FAMU
Bakalářské studijní programy

Základní charakteristika bakalářského studia

Standardní doba bakalářského studia vyplývající ze studijních plánů je tři roky. Studijní program je zakončen Státní závěrečnou zkouškou bakalářskou a udělením akademického titulu „bakalář umění“ (BcA.).

K bakalářskému studiu na FAMU lze přijmout uchazeče, který dosáhl úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání a prokázal způsobilost ke studiu i talentové předpoklady úspěšným absolvováním přijímacího řízení. Pouze ve zcela výjimečných případech, odůvodněných předem podanou žádostí, může děkan přijmout ke studiu i uchazeče bez dokončeného úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání, které však uchazeč musí dokončit před uzavřením bakalářského studia.

Postup uchazeče o přijetí ke studiu v oborech bakalářského studijního programu v akademickém roce 2019/2020

Uchazeč se o přijetí ke studiu v oborech bakalářského studijního programu uchází podáním 1) přihlášky a 2) povinných prací, a to ve DVOU TERMÍNECH: 1) do 22. listopadu 2018 podává přihlášku, 2) do 30. listopadu 2018 podává povinné práce.

Uchazeč, který nepodá přihlášku se všemi přílohami a náležitostmi do stanoveného termínu, nebude zařazen do přijímacího řízení. Přijímací řízení vedené s uchazečem, který nepodá do stanoveného termínu povinné práce, bude zastaveno.

Postup podání je následující:

Ad 1) Uchazeč vyplní elektronickou přihlášku podle pokynů uvedených ve veřejné části internetových stránek AMU - ZDE. Formulář elektronické přihlášky je přístupný od 1. 10. 2018 do 22. 11. 2018. Vyplněnou přihlášku uchazeč vytiskne (na barevné nebo černobílé tiskárně), podepíše, doplní ji o níže uvedené přílohy a náležitosti a vše nejpozději do 22. listopadu 2018 buď

a) osobně podá v úředních hodinách na Podatelně Akademie múzických umění v Praze,
Malostranské náměstí 259/12, 118 00 Praha 1

anebo

b) pošle poštou na adresu:
Akademie múzických umění
Studijní oddělení FAMU
Malostranské náměstí 12
118 00 Praha 1
(pro termín podání je rozhodující poštovní razítko do 22. listopadu)

Pokud se uchazeč hlásí na více oborů, vyplní a podá pro každý obor zvláštní přihlášku.

Přihláška musí vždy obsahovat následující přílohy (I-III, příp. IV), tedy i bez ohledu na to, zda se uchazeč do přijímacího řízení hlásí opakovaně nebo zda je studentem či absolventem jiné VŠ; bez těchto příloh nemá přihláška všechny náležitosti a uchazeč nemůže být zařazen do přijímacího řízení:

I) Životopis s vlastnoručním podpisem, aktuální adresou, telefonním číslem a e-mailovou adresou uchazeče; životopis se píše podle obecných standardů klasického nebo strukturovaného životopisu (uchazeč si zvolí sám jednu z těchto dvou forem);

II) Úředně ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení (ověření provádí obecní úřady, notáři a pobočky České pošty, které poskytují službu Czech POINT). Uchazeč, který je v maturitním ročníku, si nechá na přihlášce od své střední školy potvrdit termín konání maturitní zkoušky; v případě přijetí ke studiu na FAMU doloží vykonání maturitní zkoušky vysvědčením o maturitní zkoušce, jehož originál předloží v termínu stanoveném výzvou Studijního oddělení FAMU. V případě, že uchazeč absolvoval střední školu v zahraničí, je zapotřebí doložit nostrifikační doložku (kromě maturitních vysvědčení ze Slovenska, Maďarska, Polska a Slovinska). Informace k uznání zahraničního vzdělání (nostrifikaci) naleznete zde

III) Vytištěné potvrzení o uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením, které uchazeč vylepí na přihlášku. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 699 Kč a je nevratný. Poplatek uchazeč uhradí výhradně bankovním převodním příkazem (jiné způsoby, např. poštovní poukázkou nebo v hotovosti, nejsou možné). Číslo účtu: 19-5373180297/0100. VS: 64913. SS (=specifický symbol): číslo přihlášky uchazeče (bez jeho uvedení není platba kompatibilní s přihláškou, která tak nemá stanovené náležitosti).

Pro platby ze zahraničí uchazeči použijí tyto údaje:

SWIFT code: KOMBCZPPXXX;
IBAN code: CZ 5301000000195373180297;
Adresa banky: Komerční banka, a.s., Malostranské nám. 23, 118 00 Praha 1, Czech Republic;
Majitel účtu: AMU, Malostranské náměstí 12, 118 01 Praha 1. Uchazeč jako plátce je povinen uhradit veškeré bankovní poplatky.

IV) Event. další náležitosti podle požadavků jednotlivých kateder (např. potvrzení od očního lékaře na katedře kamery), viz příslušné odkazy níže.

V) Zvláštní upozornění pro uchazeče ze zahraničí: podmínkou přijetí do studia uskutečňovaného v českém jazyce je znalost českého jazyka na úrovni B1 podle CEFRL, kterou uchazeč musí v průběhu přijímacího řízení doložit hodnověrným jazykovým certifikátem vzdělávací  instituce oprávněné jej vydávat nebo vykonáním jazykové zkoušky na Centru jazykové přípravy AMU. Bez splnění této podmínky nemůže být uchazeč zapsán do studia.

Ad 2) Uchazeči jsou povinni doručit veškeré požadované umělecké a teoretické práce, které jsou uvedeny v podmínkách přijetí ke studiu pro jednotlivé studijní obory (viz odkazy ke katedrám vyučujícím jednotlivé obory níže).
Všechny předložené práce musejí být zcela vlastním autorským dílem uchazeče, což uchazeč potvrdí přiloženým podepsaným prohlášením. Nerespektování této zásady zakládá příčinu k zastavení přijímacího řízení vedeného s uchazečem.

Povinné práce uchazeč nejpozději do 30. listopadu 2018 buď:

a) osobně podá na Podatelně Akademie múzických umění v Praze, Malostranské náměstí 259/12, 118 00 Praha 1,

nebo

b) pošle doporučeně poštou na adresu:
Filmová a televizní fakulta AMU
Katedra… (oboru, na který se uchazeč hlásí)
Malostranské náměstí 12
118 00 Praha 1
(pro termín podání je rozhodující poštovní razítko do 30. listopadu)

Pro uchazeče o studium oborů Animovaná tvorba a Režie platí pro zaslání části prací zvláštní pokyny, informace viz příslušné odkazy níže.

Předložené talentové práce se po skončení přijímacího řízení uchazečům nevracejí poštou. Písemné práce zůstávají uloženy na jednotlivých katedrách. Uchazeč si talentové práce uchazeč může vyzvednout osobně na katedře nejpozději do jednoho měsíce po vyrozumění o výsledku přijímacího řízení.

Průběh přijímací zkoušky:
 

Přijímací komise všestranně ověřují a vyhodnocují uchazečovy talentové a vědomostní předpoklady ke studiu příslušného oboru. Přijímací zkouška je vícekolová.

V prvním kole (bez osobní účasti uchazeče) přijímací komise jednotlivých oborů rozhodují na základě vyhodnocení uchazečem předložených talentových prací o postupu uchazeče do dalšího kola. U oboru Produkce rozhoduje přijímací komise o postupu uchazeče do dalšího kola na základě vyhodnocení písemného testu (viz k tomu údaje Katedry Produkce). Těm uchazečům, kteří požadavkům přijímacího řízení v prvním kole nevyhověli, bude písemně poštou doručeno rozhodnutí děkana o nepřijetí.

Uchazeči, kteří uspěli v prvním kole přijímací zkoušky, se dostaví na FAMU k druhému (popř. pak ještě třetímu) kolu přijímací zkoušky, které probíhá zpravidla v posledním lednovém týdnu. O přesném termínu konání dalšího kola přijímací zkoušky na FAMU jsou uchazeči předem písemně vyrozuměni.

Rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí ke studiu se uchazečům oznamuje písemně.

Uchazečům, kteří byli ke studiu přijati, jsou spolu s rozhodnutím o přijetí písemně oznámeny termíny vstupních akcí, jichž jsou povinni se zúčastnit: datum zápisu do 1. ročníku bakalářského studia, datum imatrikulace a termín úvodního soustředění 1. ročníku v Učebním a výcvikovém středisku v Poněšicích.

Součástí tohoto vyhlášení podmínek přijímacího řízení jsou specifické podmínky pro přijetí do jednotlivých studijních oborů vyučovaných na příslušných katedrách (viz odkazy níže).

V souladu s § 49 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění, FAMU zveřejňuje nejvyšší počet studentů, jež FAMU přijímá ke studiu v bakalářském studijním programu Filmové, televizní a fotografické umění a nová média: 72. Počet uchazečů přijatých ke studiu může být nižší než zveřejněný nejvyšší počet v případě, že bude nižší počet uchazečů, kteří splnili všechny podmínky přijímacího řízení.

Údaje o rámcovém obsahu přijímací zkoušky u jednotlivých oborů:

Animovaná tvorba

Audiovizuální studia

Dokumentární tvorba

Fotografie

Kamera

Produkce

Režie

Scenáristika a dramaturgie

Střihová skladba

Zvuková tvorba

 

Předběžný orientační harmonogram 2. kola přijímacího řízení pro posluchače, kteří postoupí do 2. kola přijímacího řízení ZDE

 

Přístupnost studia (jazyková vybavenost uchazečů ze zahraničí)

informace ZDE