logo FAMU
Studijní oddělení, předpisy a formuláře

Stipendia

Sběr žádostí o stipendium pro další zasedaní Stipendijní komise bude uzavřen 31. 8. 2022. Komise bude zasedat v následujících dvou týdnech.

Přidělování stipendií se na FAMU řídí Stipendijním řádem AMU ze dne 4. 1. 2017, jenž je k dispozici ZDE, platný do 31. 12. 2020. Od 1. 1. 2021 se přidělování stipendií řídí novým Stipendijním řádem AMU, který naleznete ZDE. Stipendijní řád AMU byl upřesněn a doplněn Výnosem děkanky č. 8/2021 o přiznávání stipendií na FAMU, jehož znění naleznete ZDEV souladu s tímto Stipendijním řádem může student požádat o přiznání prospěchového stipendia, stipendia v tíživé sociální situaci nebo stipendia za vynikající tvůrčí výsledky.

Praktický postup je následující:

Student/žadatel vyplní předtištěný formulář, který je ke stažení (ve formátu pdf) ZDEŽádost o přidělení stipendia podává student/žadatel výhradně na tomto formuláři.

Žadatel o přiznání stipendia v tíživé sociální situaci ve své žádosti popíše relevantní příčiny a okolnosti této situace; může být Stipendijní komisí následně vyzván k doplnění či prokázání uvedených skutečností. Žádatel o přiznání stipendia za vynikající tvůrčí výsledky, které je určeno zejména k podpoře studentů prezentujících a dále rozvíjejících své vynikající tvůrčí výsledky na tuzemské i mezinárodní úrovni, postupuje při vyplňování žádosti v souladu s následujícími pokyny.

V žádosti uvede: kam chce jet, na jak dlouho, za jakým účelem a připojí stručnou kalkulaci cestovních, případně ubytovacích nebo jiných nákladů. Cestovní náklady musejí být doloženy v případě letu palubními lístky a letenkou (i elektronickou), v případě cesty busem kopií jízdenky a dokladem o zaplacení. Ubytování bude doloženo potvrzením o zaplacení, na němž budou uvedena přesná data pobytu. Náklady na dopravu budou hrazeny pouze v ekonomické třídě, náklady na ubytování v přiměřené výši (hostel, levnější hotel). Žádost o stipendium lze schválit i bez dokladů o zaplacení cesty či ubytování, ale stipendium bude vyplaceno až po doložení nákladů, buď přímo v žádosti, nebo do 14 dnů po jejím schválení.
 

Tuto žádost musí schválit a podepsat vedoucí katedry nebo jeho zástupce a student ji odevzdá do rukou vedoucí studijního oddělení Elišky Pičmanové. Stipendijní komise se schází jedenkrát za měsíc a rozhoduje o přijetí/nepřijetí žádosti a o výši příspěvku. Stipendijní komise nemusí uhradit plnou výši deklarovaných nákladů.

 

Stipendia jsou určena zejména na podporu účasti studentů na mezinárodních vzdělávacích akcích typu workshop nebo masterclass. Pokud jde o účast na filmových festivalech, je třeba, aby žadatel v přihlášce doložil, že film, na němž se podílí, byl přijat do soutěže (stačí vytištěná e-mailová zpráva). Za každý film lze podpořit nanejvýš dva členy filmového štábu, a to z různých profesí.

Výsledky budou vyvěšeny zde. Je možné, aby stipendium bylo uděleno zpětně, tedy i po konání akce, ale žádost musí být podána nejpozději do jednoho měsíce po uskutečnění cesty. V době podání žádosti i v době konání akce musí mít žadatel statut studenta (tj. nesmí mít přerušené studium).

Přidělená stipendia schvaluje děkanka fakulty.

Stipendijní komise FAMU byla v říjnu 2020 jmenována děkankou ve složení:

Mgr. Petr Vlček, předseda
Ing. Viera Hladišová
MgA. Tomáš Doruška
MgA. Jan Rousek (červenec 2021)
Vojtěch Cibulka (prosinec 2020)
 

ŽÁDOST O VÝPLATU STIPENDIÍ

Formulář lze vyplnit pomocí programu Adobe Reader DC (Windows/MAC), případně ve stejné aplikaci pro platformu Android nebo IOS (MAC) v Google Play resp. Appstore

 


Stipendium za vynikající studijní výsledky
Stipendium v tíživé sociální situaci studenta
Ubytovací stipendium

Žádost s doloženými údaji podává student nejpozději jeden měsíc po začátku akademického roku na Studijní oddělení FAMU. Stipendijní komise zhodnotí následující podmínky na nejbližším možném zasedání stipendijní komise.

Podmínky pro přiznání stipendia:

1) student je studentem bakalářského, navazujícího magisterského programu v prezenční formě uskutečňovaného v českém jazyce

2) žádný ze studijních předmětů (povinné, povinně volitelné, volitelné předměty a moduly) zapsaných v předešlém ročníku studia není hodnocen horším klasifikačním stupněm než "B" či "započteno"

- podmínky klasifikace předmětu se řídí Studijním a zkušebním řádem AMU, Čl. 22 Absolvování předmětu

   a) Absolvováním předmětu je myšleno splnění všech požadavků na jeho úspěšné ukončení popsané v parametrech předmětu a získání tak příslušného počtu kreditů.

   b) Předměty, které má student k začátku zkouškového období zapsané v zápise předmětu, už nelze vyškrtnout a budou po skončení zkouškového období považovány za ukončené a to buď úspěšně (řádně absolvované), nebo neúspěšně. V případě, že se student nedostaví ke zkoušce nebo nedodá zadanou práci, může předmět zůstat bez hodnocení, ale bude pro další průběh studia považován za neúspěšně ukončený, stejně jako kdyby byl ohodnocen stupněm F (u zkoušky) nebo N (u zápočtu).

3) všechny zkoušky má složené řádně, včetně státní závěrečné zkoušky, a žádnou z těchto zkoušek nemá složenou v opravném termínu (zápočty nemají opravné termíny, všechny musí být ohodnoceny v řádném zkouškovém období)

4) zápis do vyššího ročníku ve stanoveném termínu

- podmínky pro zápis do vyššího ročníku jsou uvedeny ve Studijním a zkušebním řádu AMU, Čl. 25 Zápis do vyššího ročníku studia

Pozn. pro akademický rok 2021/2022:

- řádné zkouškové období zimního semestru 3. 1. - 30. 1. 2022; opravné zkouškové období zimního semestru 31. 1. - 11. 2. 2022

- řádné zkouškové obodbí letního semestru 23. 5. – 30. 6. 2022; opravné zkouškové období letního semestru 1. 9. – 14. 9. 2022 (mimo 3. ročníku), 1. - 7. 9. 2022 pro 3. ročník

Studentům může být přiznáno sociální stipendium v případě tíživé sociální situace studenta, a to formou Fakultního sociálního stipendia a/nebo Státního sociální stipendia.

Fakultní sociální stipendium

O přiznáni fakultního stipendia v případě tíživé sociální situace studenta (podle § 91 odst. 2 písm. d) zákona) rozhoduje děkan na návrh stipendijní komise a po vyjádření vedoucího katedry.

Státní sociální stipendium

Sociální stipendium je možné přiznat též podle § 91 odst. 3 zákona a přiznává se studentům, kteří mají nárok na přídavek na dítě podle zvláštního právního předpisu. 

Nárok na státní sociální stipendium podle § 91 odst. 3 zákona prokazuje student písemným potvrzením vydaným na jeho žádost orgánem státní sociální podpory v souladu se zákonem o vysokých školách. Dojde-li k takové změně této situace, že toto potvrzení již nebude odpovídat skutečnosti, je student povinnen o této změně bezodkladně informovat.

O přiznání státního sociálního stipendia v případě tíživé sociální situace studenta rozhoduje rektor.

Ubytovací stipendium pro období, na něž se ubytovací stipendium přiznává, je přiznáno studentovi, který ke dni vydání rozhodnutí o udělení stipendia:

- je studentem bakalářského, navazujícího magisterského nebo doktorského studijního programu v prezenční formě studia; v případě souběžně studovaných studijních programů je student započten nejvýše jednou, a to v tom studijním programu, ve kterém byl do studia zapsán dříve

- nepřekročil standardní dobu studia a to ani v žádném ze souběžně studovaných studijních programů; (předchozí neúspěšná studia se nezapočítávají)

  (pozn.: bakalářské studium - 4 roky, navazující magisterské studium - 3 roky, doktorské studium - 4 roky)

- je zapsán ke studiu ve studijním programu uskutečňovaném v českém jazyce

- je ve studijním programu zapsán jako ve svém prvním bakalářském, navazujícím magisterském či doktorském studijním programu na veřejné vysoké škole v České republice

- nemá místo trvalého pobytu na území hlavního města Prahy

 

Ubytovací se přiznávají na jednotlivá obodbí v akademickém roce:

1) období 1. 10. – 31. 12.

2) období 1. 1. – 31. 3.

3) období 1. 4. – 30. 6.

 

Výše ubytovacího stipendia je vypočtena z částky, kterou AMU na ubytovací stipendia obdrží od ministerstva v závislosti na počtu studentů, kteří v příslušném studijním období splní kritéria pro přiznání ubytovacího stipendia.

Ubytovací stipendium je vypláceno automaticky všem studentům, kteří splňují podmínky pro jeho získání. Není třeba vyplňovat žádost. Je třeba mít v KOS uvedeno platné bankovní spojení.

 


.
.