FAMU
Katedra produkce (KP)
BAKALÁŘ
MAGISTR

Profil oboru

Cílem studia v bakalářském stupni je vychovat akademicky a profesně vzdělané odborníky pro různé stupně řídících a organizačních prací při výrobě všech druhů audiovizuálních děl včetně možnosti působení v organizačních a řídících složkách v různých oblastech umění a kultury. Výuka je zaměřena na celou šíři problematiky realizace audiovizuálního díla, základy technologie výroby AV díla, distribuce, managementu, právních a ekonomických otázek.

Profil absolventa

Absolvent získal poměrně široké znalosti v uměnovědných a společenských oborech, včetně širšího rozhledu, a díky zvládnutému záběru umí a je připraven i na práci v organizačních pozicích ve filmové a televizní produkci a různých mediálních organizacích a institucích. Znalosti, dovednosti a zkušenosti, které posluchač během studia získá, jsou na takové úrovni, která jim umožní samostatně vést složitou a náročnou výrobu audiovizuálního díla, jakou například představuje realizace celovečerního filmu na pozici výkonného produkčního.

Požadavky a přijímací řízení

Předpokladem přijetí je intenzivní a hluboký zájem o kulturu a umění, zejména: kinematografii, televizní tvorbu, literaturu a divadlo. Ověřuje se znalost základních informací o situaci v současném filmovém a televizním podnikání v ČR i ve světě, včetně základní odborné terminologie z oblasti filmu, televize a dále celkovou orientaci uchazeče v kulturně politických, ekonomických a společenských oblastech. Předpokladem je i základní orientaci v otázkách všeobecné ekonomiky, dobrý vztah k matematice a dobré jazykové znalosti.
Úspěšný student katedry produkce musí také mít organizační talent, musí být schopen domluvit se s okolím a být schopen přispět k dohodě druhých; předpokladem je přirozená autorita osobnosti. Při přijímacím řízení se proto zkoumají uchazečovy osobnostní předpoklady, zejména schopnost samostatného úsudku a obhajoby vlastního názoru, případně osobní zkušenosti s organizační prací nebo prací přímo v oboru.

Profil oboru

Dvouletý magisterský program je koncipován jako výběrové studium, zaměřené na individuální profesní růst posluchače, a vychovává producenty a mediální odborníky. Studium poskytuje odborný růst ve dvou klíčových oblastech audiovizuálního prostředí ? jednak připraví kreativní filmové a televizní producenty, kteří jsou schopni samostatně vyhledávat projekty, posoudit jejich potenciál, pracovat s kreativním týmem a úspěšně dokončit plánovaný projekt. Druhý směr se zaměřuje na výchovu odborníků v oblasti distribuce, filmového marketingu, dramaturgie a koncepce mediálních organizací a institucí, atd.

Kreativní producenti a mediální manažeři jsou důležitou součástí úspěšného a dynamického rozvoje filmového průmyslu dané země. Oba směry se vzájemně doplňují a hrají významnou roli při formování audiovizuálního prostoru. Cílem studia je vychovat novou kreativní generaci producentů a filmových/mediálních profesionálů, kteří jsou schopni vytvářet hodnotné mediální/audiovizuální prostředí v ČR, formovat a směřovat toto prostředí k optimální situaci a napomoci české kinematografii k dalšímu rozvoji a upevnění jejího povědomí doma i v zahraničí.
Kromě poskytování speciálních odborných znalostí ve svém oboru má KP poskytnout studentům prostor k rozvoji jejich vlastního osobního stylu, podpořit je v procesu objevování a upevňování jejich vlastní kreativity a individuality producenta. Teoretické znalosti, byť absolutně zásadní a důležité pro všechny oblasti produkce, dramaturgie, organizace a řízení médií, jsou proto doplněny velkým množstvím praktických úkolů.

Profil absolventa

Cílem studia je vybavit posluchače takovými vědomostmi a dovednostmi a rozvinout jejich osobnostní a talentové předpoklady, aby byli schopni působit ve vrcholných řídících a organizačních složkách ve všech oblastech umění a kultury. Odborné znalosti studenta shrnují poznatky technologie filmové výroby, obchodní vyjednávání, ekonomický (finanční) management, controlling, management malého a středního podniku, marketing a reklama v kultuře a umění a public relations.

Profesní uplatnění absolventa: producent audiovizuálních děl, televizních pořadů, producent v reklamní a mediální sféře, manažer filmové distribuční společnosti, manažer v různých oblastech mediální sféry.

Požadavky a přijímací řízení

Úspěšné složení přijímací zkoušky, sestávající z části teoretické a části talentové. Přijímací řízení do MgA studia katedry produkce FAMU probíhá formou ústního pohovoru včetně obhajoby předložených požadovaných prací (viz dále). Talentová zkouška má v přijímacím řízení největší váhu, v jejím rámci se u uchazeče zjišťují především tyto předpoklady: úroveň a komplexnost dosažených znalostí během bakalářského studia, schopnost samostatně obhájit vlastní producentský projekt a celkové osobní cíle a směřování.