FAMU
Katedra animované tvorby (KAT)

Přijímací řízení / Magisterské studium

INF

Uzávěrka přihlášek ke studiu je 21. června 2020

Termín pro odevzdání povinných prací a podkladů je 1. září 2020


 

Charakteristika oboru

Cílem navazujícího magisterského studia je vychovat absolventy, kteří jsou schopni vytvářet zcela samostatně autorská díla, od námětu až po realizaci. Důležitou součástí magisterského studia je seznámení se s problematikou kombinace hraného a animovaného filmu.

 

Podmínky pro přijetí do magisterského studia

  1. Předložení animovaného filmu, který svými parametry odpovídá bakalářskému absolventskému animovanému filmu. Film může být vytvořen na volné téma a není omezen žánrem ani technologií animace. Předpokládaná metráž je nejméně 3 minuty. Uchazeči tímto filmem prokazují, jestli mají předpoklady k magisterskému studiu a k jaké profesi z oblasti animovaného nebo alternativního filmu nejvíce inklinují.

  2. Předložení projektu (režijní rozvaha, popis technologie, scénář), který uchazeč hodlá realizovat v magisterském studiu. Tento projekt musí splňovat zadání cvičení 1. roč. mag. studia Animace + herec, jehož metráž je cca 5 min.

  3. Předložení vlastní představy o modelaci magisterského studia (plánovaná témata pro semestrální a ročníkové práce, zamýšlené téma teoretické diplomové práce, představa o domácích či zahraničních stážích atd.)

  4. Požadavek absolvování odborné praxe v celkové délce 6 měsíců. Odborná praxe může být nasčítána ze studijních stáží, odborných praxí (neuznává se praxe prováděná ve vlastní škole, firmě, ateliéru atd.) a odborných kurzů. Vše se musí týkat animace, případně obrazové postprodukce, či trikového filmu a musí být potvrzeno školou, pracovištěm, či organizátorem kurzu.

    Délky odborných kurzů se vzhledem k jejich intenzitě počítají za dvojnásobek. Uchazeč musí předložit zprávu o zkušenostech a poznatcích, které během praxe, stáže či kurzu získal a přiloží praktické výsledky své práce, které vytvořil.

  5. Prokázání zevrubných odborných znalostí z oblasti animace, z její historie a teorie.

 

Požadované práce (body 1 - 4) je nutno osobně podat na podatelně AMU se sídlem Malostranské náměstí 259/12, Praha 1, v uzavřené obálce s adresou Studijní oddělení FAMU nebo zaslat poštou na adresu:

Akademie múzických umění
Studijní oddělení FAMU
Malostranské náměstí 259/12
118 00 Praha 1

Termín pro odevzdání povinných prací k přijímacímu řízení do navazujícího magisterského studia je nejpozději do 1. září 2020 v 5 exemplářích.

 

Přihláška

Uchazeč vyplní elektronickou přihlášku, podle pokynů na webu AMU - na stránce: http://prihlaska.amu.cz.

Přístupnost online přihlášky

Další důležité informace o podání přihlášky, seznam povinných součástí a termíny odevzdání přihlášky a následně povinných prací najdete na hlavním webu FAMU viz. https://www.famu.cz/pro-zajemce-o-studium/magisterske-studium/

Vyplněnou přihlášku uchazeč vytiskne, podepíše a nejpozději do 21. června 2020 buďto osobně podá na podatelně AMU, sídlem Malostranské náměstí 259/12, Praha 1, v uzavřené obálce s adresou Studijní oddělení FAMU nebo pošle poštou na adresu:

Akademie múzických umění
Studijní oddělení FAMU
Malostranské náměstí 259/12
118 00 Praha 1

 

U zahraničních studentů je nutná znalost českého jazyka. K přihlášce ke studiu je nutné dodat certifikát z českého jazyka.

Talentové a znalostní předpoklady uchazeče ke studiu posuzuje přijímací komise formou bodového hodnocení se stanovenou minimální hranicí. Přijímací komise navrhne uchazeče, kteří tuto hranici splnili, děkanovi FAMU k přijetí do studia.