logo FAMU
Studijní oddělení, předpisy a formuláře

Vysokoškolské kvalifikační práce (VŠKP)

Zadání vysokoškolské kvalifikační práce se uskutečňuje vložením do informačního systému iKOS. Odevzdání vysokoškolské kvalifikační práce musí proběhnout nejméně jeden měsíc před datem konání obhajoby, v souladu se Studijním a zkušebním řádem, čl. 28 Kvalifikační práce, dle podmínek Výnosu děkana 1/2020, čl. 16 a upřesňujícím Metodickým pokynem pro zadávání a odevzdávání VŠKP pro akademický rok 2021/2022.  

Bakalářskou prací, resp. diplomovou prací (bakalářská práce a diplomová práce dále souhrnně jen jako „kvalifikační práce nebo VŠKP“), student prokazuje, že je schopen samostatně řešit zadaný problém, provést potřebnou rešerši sekundární literatury, případně reflektovat vlastní tvůrčí činnost ve formě teoretického textu.

Pokud vedoucí nedoporučí práci k obhajobě, nemůže být student připuštěn k obhajobě kvalifikační práce. Student, který nebyl připuštěn k obhajobě kvalifikační práce nebo práci neobhájil, je zkušební komisí za obhajobu kvalifikační práce klasifikován stupněm „F“. Pokud byla obhajoba kvalifikační práce v řádném termínu hodnocena stupněm „F“, může zkušební komise rozhodnout, že podmínkou opakování obhajoby je vypracování nové kvalifikační práce.

Absolventským výkonem je část vysokoškolské kvalifikační práce, kterou student prokazuje úroveň své umělecké nebo odborné práce vytvořením vlastního uměleckého díla, uměleckého výkonu nebo odborného projektu (dále jen „absolventský výkon“).

Pokud alespoň jeden oponent nedoporučí absolventský výkon k obhajobě, nemůže být student připuštěn k obhajobě absolventského výkonu. Student, který nebyl připuštěn k obhajobě absolventského výkonu nebo absolventský výkon neobhájil, je zkušební komisí za obhajobu absolventského výkonu klasifikován stupněm „F“. Absolventský výkon jako součást státní závěrečné zkoušky nelze opakovat.

 

Pokyny pro tvorbu a jednotnou úpravu vysokoškolských prací na AMU naleznete ve Výnosu rektora č. 4_2006.

Další informace k VŠKP jsou k dispozci na stránkách AMU

AMU - BAKALÁŘSKÉ, DIPLOMOVÉ A DISERTAČNÍ PRÁCE (VŠKP)

AMU - TVORBA A ODEVZDÁNÍ VŠKP

Na tomto odkazu naleznete aktuální grafické vzory titulních listů závěrečné práce.

Nejčastěji dotazované pasáže Výnosu rektora č. 4_2006:

čl. 4 Formální úprava textu VŠKP

1) Pro psaní běžného textu se používá písmo Verdana velikost 11 bodů (případně Arial 12 bodů). Barva písma je vždy černá včetně nákresů, grafů apod. umístěných přímo v textu. Normalizovaná stránka má  1800 znaků včetně mezer na počítači. Okraje se nastavují na 2 cm dole, nahoře a vpravo, vlevo je třeba ponechat okraj 3 cm pro vazbu. Text se obvykle zarovnává vpravo i vlevo.

čl. 6 Úprava tištěné verze závěrečných prací

1) Závěrečné práce v tištěné formě se předkládají v předepsané úpravě:

    a) Na deskách závěrečné práce se povinně uvádí název vysoké školy a fakulty (vysokoškolského ústavu), označnení druhu závěrečné práce, jméno a příjmení autora a rok zpracování, volitelně též název závěrečné práce. Grafické uspořádní viz výše uvedený vzor. Kroužkovaná vazba a rychlovazba je nepřípustná. Vhodné je použít černou barvu.

   b) Bílý kancelářský papír musí splňovat kriteria pro kvalitní čtení, reprodukci a také možnost dlouhodobého uchovávání (nekyselý). Užívá se vždy rozměr A4 (210x297mm).

     c) Na hřbet pevné vazby je třeba nechat vytisknout jméno autora a název VŠKP..
.