logo FAMU

Mentoringový program

 

OBECNĚ

Cílem je podpora a rozšíření pedagogického procesu tak, aby studující měli možnost konfrontovat své umělecké výstupy v mezinárodním profesionálním prostředí. Tyto praktické stáže nejsou součástí studijního programu, nenahrazují předměty a nejsou uznávány formou atestace, pokud garant studijního programu a vedoucí příslušné katedry nerozhodnou jinak.

Do programu se mohou zapojit pouze studenti a studentky akreditovaných oborů v českém nebo anglickém jazyce, kteří/ré jsou v době podání žádosti řádnými studujícími denního studia 2. a vyššího ročníku bakalářského studia nebo kteréhokoliv ročníku magisterského studia nebo doktorského programu nebo čekatelé na SZZ.

PROSÍME VÁS, ABYSTE PRO KOMUNIKACI POUŽÍVALI VÝHRADNĚ NÁSLEDUJÍCÍ KONTAKT:

mentorship@famu.cz

TYPY MENTORINGOVÝCH PROGRAMŮ

INDIVIDUÁLNÍ MENTORING

Student/ka má možnost konzultovat svůj umělecký výstup s umělcem libovolné profese z českého nebo zahraničního prostředí. Svůj výběr odůvodní v motivačním dopise tak, aby bylo zřejmé, jaký přínos konzultací s daným mentorem/mentorkou pro sebe spatřuje. Pokud se podaří daného umělce angažovat, může konzultace probíhat distančně nebo formou pobytu. Příprava tohoto typu mentoringu vyžaduje 3-5 měsíců.

PRAKTICKÝ MENTORING

Student/ka má možnost ucházet se o možnost praktické stáže na natáčení v Čechách nebo v zahraničí nebo formou stínování při natáčení nebo ve studiu atp. Svůj výběr odůvodní v motivačním dopise tak, aby bylo zřejmé, jaký přínos v daném pobytu spatřuje pro své studium a konkrétní projekt. Tato forma je organizačně i finančně nejnáročnější a student/ka musí počítat s přípravou takového pobytu alespoň 10 měsíců předem. 

SKUPINOVÝ MENTORING

Student/ka nebo skupina studujících (například štáb pracující na společném filmu) může podat podnět k pozvání filmaře z českého nebo zahraničního prostředí, přičemž v případě realizace bude dílna otevřená i dalším posluchačům FAMU, ale iniciátor/ři budou zapsáni přednostně. Svůj výběr odůvodní v motivačním dopise tak, aby bylo zřejmé, jaký přínos očekávají pro svůj projekt. Organizace může trvat 3-6 měsíců.

VÝBĚR MENTORA

Mentora/mentorku může navrhovat studující či skupina studujících přímo prostřednictvím přihlášky. Mentora/mentorku mohou navrhovat také pedagogové a pedagožky, vedoucí kateder, garanti/tky studijních programů či vedení fakulty, s konkrétní představou typu programu a účastníků z řad studujících. Tyto návrhy se podávají k rukám proděkana pro zahraniční vztahy písemně e-mailovou formou. V tomto případě není nutné vyplňovat přihlášku.

FINANCOVÁNÍ

Vedení FAMU usiluje o takovou podobu financování všech typů mentoringového programu, aby studujícím byly uhrazeny veškeré náklady na výjezdy a pobyty (cestovné, ubytování, cestovní náhrady)..
.