logo FAMU
Studijní oddělení, předpisy a formuláře

!

Změna úředních hodin od 19. 10. 2020 do odvolání: úterý a čtvrtek: 10:00 - 13:00 hod.


Obracet se na nás můžete každý všední den telefonicky na +420 234 244 319 (Finrašková), +420 234 244 310 (Pičmanová), a e-mailem na níže uvedené kontakty.

Tereza Finrašková, DiS.

Vedoucí studijního oddělení

E-mail: tereza.finraskova@famu.cz
Telefon: 234 244 319
Detail osoby

Ing. Eliška Pičmanová

Referentka studijního oddělení

E-mail: eliska.picmanova@famu.cz
Detail osoby


VŠKP

Na odkazu naleznete aktuální grafické vzory titulních listů závěrečné práce.

 

Informace k výuce anglického jazyka

Pro studenty, kteří zahájili studium na FAMU před akademickým rokem 2019/2020, platí Metodický pokyn prorektorky č. 1/2019.

Pro studenty, kteří nastoupili do studia v akademickém roce 2019/2020, platí informace uvedené na webu FAMU.

 

Ubytování na koleji Hradební na akademický rok 2020/2021

Stávající studenti mohou podávat přihlášky od 1. 5. 2020 do 15. 6. 2020. Vlastoručně vyplněné a oskenované přihlášky prosím zasílejte e-mailem na tereza.finraskova@famu.cz.

Informace k poplatkům za kolej budou uveřejněny na stránkách AMU.

Uchazeči přijatí do studia na ak. rok 2020/2021 budou podávat přihlášku dle instrukcí v dopisu, který bude zaslán do konce března 2020.

 

Žádost o přezkoumaní rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem

Žadatel zasílá následující dokumenty v obálce poštou nebo podává osobně na Podatelnu AMU, Malostranské náměstí 259/12, 118 00 Praha 1:

- formulář Žádost o přezkoumání 

- žádost s výčtem důvodů k odvolání

- kopie výměru rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem

- relevantní doklady k důvodům uvedených v odvolání

Informace k poplatkům za delším studium a k požadavaným dokladům jsou uvedeny ve Výnosu rektora č. 1_2019 

Nekompletní žádost bude studentovi vrácena k doplnění.

 

Evidence uznané doby rodičovství

Podrobné informace včetně žádosti o evidenci uznané dobyrodičovství naleznete ve Výnosu rektora č. 12_2018.

Vyplněnou žádost s požadovanými přílohami odevzdávejte na Studijním oddělení.

 


 

 

Studijní a zkušební řád AMU ze 4. 1. 2017 (platný do 30. 9. 2019)

Studijní a zkušební řád AMU ze 3. 7. 2019 (platný od 1. 10. 2019)

Výnos děkana č. 1_2020, o studiu na FAMU, jímž se doplňuje a upřesňuje Studijní a zkušební řád AMU v platné, znění

Individuální studijní plán, přerušení studia, čekatelství

Žádost o přerušení studia

Žádost o individuální studijní plán

 

Studentům AMU mohou být přiznána tato stipendia:

A. z příspěvku nebo dotace ze státního rozpočtu (§ 18 odst. 2 písm. a) a c) zákona):

a) stipendia za vynikající studijní výsledky (§ 91 odst. 2 písm. a) zákona),

b) stipendia za vynikající umělecké, výzkumné, vývojové a inovační nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí (§ 91 odst. 2 písm. b) zákona),

c) stipendia na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu1) (§ 91 odst. 2 písm. c) zákona),

d) stipendia v případě tíživé sociální situace studenta (§ 91 odst. 2 písm. d) a odst. 3 zákona),

e) stipendia v případech zvláštního zřetele hodných (§ 91 odst. 2, písm. e) zákona),

f) stipendia na podporu studia v zahraničí (§ 91 odst. 4 písm. a) zákona), g) stipendia na podporu studia v České republice (§ 91 odst. 4 písm. b) zákona),

h) stipendia studentům doktorských studijních programů (§ 91 odst. 4 písm. c) zákona).

Tato stipendia jsou přiznávána jen na základě rozhodnutí rektora nebo děkana příslušné fakulty v souladu s § 68 odst. 3 písm. e) zákona.

B. Ze stipendijního fondu:

a) stipendia za vynikající studijní výsledky,

b) stipendia za vynikající umělecké, výzkumné, vývojové a inovační nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí,

c) stipendia v případě tíživé sociální situace studenta.

C. Stipendia z jiných zdrojů:

a) stipendia v případech zvláštního zřetele hodných,

b) jiná stipendia. Zdroji pro vyplácení těchto stipendií může být zejména fond provozních prostředků AMU, prostředky evropských fondů/operačních programů, dary, granty. Tato stipendia jsou přiznávána podle pravidel stanovených poskytovatelem prostředků.

 

Žádost o stipendium za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2019/2020 je možné podat do 31. 10. 2020.

 

Stipendia a poplatky

Stipendia

Stipendijní řád

Žádost o výplatu stipendií

Formulář lze vyplnit pomocí programu Adobe Reader DC (Windows/MAC), případně ve stejné aplikaci pro platformu Android nebo IOS (MAC) v Google Play resp. Appstore

 


FAMU
Studijní oddělení
Smetanovo nábř. 2
116 65 Praha 1

 
3. patro, dveře č. 340