logo FAMU
Doktorské studium

Doktorský studijní program 'Výzkum a teorie audiovize'


Doktorský studijní program Výzkum a teorie audiovize se poprvé otevřel v akademickém roce 2021/2022. Jedná se o vědecko-výzkumný čtyřletý prezenční studijní program probíhající v českém jazyce, jenž je zaměřen primárně na teoretické a historické bádání spjaté s audiovizuální praxí.

 

Cíle studia

Doktorský studijní program Výzkum a teorie audiovize se orientuje na původní výzkum v oblasti audiovize – tedy v oblasti filmu, televize, fotografie, galerijních, internetových či interaktivních forem audiovize. Cílem studia je rovněž zkoumat a rozvíjet oborovou pedagogickou praxi a propojovat výzkum a reflexi s uměleckou prací. Vlivem kontaktu s praktickým prostředím audiovize doktorské studium na FAMU nabízí nadstandardní možnosti orientovat se na současná, spíše nežli historická témata, a rozvíjet základní i aplikovaný vědecký výzkum zaměřený specificky na reflexi a analýzu audiovizuální tvorby a jejích institucionálních, ekonomických, estetických či kulturních podmínek. Svým důrazem na analýzu a výzkum audiovizuální tvorby se odlišuje od ryze teoretických doktorských oborů, které mají své zázemí na filosofických či humanitně orientovaných fakultách českých univerzit.

Doktorský program na FAMU tvoří v rámci fakulty specifický segment akademické komunity, která přirozeně integruje absolventy (F)AMU s absolventy jiných škol, a nabízí tak potenciál obohacení školy i o budoucí pedagogy se zkušeností z jiných prostředí, kontextů a přístupů a ze strategického hlediska je jednou z pojistek fakulty proti „akademickému inbreedingu“.

Profil absolventa

Absolvent doktorského studijního programu Teorie a výzkum audiovize je připraven na vysoce specializované profese v oblasti praktické audiovizuální tvorby, na koncepční a analytickou práci v audiovizuálních institucích a na samostatnou vědeckou, případně akademicko-pedagogickou kariéru. Absolvent díky vlastnímu výzkumu a následnému psaní disertační práce pronikl hluboko do metod vědeckého myšlení o filmové, televizní, fotografické či novomediální tvorbě a stal se specialistou na vybranou oblast reflexe audiovizuální tvorby v závislosti na konkrétní metodologii a tématu své práce a na svém individuálním studijním plánu. Zároveň si osvojil zevrubné a systematické znalosti současných teoretických konceptů o audiovizi stejně jako obecné výzkumné postupy a prezentační dovednosti, které mu umožňují účinně a přesně analyzovat a řešit komplexní problémy spjaté s fungováním kreativních audiovizuálních průmyslů.

Kontakty

Garant studijního programu: prof. Jakub Kudláč, PhD. - jakub.kudlac@famu.cz
Tajemnice oborové rady: Bc. Žaneta Cagášková - zaneta.cagaskova@famu.cz.
.