logo FAMU
Katedra produkce (KP)
BAKALÁŘ
MAGISTR

Profil oboru

Cílem studijního programu je vychovat akademicky a profesně vzdělané odborníky pro různé stupně řídících a organizačních prací při výrobě všech druhů audiovizuálních děl a nových médií, včetně možnosti působení v organizačních a řídících složkách v různých oblastech umění a kultury (film, televize, divadlo, hudba, výstavy, muzejnictví či online platformy a reklamy).

Cílem výuky je orientace jak ve sféře umělecké, tak v oblasti organizace, ekonomie, práva, řízení a distribuce-šíření audiovizuálních děl. Orientaci v těchto oborech zajišťují mimo jiné přednášky z oblasti produkce (teorie a historie), kde se posluchači seznamují s problematikou financování, fondů a veřejnoprávních i soukromých podpor, s postupy a technologiemi výroby a se způsobem řízení. 

Povinnou výukou anglického jazyka a jeho aktivního využívání v rámci povinné účasti na praktických cvičení se studenty zahraničních oborů si program dává za cíl naučit studenty odbornou angličtinu, která je nezbytná pro uplatnění v oboru.

Přednášky z audiovizuálního průmyslu pronikají do základů pracovních procesů ostatních tvůrčích profesí vyučovaných na FAMU. Program Produkce je tak koncipován, aby aktivně zapojil studenty do praxe a výroby praktických cvičení (tj. natáčení filmových a televizních projektů Studia FAMU vč. mimořádných cvičení) na různých pozicích společně se studenty ostatních kateder, které je naučí uměleckému a výrobnímu procesu audiovizuálního díla.

Nedílnou součástí studia je příprava fakultního festivalu FAMUFEST, při jehož realizaci mají studenti možnost aplikovat nabyté teoretické znalosti v rámci přípravy, řízení a realizaci této studentské filmové události.

Studijní plány zohledňují skutečnost, že filmové, televizní a fotografické umění a nová média procházejí neustálými změnami - stejně tak jako kultura samotná – mění se tedy možnosti financování, mnohdy i legislativa, a s tím spojená podpora audiovizuálních děl.

Na katedře přednášejí zkušení odborníci, experti a profesionálové, kteří dosáhli významných výsledků v oboru, a cílem je tuto skutečnost zachovat.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského programu Produkce umí výkonně vést produkci audiovizuálního díla na základě zadaných parametrů, včetně sestavení štábu a základního financování projektu. Absolvent je na svou profesní dráhu vybaven jak po stránce umělecké/kreativní (ví proč a jaký projekt chce dělat a s kým - umí sestavit kreativní štáb, umí projekt vyvinout a zná jeho možnosti financování a exploatace), tak po stránce výkonné (zná možnosti svého štábu a jejich požadavků, zná celý výrobní proces audiovizuálního díla, ví jak nejlépe rozpočtovat a rozumí cashflow, zvládá stresové situace a je komunikativní). Studijní plán bakalářského programu Produkce je koncipován tak, aby absolvent odcházel se zájmem o neustálé rozšiřování svého kulturního přehledu a znalostí angličtiny na komunikativní úrovni.

Absolvent je osobnost, která má širokou možnost uplatnění v oboru – kromě výroby audiovizuálního díla si absolvent umí poradit s produkcí jakékoli kulturní akce (divadlo, koncert, výstava, tzv. event), s organizací filmového festivalu, obstojí na manažerských pozicích ve filmovém, televizním, reklamním průmyslu či online platformách nebo v kulturních či neziskových institucích včetně samosprávy. Cílem výuky je orientace ve všech sférách.

Klíčové znalosti

 • znalost uměleckého a výrobního procesu audiovizuálního díla
 • znalost filmových a televizních technologií
 • přehled o zdrojích podpory relevantních pro audiovizi
 • právní principy (zejména autorské a mediální právo)
 • porozumění právním a ekonomickým doporučením a jejich řádnému aplikování
 • teorie řízení a vedení, včetně zásad efektivního time managementu

Klíčové dovednosti

 • proces přípravy, výroby a distribuce audiovizuálního projektu:
 1. vývoj projektu včetně dramaturgie a sestavení kreativního štábu
 2. plánování a strategie výroby - strategická rozhodnutí, finanční plánování, rozpočtování, cash flow a provádění finanční analýzy
 3. prezentace projektu - formulace projektu (po umělecké a finanční stránce), pitching a podání žádosti pro grantová a dotační řízení
 4. řízení realizace a kontrola výroby ve všech fázích (vývoj, příprava, natáčení, postprodukce) - koordinace řízení činnosti týmu, analýza a řízení workflow štábu a realizačního týmu
 5. uvedení a šíření - premiéra, festivalové uvedení a distribuce
 • stanovení obchodní strategie projektu
 • vyjednávání s obchodními partnery
 • komunikace s odbornými profesemi (právník, ekonom, marketingový specialista…)
 • smluvní a finanční zajištění projektu
 • evaluace průběhu a výsledků projektu (závěrečná zpráva, finální verze projektu na příslušném nosiči, finanční vyúčtování, souhrnná kontrola a evidence smluvního a finančního zajištění a vypořádání projektu)

Obecné kompetence

 • umělecké a organizační zajištění audiovizuálního díla (film, seriál, pořady, reklama, hudební videoklip, aj.)
 • umělecké a organizační zajištění kulturní akce (divadelní, hudební, umělecká, výstavní, eventová, aj.)
 • organizace filmového festivalu
 • manažerská pozice v audiovizuálním průmyslu

Profil oboru

Dvouletý magisterský program je koncipován jako výběrové studium, zaměřené na individuální profesní růst posluchače, a vychovává producenty a mediální odborníky. Studium poskytuje odborný růst ve dvou klíčových oblastech audiovizuálního prostředí ? jednak připraví kreativní filmové a televizní producenty, kteří jsou schopni samostatně vyhledávat projekty, posoudit jejich potenciál, pracovat s kreativním týmem a úspěšně dokončit plánovaný projekt. Druhý směr se zaměřuje na výchovu odborníků v oblasti distribuce, filmového marketingu, dramaturgie a koncepce mediálních organizací a institucí, atd.

Kreativní producenti a mediální manažeři jsou důležitou součástí úspěšného a dynamického rozvoje filmového průmyslu dané země. Oba směry se vzájemně doplňují a hrají významnou roli při formování audiovizuálního prostoru. Cílem studia je vychovat novou kreativní generaci producentů a filmových/mediálních profesionálů, kteří jsou schopni vytvářet hodnotné mediální/audiovizuální prostředí v ČR, formovat a směřovat toto prostředí k optimální situaci a napomoci české kinematografii k dalšímu rozvoji a upevnění jejího povědomí doma i v zahraničí.
Kromě poskytování speciálních odborných znalostí ve svém oboru má KP poskytnout studentům prostor k rozvoji jejich vlastního osobního stylu, podpořit je v procesu objevování a upevňování jejich vlastní kreativity a individuality producenta. Teoretické znalosti, byť absolutně zásadní a důležité pro všechny oblasti produkce, dramaturgie, organizace a řízení médií, jsou proto doplněny velkým množstvím praktických úkolů.

Profil absolventa

Cílem studia je vybavit posluchače takovými vědomostmi a dovednostmi a rozvinout jejich osobnostní a talentové předpoklady, aby byli schopni působit ve vrcholných řídících a organizačních složkách ve všech oblastech umění a kultury. Odborné znalosti studenta shrnují poznatky technologie filmové výroby, obchodní vyjednávání, ekonomický (finanční) management, controlling, management malého a středního podniku, marketing a reklama v kultuře a umění a public relations.

Profesní uplatnění absolventa: producent audiovizuálních děl, televizních pořadů, producent v reklamní a mediální sféře, manažer filmové distribuční společnosti, manažer v různých oblastech mediální sféry.


.
.