logo FAMU
Jazyková výuka

2/Uznávání jazykových předmětů / promíjení docházky

A) BAK a MGR studium

I) Na základě zkoušky z jiné vysoké školy

Povinný předmět AJ pro odborné účely 702FAOU1 a 2 (BAK studium) a 702FAOU3 a 4 (MGR studium) lze uznat pouze na základě zkoušky vykonané v rámci studia na české/slovenské VŠ, popř. v rámci zahraničního VŠ studia, které bylo nostrifikováno. Zkouška nesmí být starší 3 let.

Postup: Vyplňte formulář Žádosti o uznání předmětu. K žádosti připojte doklad o absolvování předmětu (dodatek diplomu, výpis absolvovaných předmětů nebo kopii indexu) a informaci o jazykové úrovni předmětu podle SERR (většinou bývá obsažená v anotaci předmětu v Informačním systému školy. Bez této informace žádost nemůže být posouzena). Podepsanou žádost doručte na CJP AMU (na sekretariát v kontaktních hodinách – viz web CJP), popř. ji můžete vhodit do schránky Podatelny AMU (přízemí Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12 – vedle vrátnice), nebo poslat poštou na adresu: CJP AMU, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1.

CJP žádost posoudí a odešle ke konečnému rozhodnutí studijnímu proděkanovi na Studijní oddělení příslušné fakulty, kde se student může informovat o stavu vyřízení žádosti.

Posuzování žádostí o uznání předmětu probíhá do 14. října pro zimní semestr a do 15. března pro letní semestr.

 

II) Na základě mezinárodního jazykového certifikátu

Pokud vlastníte mezinárodní jazykový certifikát z AJ na úrovni min. B2, který není starší 10 let, může Vám na základě něj být prominuta povinná docházka (tzn. budete muset absolvovat jen závěrečnou zkoušku z obou předmětů – AJ pro odborné účely 702FAOU1 a 2 (BAK studium) a  702FAOU3 a 4 (MGR studium)). Seznam certifikátů, které jsou na AMU uznávány je součástí rektorského výnosu 11/2019 Organizace jazykového vzdělání na AMU, str. 7).

Postup: Čitelný sken certifikátu pošlete jako přílohu mailu na adresu cjp@amu.cz (do předmětu uveďte kód(y) předmětů, o které se jedná). CJP Vám do KOSu zapíše u těchto předmětu paralelku č. 99. Příjem jazykových certifikátů probíhá do 14. října pro zimní semestr a do 15. března pro letní semestr.

 

III) Na základě výsledku vstupního testu (pouze pro studenty BAK)

Pokud na začátku bak. studia absolvujete vstupní test a získáte 86% a více, bude Vám prominuta povinná docházka předmětů AJ pro odborné účely 702FAOU1 a 702FAOU2 a budete muset absolvovat jen závěrečnou zkoušku z obou předmětů.

Postup: Sami nemusíte nic dělat, CJP Vám do KOSu zapíše u těchto předmětu paralelku č. 99.

POZOR: Jazykové předměty v rámci volitelných předmětů se neuznávají (viz rektorský výnos 11/2019 Organizace jazykového vzdělání na AMU, článek 7, bod 1).

 

B) Doktorské studium

V rámci doktorského studia na AMU lze uznat pouze zkoušku z cizího jazyka vykonanou na české či zahraniční VŠ v rámci doktorského studia studijního programu, který spadá do stejného tematického okruhu jako doktorský program studovaný na AMU.