logo FAMU
Doktorské studium

Doktorský studijní program 'Teorie filmové a multimediální tvorby' 

Doktorský studijní program Teorie filmové a multimediální tvorby byl otevřen v akademickém roce 2014/15. Jedná se o tříletý studijní program, který probíhá v českém jazyce a je možné jej studovat v prezenční anebo v kombinované formě. V současné době do tohoto studijního programu již neprobíhá přijímací řízení vzhledem k blížícímu se konci platné akreditace.

 

Charakteristika studijního programu

Doktorský studijní program na FAMU je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo na samostatnou teoretickou a tvůrčí činnost v oblasti audiovizuálního umění.
Hlavním cílem doktorského studijního programu je vytvoření a obhájení původní disertační práce, která prokazuje osvojení širokých teoretických znalostí a pevných metodologických základů přiměřeně aplikovaných na zpracování vybraného tématu.
Studium v akreditovaném doktorském studijním programu na FAMU se uskutečňuje v prezenční nebo kombinované formě. Standardní doba DS v obou formách je tříletá. Nedílnou součástí doktorského studia je průběžná odborná činnost (publikační výstupy, účast na konferencích), vlastní pedagogická činnost na FAMU a další formy aktivní spoluúčasti na vědeckém a uměleckém životě školy.

Profil absolventa a cíle studia

Absolvent studia se orientuje v aktuálním stavu domácího a zahraničního teoretického bádání v oblasti filmové a multimediální tvorby, zejména toho segmentu, který se týká tematického zaměření jeho vlastního badatelského projektu. Je schopen na základě znalosti a kritické analýzy aktuálního stavu výzkumu a odborného diskursu stanovit cíl vlastního projektu a přiměřenou metodologii vedoucí k jeho dosažení. Je schopen s přiměřenou časovou ekonomií rozvrhnout postup své práce. Osvědčil kompetenci ve standardních formách vědecké komunikace (publikační výstupy, účast na grantových projektech, účast na vědeckých konferencích, zahraniční stáže). Získal mnohostranné zkušenosti s pedagogickým působením v akademickém prostředí umělecké vysoké školy. Absolvent má dle svého zaměření široké možnosti uplatnění v příslušných oblastech audiovize. Nanejvýš žádoucí a podporované je další pedagogické působení absolventa na půdě FAMU.

Kontakty

Garant studijního programu: doc. Ivo Mathé - ivo.mathe@amu.cz
Tajemnice oborové: rady PhDr. Ilona Sejkorová - ilona.sejkorova@hamu.cz

 .
.