FAMU
Katedra režie (KR)

 

Projekce Marka Boudy - požadavky pro zápočet za zimní semestr 2019

                                                      PROJEKCE KATEDRY REŽIE

zimní semestr 2019

Požadavky pro zápočet

    Myslím, že existují dva konkrétní způsoby jak se učit dělat filmy. První je, samozřejmě, natáčet je. Druhý - psát o nich. Psaní vás donutí analyzovat filmy hlouběji. Snažíte se konkrétně definovat a vysvětlit (ostatním, ale především sobě), proč film funguje, a nebo nefunguje.

    Hlavní rozdíl mezi analýzou a teoretickým vyučováním je v samotném psaní analýzy - je to přímý vztah mezi vámi a plátnem: hovoříte o tom, co jste sami viděli. Teoretické vyučování zprostředkuje učitel - ten, který vám vysvětluje, co vidět máte. Jinými slovy, vysvětluje, co on sám viděl, a v nejhorším případě, co mu bylo řečeno, že tam vidět má. To nevyhnutelně, do velké míry, zkresluje proces chápání filmu. Proto takový způsob učení nedoporučuji.

Wim Wenders

   Byl jsem často žádán, abych učil film. Většinou jsem ale odmítl, protože obvyklý způsob vyučování - promítnout film a potom o něm s žáky diskutovat je, pro mě, nepříjemný a dokonce šokující. O filmu se má diskutovat, když se na něj díváte. Musíte se bavit o něčem konkrétním, o skutečném obraze, který je před vámi. Myslím, že na většině filmových přednášek, které jsem navštívil, studenti nevidí nic - vidí to, co je jim řečeno, že právě viděli.

 

    Pro nás chození do cinematéky bylo již natáčením filmů, protože jsme milovali vše - dvě dobré scény ve filmu už stačily, abychom to označili za vynikající, a protože jsme byli filmem pohlceni. Raymond Chandler říkával: “Když píšete román, píšete ho celý den - ne jen, když sedíte za psacím strojem. Píšete ho, když kouříte cigaretu, jíte oběd, když telefonujete.” Stejné je to s filmem. Myslím, že jsem dělal filmy ještě dřív, než jsem je skutečně začal dělat. A pravděpodobně jsem se díváním na filmy naučil víc, než jejich děláním.

         Jean-Luc Godard  (citáty z knihy  L. Tirard: Moviemakers’ Master Class)

    Pod pojmem dobrá umělecká kritika si představujji, když se nemluví o samotném uměleckém díle, ale když se mluví o tom, o čem vás toto dílo nutí přemýšlet. Umění je všeobecně a ve své podstatě trampolína, na níž můžete doskočit výš. Když poslouchám Gyumnopedie Erika Satieho nebo si čtu Prousta, vzbuzuje to ve mně pocity a začínám myslet na něco jiného. To je působení umění! Nejde o žádné zpravodajství. Samuel Goldwin řekl, že pokud má člověk vzkaz, má poslat telegram… Pro mě umění neznamená dát zprávu. Je způsobem, cestou, jak myslet jasněji, čistěji.

Ralph Gibson, fotograf

    POŽADAVKY - (pozorně přečtěte – požadavky nemusí být každý semestr stejné, nesplnění požadavků je důvodem k neudělení zápočtu)

    UDĚLENÍ   ZÁPOČTU   bude   podmíněno podrobným   rozborem jednoho libovolného filmu  uváděného na projekci  (minimálně 4 - 5 stran textu A4), případně (při slabé docházce, nevyhovujícím rozboru apod.) přepracovaným rozborem či/a úspěšně  zvládnutým pohovorem   o problematice   ostatních   filmů  uváděné   série, včetně filmu, jehož rozbor student dodal.

         Pro udělení zápočtu je též nutná znalost povinné literatury a vyznačených okruhů (viz níže „zkouška“) – může se to stát předmětem prozkoušení.

         Předpokladem k udělení zápočtu je též znalost všech promítaných filmů a schopnost o nich pohovořit ve smyslu následujícího odstavce.

         ROZBOR se týká všech složek filmového díla a jeho poetiky (např. téma, obraz, zvuk, mizanscéna, narace, styl, forma, montáž, herectví, kontext s ostatní tvorbou režiséra, jiných autorů či s filmovou historií, jinými druhy umění, apod.) a je přínosné uvést i své subjektivní názory – ale podložené – ne pouhé dojmy či osobní averze, případně jen nadšenectví. Nejde o recenzi či anonci nebo článek z “barevného časopisu” nebo popis děje!

         Cílem projekcí je mj. vlastní reflexe, bádání a uvědomění si různorodosti, bohatství filmového vyjadřování na podkladě vesměs nestandardních filmových děl. Rozbor by měl především obohatit - inspirovat samotného pisatele.

         Součástí rozboru je (v podobě přílohy, nepočítá se jako sučást samotného rozboru a začíná na nové stránce):

         ZPĚTNÝ TECHNICKÝ SCÉNÁŘ (STORYBOARD, obrázky nejsou povinné) alespoň jedné sekvence rozebíraného filmu. Sekvence by měla být příznačná pro poetiku filmu a student by její výběr měl být schopen obhájit. Jedná se o popis každého záběru - tedy jeho velikost (označujte zkratkami /PD, D, apod./,  délka ve vteřinách, případně pohyb kamery či pohyb uvnitř záběru, popis akce a  zvukové stopy (dialog, užití hudby, významné ruchy,…).Každá sekvence nese označení dle lokace, int./ext., světelná situace (den/noc). Každý záběr bude očíslován a je uveden na novém řádku.

         Student by měl být schopen sekvenci (záběry) interpretovat ve smyslu kapitoly Seeing with a Moviemaker’s Eye z knihy: M. Rabiger: Directing - Film Techniques and Aesthetics. Opět se to může stát předmětem přezkoušení.

         ZKOUŠKA – část A

(NETÝKÁ SE STUDENTŮ 1. ROČNÍKU KR a studentů z jiných kateder než z katedry režie)

z těchto okruhů (jsou součástí bakalářské či magisterské zkoušky):

Obraz a mizanscéna  (základní způsoby práce, jeho fotografické kvality (světlo, kompozice, apod.), rámec – velikost, trvání – délka záběru, pohyb kamery, příklady světové kinematografie i osobní  zkušenost)

Práce s hercem, filmové herectví (její podoby, příklady světové kinematografie i osobní zkušenost

Filmové žánry (žánrový film, jeho podoby a využití jeho postupů v “nežánrovém” filmu)

Čas a prostor, tempo a rytmus ve filmu (způsoby a prostředky uchopení filmového času)

Stylizace filmového díla (obraz, zvuk, herecká práce)

         ZKOUŠKA – část B

         Na to, co je dále označeno jako POVINNÉ, se mohu zeptat STUDENTŮ VŠECH ROČNÍKŮ ZE VŠECH KATEDER, případně EXTERNISTŮ. Je možné, že zvolím i formu testu.

         Doporučená literatura (k nalezení v knihovně FAMU, vřele doporučuji nastudovat – znalosti kdykoliv zúročíte) k problematice nejen “rozboru”:

- D. Bordwell/K. Thompson: Umění filmu - Úvod do studie formy a stylu; AMU 2011;  POVINNÉ kapitoly 8 a 11 (Shrnutí: Styl jako formální system (s. 397-419); Filmová kritika: Vzorové analýzy (s.  513-583)

- M. Rabiger: Directing - Film Techniques and Aesthetics

POVINNÉ kapitoly (neuvádím strany neb kniha vyšla v mnoha vydáních):

Seeing with a Moviemaker’s Eye (kopie této kapitoly je k dispozici na KR); Aesthetics and Authorship (zejména podkapitola Form and Style); Mise en Scene

- J. Monaco: Jak číst film

Albatros, Praha 2004

POVINNÉ kapitola “Jazyk filmu: znaky a syntaxe”, s.148-223; totožná kapitola, jen v jiném překladu, je v knize „Sborník filmové teorie 1 – Angloamerické studie“ (ČFÚ, Praha 1991) – zde též minimálně doporučuji kapitoly „Základy filmové estetiky“, „Filmové žánry: Mýtus, rituál a sociodrama“

- J. Valušiak: Základy střihové skladby

skripta FAMU

POVINNÉ kapitola “Podíl scenáristů”(Skladebné způsoby vyprávění; Stylistické figury)

- M. Mravcová: Literatura ve filmu

Melantrich, Praha 1990

kapitola “Vávra: Hrubín”, s.165-186, (ukázka jednoho ze zdařilých a detailních přístupů k rozboru filmového díla)

         Pro ty, co chtějí vědět mnohem víc (např. o problematice narace, stylu, autorském filmu):

- A. B. Kovács: Screening Modernism - European Art Cinema, 1950-1980

The University of Chicago Press, 2007

- D. Bordwell: Narration in the Fiction Film

The University of Wisconsin Press, 1985

UPOZORNĚNÍ:

PÍSEMNÉ PRÁCE JSOU NAMÁTKOVĚ KONTROLOVANÉ ZDA NEJSOU OPSANÉ MJ. Z INTERNETU.

 JE TŘEBA ROVNĚŽ UDÁVAT PŘESNÉ ZDROJE VŠECH PŘÍPADNÝCH CITACÍ (tedy knihy, články, rozhovory, zdroje z internetu apod. – neuvedení znamená neudělení zápočtu). V PŘÍPADĚ OPISOVÁNÍ STUDENT PŘINEJMENŠÍM NEDOSTANE ZÁPOČET ČI MŮŽE DOJÍT I K PODSTATNĚ HORŠÍM NÁSLEDKŮM (viz některé kauzy na vys. školách)!!!

DOPORUČUJI PROJEKCE NAVŠTĚVOVAT A HNED SI ZAPISOVAT POZNÁMKY – I KDYŽ VELKÁ ČÁST UVÁDĚNÝCH FILMŮ JE PROMÍTÁNA BOHUŽEL Z DVD, TYTO DVD NEMUSEJÍ BÝT V KNIHOVNĚ FAMU K DISPOZICI.

PŘEDPOKLADEM K UDĚLENÍ ZÁPOČTU JE TÉŽ ALESPOŇ VÝBĚROVÉ SEZNÁMENÍ S DOPORUČENOU LITERATUROU - JESTLIŽE JE UVEDENA.

DALŠÍ VYBRANÉ TITULY ČI INTERNETOVÉ ZDROJE MOHOU BÝT OZNAČENY JAKO POVINNÉ.

Po špatných zkušenostech s odevzdáváním prací v minulých letech, budou akceptované pouze práce odevzdané ve vyhlášených termínech a odpovídající zadaným parametrům!!! (Pochopitelně je možné práce odevzdat dříve.)

Omlouvám se za výše uvedené těm, kteří to považují za samozřejmost.

                                                                                                                                  Marek Bouda

Práce případně můžete před termíny zápočtů odevzdat na kat.režie či zasílejte pouze na tuto adresu ve formátu RTF či PDF(vždy však zároveň odevzdejte na kat.režie práci vytištěnou):  marek.bou@email.cz

Povinná literatura uvedená za jednotlivými filmy se může opět stát předmětem přezkoušení!!! Předpokládám, že tuto literaturu student bude mít nastudovanou.

Seznam filmů - Projekce KR Marka  Boudy - ZS 2019 

 

1) Úterý 1.10.2019, 18:10 hod:

Film : Boj O Oheň , Kanada / Francie / USA, 1981, 100 min

Režie: Jean-Jacques Annaud 

 

2) Úterý 15.10.2019, 18:10 hod :

Film : A sedmnáct jim bylo let... , Maďarsko, 1965, 108 min

Režie: Miklós Jancsó, Zoltán Farkas

 

3) Úterý 29.10.2019,18:10 hod :

Film : A pátý jezdec je Strach , Československo, 1964, 97 min

Režie: Zbyněk Brynych

 

4) Úterý 12.11.2019, 18:10 hod :

Film : Tři barvy: Modrá , Francie / Polsko / Švýcarsko / Velká Británie, 1993,

           93 min

Režie: Krzysztof Kieślowski

 

5) Úterý 10.12.2019, 18:10 hod

Film : La belle captive ( Další název:The Beautiful Prisoner ),Francie,1983

          90 min