logo FAMU
Katedra animované tvorby (KAT)

INF

3. 5. - 22. 6. 2021 Otevřené elektronické přihlášky do navazujícího mg. studia 2021/22

Uzávěrka přihlášek ke studiu je 22. 6. 2020 (rozhoduje razítko pošty)

Termín pro odevzdání povinných prací a podkladů je 1. 9. 2021


 

Charakteristika oboru

Cílem navazujícího magisterského studia je vychovat absolventy, kteří jsou schopni vytvářet zcela samostatně animovaná autorská díla, od námětu až po realizaci. Důležitou součástí magisterského studia je seznámení se s problematikou kombinace hraného a animovaného filmu.

 

Podmínky pro přijetí do magisterského studia

  1. Předložení animovaného filmu, který svými parametry odpovídá bakalářskému absolventskému animovanému filmu. Film může být vytvořen na volné téma a není omezen žánrem ani technologií animace. Předpokládaná metráž je nejméně 3 minuty. Uchazeči tímto filmem prokazují, jestli mají předpoklady k magisterskému studiu a k jaké profesi z oblasti animovaného nebo alternativního filmu nejvíce inklinují.

  2. Předložení projektu (režijní rozvaha, popis technologie, scénář), který uchazeč hodlá realizovat v magisterském studiu. Tento projekt musí splňovat zadání cvičení 1. roč. mag. studia Animace + herec, jehož metráž je cca 5 min.

  3. Předložení vlastní představy o modelaci magisterského studia (plánovaná témata pro semestrální a ročníkové práce, zamýšlené téma teoretické diplomové práce, představa o domácích či zahraničních stážích atd.)

  4. Požadavek absolvování odborné praxe v celkové délce 6 měsíců. Odborná praxe může být nasčítána ze studijních stáží, odborných praxí (neuznává se praxe prováděná ve vlastní škole, firmě, ateliéru atd.) a odborných kurzů. Vše se musí týkat animace, případně obrazové postprodukce, či trikového filmu a musí být potvrzeno školou, pracovištěm, či organizátorem kurzu.

    Délky odborných kurzů se vzhledem k jejich intenzitě počítají za dvojnásobek. Uchazeč musí předložit zprávu o zkušenostech a poznatcích, které během praxe, stáže či kurzu získal a přiloží praktické výsledky své práce, které vytvořil.

  5. Prokázání zevrubných odborných znalostí z oblasti animace, z její historie a teorie.

 

Požadované práce (body 1 - 4) je nutno osobně podat na podatelně AMU se sídlem Malostranské náměstí 259/12, Praha 1, v uzavřené obálce s adresou Studijní oddělení FAMU nebo zaslat poštou na adresu:

Akademie múzických umění
Studijní oddělení FAMU
Malostranské náměstí 259/12
118 00 Praha 1

Termín pro odevzdání povinných prací k přijímacímu řízení do navazujícího magisterského studia je nejpozději do 1. září 2020 v 5 exemplářích.

 

Přihláška

Uchazeč vyplní elektronickou přihlášku, podle pokynů na webu AMU - na stránce: http://prihlaska.amu.cz.

Přístupnost online přihlášky

Další důležité informace o podání přihlášky, seznam povinných součástí a termíny odevzdání přihlášky a následně povinných prací najdete na hlavním webu FAMU viz https://www.famu.cz/pro-zajemce-o-studium/magisterske-studium/

Uchazeč vyplní elektronickou přihlášku, která bude přístupná online 4. května 2020 - 22. června 2020.

Vyplněnou přihlášku uchazeč vytiskne, podepíše, doplní ji o níže uvedené přílohy a náležitosti a vše nejpozději do 22. června 2020 buďto

a) osobně podá v úředních hodinách na podatelně AMU, sídlem Malostranské náměstí 259/12, Praha 1, v uzavřené obálce s adresou Studijní oddělení FAMU

nebo

b) pošle poštou na adresu:
Akademie múzických umění
Studijní oddělení FAMU
Malostranské náměstí 259/12
118 00 Praha 1

 

U zahraničních studentů je nutná znalost českého jazyka. K přihlášce ke studiu je nutné dodat certifikát z českého jazyka.

 

Přihláška musí obsahovat:

- životopis s vlastnoručním podpisem, aktuální adresou, telefonním číslem a e-mailovou adresou uchazeče;

- úředně ověřenou fotokopii bakalářského vysvědčení (uchazeč v závěrečném ročníku ještě neukončeného bakalářského studia si nechá na přihlášce potvrdit termín bakalářské zkoušky;

- zahraniční uchazeči předkládají v souladu s ustanoveními § 48 Zákona o VŠ nostrifikaci o nejvyšším dosaženém vzdělání (tj. nostrifikaci bakalářského diplomu). Informace k nostrifikaci naleznete zde. Není zapotřebí dokládat nostrifikaci vysokoškolského diplomu ze zemí Slovensko, Polsko, Maďarsko, Slovinsko;

- doklad o zaplacení poplatku* za přijímací řízení ve výši 818 Kč;

- event. další náležitosti podle požadavků jednotlivých kateder (např. lékařské potvrzení o způsobilosti k oboru).

Přihláška bez požadovaných údajů a příloh nebude zařazena do přijímacího řízení.

* Poplatek uhradíte výhradně bankovním příkazem (jiné způsoby, např. poštovní poukázkou nebo v hotovosti, nejsou možné). Vytištěné potvrzení o platbě přiložte k přihlášce. Výše poplatku je stanovena Výnosem rektora AMU č. 2/2019. Číslo účtu: 19-5373180297/0100. VS: 64913. SS (=specifický symbol): číslo Vaší přihlášky (bez jeho uvedení není platba kompatibilní s přihláškou, která se tak stává neplatnou). Zaplacený administrativní poplatek je nevratný.

 

Talentové a znalostní předpoklady uchazeče ke studiu posuzuje přijímací komise formou bodového hodnocení se stanovenou minimální hranicí. Přijímací komise navrhne uchazeče, kteří tuto hranici splnili, děkanovi FAMU k přijetí do studia.