logo FAMU
Katedra produkce (KP)
BAKALÁŘ
MAGISTR

Předpoklady ke studiu

Úspěšný uchazeč musí mít poměrně ucelenou představu o svých cílech ve zvoleném oboru. Očekáváme intenzivní a hluboký zájem o kulturu a umění, zejména: kinematografii, televizní tvorbu, audiovizi obecně, nová média, literaturu a divadlo.

Předpokládáme znalost základních informací o situaci v současném audiovizuálním průmyslu v ČR i zahraničí, včetně základní odborné terminologie z oblasti audiovize. Dále předpokládáme základní orientaci v otázkách všeobecné ekonomiky, dobrý vztah k matematice a solidní jazykové znalosti.

Úspěšný uchazeč musí také mít organizační talent, musí být schopen domluvit se se svým okolím a musí být schopen přispět k dohodě druhých. Přirozená autorita osobnosti je předpokladem úspěchu.

Průběh přijímacího řízení

Předmětem přijímacího řízení jsou, vedle ověření základních středoškolských vědomostí, především znalosti vycházející z intenzivního zájmu o kulturu a umění, zejména: kinematografii, televizní tvorbu, nová média, literaturu, divadlo. Ověřujeme znalost základních informací o situaci v současném audiovizuálním světě (v tuzemsku i zahraničí), včetně základní odborné terminologie z oblasti filmu a televize a nových médií a dále celkovou orientaci uchazeče v kulturně politických, ekonomických a společenských oblastech.

Úspěšné zvládnutí přijímacího řízení předpokládá vysokou úroveň znalostí a odpovídající charakter osobních schopností a vlastností.

Přijímací řízení je dvoukolové:

I. kolo - písemné - uchazeč absolvuje testy z různých oblastí a zpracuje zadaný úkol.

II. kolo - ústní - pohovor před přijímací komisí.

V písemné části se zjišťují vedle všeobecně kulturních znalostí, znalostí z oblasti audiovize, filmové a televizní problematiky a terminologie, filmové a televizní historie i současnosti a také základní ekonomické a právní pojmy, schopnosti logického úsudku, samostatného myšlení a rozhodování uchazeče. Nedílnou součástí je znalostní test cizího jazyka a matematiky na úrovni středoškolských znalostí.

V další části písemného kola přijímacího řízení píše uchazeč dle zadání úvahu nad vlastním navrhovaným producentským projektem z oblasti audiovize.

V ústní části se upřesňují výsledky písemné části s cílem získání co nejkomplexnějšího pohledu na každého uchazeče. Zkoumají se hlubší znalosti, schopnosti a osobnostní předpoklady, samostatný úsudek, vlastní obhajitelný názor, případně osobní zkušenosti s organizační prací nebo prací přímo v oboru.

Předpoklady ke studiu

Magisterský stupeň MgA je určen studentům, kteří mají zájem a také schopnost tvořit, iniciovat, ovlivňovat a spolupracovat na vzniku nových projektů včetně jejich finančního zajištění. Magisterský stupeň je určen studentům, kteří mají schopnost, vzhledem ke svým vědomostem a vlastnostem (charakteru a osobnosti) působit ve vrcholných řídících a organizačních složkách ve všech oblastech umění a kultury. Odborné znalosti studenta shrnují poznatky technologie filmové a televizní výroby, nových médií, obchodní vyjednávání, ekonomický (finanční) management, controlling, management malého a středního podniku, marketing a reklama v kultuře a umění a public relations.

Průběh přijímacího řízení

Přijímací řízení do magisterského studia katedry produkce FAMU probíhá formou ústního pohovoru včetně obhajoby předložených požadovaných prací (ZDE). Hodnotí se jak úroveň a komplexnost dosažených znalostí během bakalářského studia, tak schopnost samostatně obhájit vlastní producentský projekt a celkové osobní cíle a směřování.

Kritéria hodnocení:

Uchazeč musí obstát ve všech uvedených bodech (ZDE). Předpoklady uchazeče ke studiu posuzuje přijímací komise formou bodového hodnocení se stanovenou minimální hranicí. Přijímací komise navrhne uchazeče, kteří tuto hranici splnili, děkanovi FAMU k přijetí do studia.


.
.