logo FAMU
Studijní oddělení, předpisy a formuláře

Přerušení studia

Student může požádat o přerušení studia kdykoliv v průběhu studia v souladu s podmínkami uvedenými ve Studijním a zkušebním řádu, čl. 14 Přerušení studia. Na přerušení studia není právní nárok s výjimkou přerušení studia v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím, a to po celou uznanou dobu rodičovství podle § 54 zákona, a s přerušením studia z vážného zdravotního důvodu.

Doba přerušení studia se započítává do maximální doby studia, kromě uvedených výjimek. Nejdelší celková doba přerušení studia je taková doba přerušení studia, která spolu s dobou studia počítanou od prvního dne akademického roku, do něhož se uchazeč zapsal, nepřesáhne maximální dobu studia. (Maximální dobou studia se rozumí 6 let pro studenty bakalářských programů a 4 roky pro studenty navazujících magisterských programů, kteří zahájili studium v akademickém roce 2019/2020 a následujících letech. Pro studenty, kteří zahájili studium nejpozději v akademickém roce 2018/2019, může být studium přerušeno až na dva akademické roky.)

V případě, že v době přerušení studia uplyne maximální doba studia, nelze přerušení studia ukončit a má se za to, že osoba, jíž bylo studium přerušeno, zanechala studia dnem uplynutí maximální doby studia.

Děkan v rozhodnutí o přerušení studia stanovní lhůtu, ne kratší než 5 pracovních dnů ode dne ukončení přerušení studia, ve které je student povinen se do studia opětovně zapsat. Pokud se student ve stanovené lhůtě opětovně do studia nezapíše, může mu být studium ukončeno v souladu s ustanovením § 56 odst. 1 písm b) zákona. Toto ustanovení se nepoužije tehdy, nedostavil-li se student k opětovnému zápisu z vážných důvodů. O řádnosti a včasnosti omluvy a vážnosti důvodů rozhoduje děkan.

Žádost o přerušení studia

Žádost potvrzuje garant studijního oboru/programu a ředitel Studia FAMU, odevzdává se na studijní oddělení. Žádost posuzuje děkanka.

V průběhu přerušení žadatel ztrácí status studenta, nemá přístup do informačního systému KOS ani do studentského e-mailu, nenavštěvuje výuku, ztrácí nárok na čerpání finančních prostředků a interních kapacit Studia FAMU, nemůže být ubytován na koleji.

Po dobu přerušení je student povinen si sám platit zdravotní pojištění.
 

 

Individuální studijní plán (Změna ročníku)

O individuální studijní plán může student požádat v průběhu výuky semestru v souladu se Studijním a zkušebním řádem, čl. 13 Změna ročníku. Změnu ročníku lze provést pouze jednou během studia v každém studijním programu. Na Změnu ročníku nemá student právní nárok.

S žádostí student přikládá individuální studijní plán s rozpisem povinných předmětů daného ročníku do čtyřech semestrů. V případě změny v plnění povinných předmětů je nutné podat žádost o změnu individuálního studijního plánu, v opačném případě bude plán vyhodnocen jako nesplněný a může být studentovi ukončeno studium v souladu s ustanovením § 56 odst. 1 písm b) zákona. 

Studijní plány jsou k dispozici zde.

Žádost o individuální studijní plán

Žádost potvrzuje garant studijního oboru/programu a ředitel Studia FAMU, odevzdává se na studijní oddělení. Chystáte-li se na výjezd do zahraniční (Erasmus), žádost potvrzuje proděkan pro zahrančniční vztahy.

Rozhodnutí děkanky Vám bude zasláno písemně.

 

Příklad:

Student nestihne v zimním semestru 2021/2022 splnit 4 povinné předměty z důvodů uvedených v žádosti. Má možnost požádat o Změnu ročníku dle SZŘ do konce výuky zimního semestru, tj. 23. 12. 2021(pro přesné termíny sledujte harmonogram akademického roku).

V žádosti uvede důvody pro nesplnění, případně doloží relevantní doklady jako je např. lékařská zpráva. K žádosti přiloží individuální studijní plán, který bude vypadat následovně:

Zimní semestr 2021/2022

(vypsat veškeré povinné předměty, které budou splněny)

Letní semestr 2021/2022

např. výjezd na Erasmus, doplnění kreditů z volitelných předmětů - 6 kreditů

Zimní semestr 2022/2023

(zbývající povinné předměty z předchozího ZS)

300ABCD1 Název povinného předmětu 1

300ABCD2 Název povinného předmětu 2

300ABCD3 Název povinného předmětu 3

300ABCD4 Název povinného předmětu 4

Letní semestr 2022/2023

(povinné předměty letního semestru)

Povinné předměty (PB, PH, PO) musí být uvedeny v individuálním studijním plánu. Jakékoliv změny je třeba hlásit Studijnímu oddělení.

Povinně volitelné (PV) a volitelné předměty (VV) není nutné do studijního plánu uvádět s kódy, stačí když uvedete, které povinně volitelné skupiny si plánujete splnit a v jakém kreditovém rozsahu.

Pokud si student v pořádku uzavře zimní semestr, ale nebude si moci uzavřít letní semestr 2021/2022 z důvodů uvedených v žádosti, má možnost požádat o Změnu ročníku v průběhu výuky letního semestru, tj. 20. 5. 2022 (pro přesné termíny sledujte harmonogram akademického roku).

 

Čekání na státní závěrečnou zkoušku

Čekatelem se automaticky student stává v případě splnění všech povinností stanovených studijním plánem a nepřihlášení se k žádnému vyhlášenému termínu státní závěrečné zkoušky. Je povinností studenta si zkontrolovat splnění všech náležitostí. V případě nejasností se může obrátit na sekretariát katedry a studijní oddělení.

V průběhu čekání na státní závěrečnou školu stále platí status studenta, tato doba se započítává do maximální doby studia.

Student je povinnen v souladu se Studijním a zkušebním řádem, čl. 27 Státní závěrečné zkoušky, složit státní závěrečnou zkoušku nejpozději během dvou akademických let od splnění studijních povinností daných studijním plánem. (Studenti, kteří zahájili studium v akademickém roce 2018/2019 a dříve, mohou využít celých dvou let na dokončení studia. Studenti, kteří zahájili studium v akademickém roce 2019/2020 a později musí brát ohled na maximální dobu studia, tj. bakalářské studium 6 let, navazující magisterské studium 4 roky.)

 .
.