FAMU
Jazyková výuka

Jazyková výuka na FAMU

1. Povinná jazyková výuka

    1.A Základní informace
    1.B Oborové výjimky

2. Volitelná jazyková výuka

3. Uznávání jazykových předmětů

    3.A Bakalářské a magisterské studium
    3.A.I Uznávání předmětů na základě jazykového certifikátu
    3.A.II Uznávání předmětů na základě absolvování jazykového předmětů na jiné VŠ
    3.B Doktorské studium

4. Cizí jazyky v doktorském studiu

    4.A Informace o zkoušce
    4.B Registrace předmětu a zapisování na zkouškový termín

5. Zkouška z českého jazyka pro zahraniční uchazeče o studium v českém studijním programu FAMU

 

1. Povinná jazyková výuka

1.A Základní informace

Během bakalářského studia musí student prokázat znalost jednoho cizího jazyka na úrovni B1 podle SERR pro jazyky. Za povinné jazykové předměty musí v rámci dosažení úrovně B1 získat celkem 6 kreditů.

Délka studia cizího jazyka v bakalářském studiu se odvíjí od vstupní jazykové úrovně studenta. Ta se se zjišťuje rozřazovacím testem, kteří studenti píší typicky v den zápisu (cca konec června před nástupem do 1. ročníku). Maximální délka jazykového studia v bakalářském programu je 4 semestry.

V závislosti na výsledku rozřazovacího testu si student zapisuje jazykové předměty 2 (702SAB11, 702SAB12) nebo 4 semestry (702SAA21, A22, B11, B12). Zkoušku z předmětu 702SAB1 musí student složit nejpozději na konci 5. semestru.

Během magisterského studia musí student prokázat znalost jednoho cizího jazyka na úrovni B2 podle SERR pro jazyky. Za povinně volitelné jazykové předměty (v případě AJ jsou to předměty 702SAB21, B22) musí v mgr. studiu v rámci dosažení úrovně B2 získat 6 kreditů.

Poznámka: Studenti v navazujících studijních programech FAMU s imatrikulačním ročníkem 2017 a níže povinnou jazykovou výuku absolvují  podle pravidel, stanovených na začátku jejich mgr. studia, tj. výběr z NJ, FJ, ŠJ, IJ a RJ, výstupní úroveň A2, 5 kreditů.

Zápis jazykových předmětů v KOSu probíhá v období zápisu, stanoveném Harmonogramem školního roku .

Návod jak rozumět kódům jazykových předmětů naleznete zde.

1.B Oborové výjimky:

Studenti oboru Produkce v bakalářském programu musí kromě 6 kreditů za anglický jazyk (výstupní úroveň B1) získat 3 kredity za druhý cizí jazyk (výběr z němčiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny nebo italštiny).

Studenti oboru Restaurace fotografie v navazujícím magisterském programu musí kromě 6 kreditů za anglický jazyk získat také 5 kreditů za druhý cizí jazyk.

2. Volitelná jazyková výuka

Kromě předmětů povinné jazykové výuky CJP nabízí možnost studia cizích jazyků v rámci volitelných předmětů. Aktuální nabídku předmětů naleznete v sekci Předměty a rozvrhy.

Zápis jazykových předmětů probíhá v období zápisu, stanoveném Harmonogramem akademického roku .

3. Uznávání jazykových předmětů

3.A Bakalářské a magisterské studium

Základní informace

Zkoušku z cizího jazyka (angličtina, francouzština, italština, němčina, španělština nebo ruština) je možno uznat pouze na základě jazykového certifikátu nebo jazykové zkoušky vykonané v rámci studia na jiné VŠ, popř. na základě výsledku rozřazovacího testu.

Případné uznání předmětu není samozřejmostí, kterou si student může nárokovat: vždy záleží na doporučení odborného pracoviště (v případě cizích jazyků Centra jazykové přípravy), a konečném rozhodnutí studijního proděkana dané fakulty.

Posuzování žádostí o uznání jazykových předmětů probíhá do 14. října pro zimní semestr a do 15. března pro letní semestr.

DŮLEŽITÉ:

 • Student si nezapisuje žádný předmět, ten mu bude zapsán jen v případě kladného vyřízení žádosti!
 • Základní státní zkouška ani obecná maturitní zkouška ani jazykový test OLS se neuznávají!
 • Jazykové předměty absolvované v rámci zahraničního pobytu Erasmus+ se uznávají pouze jako volitelné předměty.

3.A.I Uznávání předmětů na základě jazykového certifikátu

Student předloží ověřenou kopii certifikátu a vyplněný formulář Žádosti o uznání předmětu.

 • Jazykový certifikát si v bakalářském studiu bude nechat uznávat jako předmět 702SxZB1 Souhrnná zkouška z (cizího jazyka) B1 - seznam jazykových variant předmětu a jejich kódů naleznete zde. Předmět je bez výuky, má hodnotu 6 kreditů.
 • V magisterském studiu si student bude nechat uznávat jazykový certifikát jako předmět 702SxB22 Cizí jazyk pokročilí (paralelka 99). Seznam jazykových variant předmětu a jejich kódů naleznete zde.

V případě schválení žádosti proděkanem pro studijní záležitosti je předmět Studijním oddělením zaregistrován studentovi do KOSu, na konci semestru se student zaregistruje na zkouškový termín a složí ústní část zkoušky.

Platnost certifikátů:

 • B1 – nejvýše 3 roky
 • B2 – nejvýše 5 let
 • C1 a C2 – neomezeně

3.A.II Uznávání předmětů na základě absolvování jazykového předmětů na jiné VŠ

Student vyplní formulář Žádosti o uznání předmětu. K žádosti připojí doklad o absolvování předmětu (dodatek diplomu, výpis absolvovaných předmětů nebo kopii indexu) a informaci o jazykové úrovni předmětu podle SERR (většinou bývá obsažená v anotaci předmětu v Informačním systému školy). Bez této informace žádost nemůže být posouzena. Od data vykonání zkoušky nesmí uplynout více než 3 roky.

 • Absolvovaný předmět z jiné VŠ si v bakalářském studiu student bude nechat uznávat jako předmět 702SxZB1 Souhrnná zkouška z (cizího jazyka) B1 - seznam jazykových variant předmětu a jejich kódů naleznete zde. Předmět je bez výuky, má hodnotu 6 kreditů. V případě schválení žádosti proděkanem pro studijní záležitosti je předmět Studijním oddělením zaregistrován studentovi do KOSu, na konci semestru se student zaregistruje na zkouškový termín a složí ústní část zkoušky.
 • V magisterském studiu si zkoušku z jiné VŠ student bude nechat uznávat jako předmět 702SxB22 Cizí jazyk pokročilí (paralelka 99) - seznam jazykových variant předmětu a jejich kódů naleznete zde.

Žádost o uznání a podklady je možné:

 • odevzdat na sekretariátu CJP,
 • vhodit do schránky Podatelny AMU (přízemí Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12 – vedle vrátnice),
 • poslat poštou na adresu: CJP AMU, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1.

CJP žádost posoudí a odešle na Studijní oddělení, které předmět studentovi zapíše do KOSu, student se následně zaregistruje na ústní zkoušku v KOSu.

3.B Doktorské studium

V rámci doktorského studia na AMU lze uznat pouze zkoušku z cizího jazyka vykonanou na české VŠ v rámci doktorského studia studijního programu, který má přímou souvislost s doktorským programem, studovaným na AMU. Od data vykonání zkoušky nesmí uplynout více než 3 roky.

4. Cizí jazyky v doktorském studiu

Základní informace

V rámci doktorského studia je student povinen prokázat znalost dvou cizích jazyků, prvního na úrovni B2 podle SERR pro jazyky, druhého na úrovni B1.

Prezenční výuka předmětů neprobíhá, studenti však mohou využít konzultací s jednotlivými vyučujícími, popř. se mohou zapsat do jazykových předmětů určených pro studenty bakalářských a magisterských oborů.

4.A Informace o zkoušce

Zkouška z 1. cizího jazyka

Materiály, které student musí dodat před zkouškou (všechny materiály musí být odevzdány v jazyce, ze kterého student skládá zkoušku):

 • profesní strukturovaný životopis (1-3 str.)
 • resumé doktorské práce (1-2 str.),
 • odborný text vztahující se ke studovanému oboru v rozsahu 50 stran v daném cizím jazyce (zdroje: odborné publikace, časopisy, popř. internet, vždy je však třeba uvést autora textu).

Zkouška probíhá ústní formou před dvoučlennou komisí pedagogů CJP. Obsahem zkoušky je prověření schopností studenta prezentovat na odpovídající úrovni svůj doktorský projekt, včetně motivů, postupů a očekávaných výsledků. Student hovoří i o svých dosavadních zkušenostech a perspektivách svého oboru. Další část zkoušky je založena na diskuzi o předloženém textu a interpretace nebo překlad vybraných částí.

Zkouška z 2. cizího jazyka

Materiály, které student musí dodat před zkouškou (všechny materiály musí být odevzdány v jazyce, ze kterého student skládá zkoušku):

 • profesní strukturovaný životopis (1-3 str.)
 • resumé doktorské práce (1-2 str.),
 • odborný text vztahující se ke studovanému oboru v rozsahu 20 stran v daném cizím jazyce (zdroje: odborné publikace, časopisy, popř. internet, vždy je však třeba uvést autora textu).

Zkouška probíhá ústní formou před dvoučlennou komisí pedagogů CJP. Obsahem zkoušky je prověření schopností studenta prezentovat na odpovídající úrovni svůj doktorský projekt, včetně motivů, postupů a očekávaných výsledků. Student hovoří i o svých dosavadních zkušenostech a perspektivách svého oboru. Další část zkoušky je založena na diskuzi o předloženém textu a interpretace nebo překlad vybraných částí.

4.B Registrace předmětu a zapisování na zkouškový termín

Student si na Studijním oddělení FAMU zaregistruje v KOSu ten předmět, ze kterého chce skládat zkoušku. Seznam jazykových předmětů a jejich kódů naleznete zde.

Soupis zkouškových termínů pro ak. rok 2018/19 naleznete zde. Na vybraný zkouškový termín je nutné se zaregistrovat nejpozději 4 týdny předem.

Nejpozději 3 týdny před termínem zkoušky musí student doručit v písemné podobě výše uvedené podklady ke zkoušce na sekretariát CJP (poštou, osobně nebo na Podatelnu AMU). V případě, že materiály nebudou na odpovídající úrovni (popis projektu obsahuje velké množství chyb, zvolený text není původní nebo se nevztahuje ke studovanému oboru), vyhrazuje si CJP právo materiály nepřijmout a nedojde-li k nápravě alespoň týden před termínem zkoušky, student nebude ke zkoušce připuštěn.

 • Podrobné informace o zkoušce (časový rozpis, složení komise, místnost) budou zaslány přihlášeným studentům na jejich školní email nejpozději týden před zkouškou.
 • Ke zkoušce si student je povinen přinést vlastní kopii materiálů.

5. Zkouška z českého jazyka pro zahraniční uchazeče o studium v českém studijním programu FAMU

 • je součástí přijímacího řízení pro zahraniční uchazeče o studium na jednotlivých oborech AMU v českém jazyce.
   
 • požadovaná jazyková úroveň pro studium na FAMU je B1 podle SERR
   
 • termíny zkoušky z čj pro zahraniční uchazeče o studium na FAMU jsou vypisovány v lednu - červnu každého roku, bližší informace poskytne sekretariát CJP AMU (cjp@amu.cz)
   
 • zkoušku odpovídající požadované úrovni složenou mimo přijímací řízení AMU je možno na základě předloženého dokladu uznat.

Popis zkoušky:

 • 1. část: Gramatický test (cca 30 minut)
 • 2. část: Esej (témata: motivy pro studium, znalost českého prostředí v daném oboru atd.) (cca 30 minut)
 • 3. část: Pohovor s pedagogem dané fakulty / oboru (cca 20 minut)

Zkouška je na místě vyhodnocena; o jejím průběhu a výsledku je sepsán protokol, který je archivován CJP AMU.

Ukázkový gramatický test lze nalézt zde (uživatelské jméno: amu, heslo: amu).

CJP si dovoluje uchazeče o studium upozornit, že kurzy češtiny pro cizince jsou určeny výhradně pro studenty AMU v prezenční či kombinované formě studia.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně zkoušky z českého jazyka se na nás obraťte mailem (cjp@amu.cz).