsobu práce a vyučování už mnoho měsíců zvládáte - před rokem jsme všichni doufali, že nestandardní situace bude trvat kratší dobu a teď již třetí semestr učíme online. Zkusme však obrátit některé tyto překážky v alespoň dílčí výhody - vy i vaši studující máte více prostoru pro soustředění a introspekci, pro vnímání a hlubší reflexi děl, textů, filmů - studenti a studentky vám budou určitě vděčni, když budete v hodinách debatovat, když svoje předměty zrealizujete více participativně. Vzpomeňte si na online Mikulášskou - jak zábavný byl ten online kvíz - podobné můžete vytvářet i v hodinách, propojovat platformy, být invenční. A pokud budete mít nápady či dobré zkušenosti - sdílejte je. Klidně i s námi na děkanátu - ať ty podoby distanční výuky tak, aby byla pro studující i pro vás obohacující, funkční, ale i poutavá a potěšující, nacházíme společně. 

Přeji vám hodně sil a zdraví,

Andrea Slováková
děkanka

Milé kolegyně, milí kolegové,

uzavíráme náročný zimní semestr. Ráda bych ocenila práci vyučujících, kteří měli nelehký úkol převedení svých předmětů do online prostoru (v mnoha případech jste to zvládli výborně a předměty tak dokonce získaly i různé nové kvality - děkuji za vaše uvažování a pravidelný kontakt se studujícími), vynikající a nesmírně obtížnou práci kateder, které v lednu realizovaly přijímací řízení, a také práci administrativních pracovnic a pracovníků, kteří jsou i při upraveném režimu neustálou oporou fungování školy. Všichni společně věříme a svými kroky se snažíme přispět k tomu, aby se díky široce sdílenému společnému úsilí a zodpovědnému chování podařilo vývoj epidemické situace zvrátit a aby byla možná praktická výuka i ve skupinách co nejdříve. Zároveň komunikujeme s MŠMT o specifikách naší výuky a usilujeme o rozumné výjimky.

S koncem semestru byly spuštěny studentské evaluace v KOSu ke každému předmětu. Dotazníky v KOSu existují dlouhá léta, avšak delší dobu nebyly aktualizovány. Po informování vedoucích kateder na prosincovém kolegiu a schůzce se studentskými ambasadorkami a ambasadory v lednu byl otevřený rozšířený anonymní dotazník, jehož výsledky budou sloužit především vyučujícím, avšak také katedrám a vedení školy, abychom mohli co nejlépe i nadále společně rozvíjet studijní programy.

Za poslední měsíc jsme zaznamenali častější výskyt dezinformací. Dezinformace jsou mocné. Fungují trochu jako drby - vypuštění klamné či mylné informace zarezonuje, především když je šikovně vloženo do zdánlivě logického narativu, a šíří se dál. Vyvrácení dezinformace, jakkoliv důvěryhodné či doložené, pak už spoustu z těch dezinformovaných nezasáhne, a původní či dokonce rozvíjená dezinformace tak v povědomí přežívá dál. Ráda bych vás podpořila v tom, abyste si informace ověřovali. Konfrontujte více spolehlivých zdrojů, aktivně se ptejte více lidí, a to i mimo svoji bublinu, dohledávejte kontexty a okolnosti.

Pokud prožíváte nelehké časy, anebo se necítíte dobře, je vám k dispozici fakultní psycholožka, úžasná paní Hedvika Boukarová. Od února navíc spouštíme institut ombudsmanky. V Česku je tato pozice zaváděná zatím spíš pomalu (existuje na Univerzitě Palackého a Jihočeské univerzitě), nicméně v zahraničí jde o běžný způsob opory zaměstnankyním a zaměstnancům i studujícím. Věřím, že paní Klára Laurenčíková přispěje k vnitřní kultuře, klidu, férovosti a bezpečí v prostředí naší školy.

Přeji vám hodně sil a pevné zdraví vám i vašim blízkým,

Andrea Slováková
děkanka

Milé kolegyně, milí kolegové,

všechno nejlepší v novém roce. Především přeji pevné zdraví vám i vašim blízkým. Každý den pozoruji, jak se vyrovnáváte s překážkami danými aktuálním stavem kolem nás. S radostí pozoruji i drobná vylepšení či přizpůsobení postupů - elektronizaci agend, ohleduplné zastupování mezi kolegy/němi, když někdo není přítomný kvůli nemoci či péči o blízké, na některých katedrách pravidelná a častější setkávání vyučujících, kteří si sdílejí své zkušenosti a pomáhají s řešeními nestandardností online výuky. Děkuji vám za to. Z děkanátu vám i nadále budeme rádi nápomocní ve všech typech situací, kdy jen můžeme. Při společné práci logicky narážíte (a narážíme) i na neshody. Jste každý/každá jedinečná osobnost a je jasné, že ne vždy ve všem souzníte. Každá neshoda však může být i přínosná, umožňuje nám nahlížet otázky z různých perspektiv, zohledňovat jiný typ myšlení, jiný způsob reflexe. Buďme otevření a chápaví a v těchto nelehkých časech ještě o jeden kousek vstřícnější, než by byl náš první impulz.

Vážím si vaší péče o studující a o školu a přeji vám hodně sil, trpělivosti a radosti z každodenní samostatné i společné práce.

Andrea Slováková
děkanka

Milé kolegyně, milí kolegové,

z průběžných rozhovorů s vámi jsem v uplynulém měsíci vnímala i pozitivní zkušenosti či prozkoumané a objevené možnosti, které třeba budeme do svého chování promítat i v době rozvolněnějších opatření. Někdo oceňuje, že si díky částečnému home officu vytvořil ve svém pracovním rozvrhu více soustředěného času, v němž dělá náročné úkoly bez vyrušení, někdo vyzdvihl, že díky přesunu do online podoby udělal zásadní update svého předmětu, přestrukturoval ho, vytvořil přehledné prezentace či jiné názorné pomůcky/vizualizace, někdo další si konečně po letech, kdy vždy ukázky hledal podle time codů, ty relevantní části filmů vystříhal, aby je studujícím takto zpřístupnil. Nedávno mi někdo řekl, že diskuse v rámci předmětu jsou i online velmi přínosné, protože se všichni vzájemně nechají domluvit, pozorně poslouchají a diskusi lze dobře moderovat. Další začali prozkoumávat různé kreativní možnosti práce s obsahem a komunikací v online prostoru, což je na škole zabývající se audiovizí vlastně i dost logické. Z těchto tvůrčích podob toho, k čemu online v dobrém využít, mám radost a v pedagogickém procesu si jich nesmírně vážím a těmto vyučujícím děkuji za jejich nápady a investovanou energii do proměny předmětů.

I když rozumím frustraci ze vzdálené komunikace, potěšilo mě, že dokážete najít na těch nových podobách komunikace a učení pro vás či pro studující také přínosné stránky. Klíčové také je, že díky pravidelné a podle rozvrhů probíhající výuce naše studentky a studenti pořád žili kontaktem se školou, zůstali jí blízko. Děkuji vám za to.

Přeji vám hodně sil a radosti z výuky, která bude od pondělí 7. prosince již z velké části prezenční.

Andrea Slováková,
děkanka

Milé kolegyně, milí kolegové,

máme za sebou první měsíc zimního semestru v pandemických podmínkách. Velkou část práce děláte na dálku. I nadále zůstává prioritou co nejvíc se zdržovat doma – děkuji vám za vaši energii i z domova dělat svoji práci; díky tomuto společnému úsilí všechno na fakultě funguje, jak co se týče provozu, tak co se týče té v těchto podmínkách realizovatelné výuky.

První třetinu měsíce ještě výuka probíhala podle semaforu, pak už pouze a jen distančně. Je to nelehké – pro vyučující i pro naše studentky a studenty. Je to však zároveň příležitost – jsme filmová škola a digitální audiovizuální vyjadřování je pro nás samozřejmým. Pojďme se i na tu výuku (o) filmu ve virtuálním prostředí podívat jako na svého druhu žánr, ať už v něm převládají prvky performativní (ze strany vás, pedagožek a pedagogů, i studujících), postupy found footage (útržky audiovizuálních či jiných děl, o nichž vedete rozpravy), anebo esejistické prvky poučené a podložené argumentace. Vnesme k těmto postupům ještě (sebe)reflexivní momenty – pokud jste objevili cesty, jak setkávání v rámci jednotlivých předmětů žánrově rozrůznit a rozvinout, sdílejte vzájemně poznatky dobrých praxí.
Pokud byste uvítali tvůrčí dialog nad podobou vašich předmětů, připravujeme pro vás konzultace v malých skupinách – informace, jak se přihlásit, jste obdrželi emailem. Všem nám shodně záleží na tom, abychom se se studujícími potkávali pravidelně, aby měli kontinuálně podněty pro přemýšlení a prohlubování poznání.


Přeji vám hodně vnitřních sil a chuť i k určité hravosti a neustálému objevování.
A pevné zdraví vám i vašim blízkým.

Andrea Slováková

Milé kolegyně, milí kolegové,

vítejte v novém akademickém roce. Vstupujeme do něj za proměněných a proměnlivých okolností, které ovlivňují naše osobní i profesní životy způsoby, jež v mnoha ohledech nemají srovnání. Avšak vedle komplikací nám tyto jiné mody fungování nabízí také příležitost znovu promyslet podoby odevzdávání různých typů vědomostí a dovedností. A vynalézt pozměněné či úplně nové cesty. Vím, že to pro Vás znamená víc práce s přípravou – věřím ale také, že díky tomuto přemýšlení můžeme výuku v mnoha směrech i rozvinout.

Pokud je Váš předmět „oranžový“, myslete při promýšlení jeho podoby především na zdraví všech, co se výuky účastní – Vaše vlastní i studentek a studentů. V distanční výuce využívejte různé podoby interaktivity, které platformy pro vzdálenou realizaci předmětů nabízí, můžete třeba dávat průběžná zadání k řešení v malých skupinách, výuku můžete vést více jako moderovanou rozpravu než jako frontální výklad. Vaše/i vedoucí kateder i my na děkanátu jsme zde pro Vás, když se budete chtít poradit anebo sdílet své zkušenosti – jak ty problematické, tak příklady dobré praxe. Mám důvěru v to, že i v těchto podmínkách dokážeme studujícím nabídnout velmi kvalitní a obohacující výuku.

Především přeji Vám a Vašim blízkým pevné zdraví. Přeji Vám hodně sil a trpělivosti a, stejně jako studujícím, přeji, aby byl nadcházející semestr pro Vás také inspirativní, byť zcela novými a možná i nečekanými způsoby.

Andrea Slováková
děkanka


.
.