logo FAMU
Stipendia

Veškeré informace o zasedáních Stipendijní komise a jejích rozhodnutích najdete v Sekci Úřední deska / Stipendijní komise

Přidělování stipendií se na FAMU řídí Stipendijním řádem AMU ze dne 4. 1. 2017, jenž je k dispozici ZDE. V souladu s tímto Stipendijním řádem může student požádat o přiznání prospěchového stipendia, stipendia v tíživé sociální situaci nebo stipendia za vynikající tvůrčí výsledky.

Praktický postup je následující:

Student vyplní předtištěný formulář, který je ke stažení (ve formátu pdf) ZDE Žádost o přidělení stipendia podává student výhradně na tomto formuláři.

Žadatel o přiznání prospěchového stipendia při podání žádosti postupuje podle Výnosu děkana č. 6/2018. Žadatel o přiznání stipendia v tíživé sociální situaci ve své žádosti popíše relevantní příčiny a okolnosti této situace; může být Stipendijní komisí následně vyzván k doplnění či prokázání uvedených skutečností. Žádatel o přiznání stipendia za vynikající tvůrčí výsledky, které je určeno zejména k podpoře studentů prezentujících a dále rozvíjejících své vynikající tvůrčí výsledky na tuzemské i mezinárodní úrovni, postupuje při vyplňování žádosti v souladu s následujícími pokyny.

V žádosti uvede: kam chce jet, na jak dlouho, za jakým účelem a připojí stručnou kalkulaci cestovních, případně ubytovacích nebo jiných nákladů. Cestovní náklady musejí být doloženy v případě letu palubními lístky a letenkou (i elektronickou), v případě cesty busem kopií jízdenky a dokladem o zaplacení. Ubytování bude doloženo potvrzením o zaplacení, na němž budou uvedena přesná data pobytu. Náklady na dopravu budou hrazeny pouze v ekonomické třídě, náklady na ubytování v přiměřené výši (hostel, levnější hotel). Žádost o stipendium lze schválit i bez dokladů o zaplacení cesty či ubytování, ale stipendium bude vyplaceno až po doložení nákladů buď přímo v žádosti, nebo do 14 dnů po jejím schválení.

Tuto žádost musí schválit a podepsat vedoucí katedry nebo jeho zástupce a student ji odevzdá do rukou vedoucí studijního oddělení Terezy Finraškové. Stipendijní komise se schází jedenkrát za měsíc a rozhoduje o přijetí/nepřijetí žádosti a o výši příspěvku. Stipendijní komise nemusí uhradit plnou výši deklarovaných nákladů.

Stipendia jsou určena zejména na podporu účasti studentů na mezinárodních vzdělávacích akcích typu workshop nebo masterclass. Pokud jde o účast na filmových festivalech, je třeba, aby žadatel v přihlášce doložil, že film, na němž se podílí, byl přijat do soutěže (stačí vytištěná e-mailová zpráva). Za každý film lze podpořit nanejvýš dva členy filmového štábu, a to z různých profesí.

Výsledky budou vyvěšeny na školní stránky do rubriky Pro studenty/Stipendijní komise. Je možné, aby stipendium bylo uděleno zpětně, tedy i po konání akce, ale žádost musí být podána nejpozději do jednoho měsíce po uskutečnění cesty. V době podání žádosti i v době konání akce musí mít žadatel statut studenta (tj. nesmí mít přerušené studium).

Přidělená stipendia schvaluje děkan fakulty.

Stipendijní komise FAMU byla v červnu 2016 jmenována děkanem ve složení:

Doc. Mgr. Marek Vajchr, předseda
Ing. Jindřich Kolek, Ph.D., MBA
MgA. Tomáš Doruška
MgA. David Havas
BcA. Jan Syruček (do 30. 9. 2019)
Michael Jiřinec (od 18. 10. 2019)