logo FAMU
Finanční podpora pedagogů a studentů v oblasti vědy a výzkumu

Akademičtí pracovníci FAMU a studenti magisterského a doktorského studia mají možnost získat z děkanátu finanční podporu na rozvoj vědeckého bádání a šíření vědeckých výsledků. V případě zájmu a dotazů kontaktujte prosím proděkanku pro vědu a výzkum Helenu Bendovou (helena.bendova@famu.cz) nebo metodičku pro vědu a výzkum Silvii Demartini (silvie.demartini@famu.cz). V roce 2020 je možno čerpat tuto podporu maximálně do konce listopadu 2020, proto prosím neváhejte se na nás včas obrátit.

O finanční příspěvek je možno požádat v těchto oblastech a specifických interních výzvách FAMU:

1

Zvyšování kompetencí a networking v oblasti vědeckého bádání


 

 • určeno pro: pedagogy, výzkumné pracovníky, doktorandy, magistry
 • cíle podpory: 
  - cesty na vědecké konference a vědecky zaměřené workshopy a besedy tuzemské i zahraniční, 
  - účastnické poplatky za konference, 
  - poplatky za členství ve vědeckých organizacích, 
  - vzdělávací kurzy a workshopy spjaté s rozvojem akademických a vědeckých dovedností (včetně onlinových kurzů), 
  - organizace interních workshopů a modulů spjatých s rozvojem vědeckých kompetencí určených pro studenty a/nebo pedagogy
   
 • podání žádosti: 
  - každý rok mezi 1. únorem až 15. listopadem (nejpozději 14 dní před před plánovaným čerpáním prostředků)
   
 • žádost by měla obsahovat: 
  - jméno, katedra, u studentů ročník a předpokládaný termín ukončení studia, 
  - na co konkrétně má být podpora použita,
  - výše požadované podpory s upřesněním položek a harmonogramem čerpání
  - žádost pošlete mailem metodičce pro vědu a výzkum na silvie.demartini@famu.cz

  

2

Dokončení a šíření vědeckých výsledků


 

 • určeno pro: pedagogy, výzkumné pracovníky, doktorandy, výjimečně magistry
   
 • cíle podpory: příspěvek je určen na podporu dokončení a následného šíření vědeckých textů a výsledků aplikovaného výzkumu, které vznikají na FAMU a nejsou financovány z nějakého interního či externího grantu. Požádat mohou např. studenti doktorského studia o příspěvek, který jim pomůže s přípravou disertace, anebo pedagogové FAMU, kteří plánují publikovat odborný text ve vědeckém časopise, sborníku apod. Tento motivační příspěvek je určen jak na pomoc s financováním fáze přípravy, tak je možno požádat o finanční odměnu i zpětně až po vydání textu v nějakém periodiku či nakladatelství. FAMU bude touto formou přispívat primárně na takové vědecké výsledky, které bude moci zařadit do Rejstříku informací o výsledcích vědy a výzkumu. Příspěvek není určen na pouhý záměr vytvořit vědecký text nebo na financování kompletního dlouhodobého výzkumu. Jedná se o motivační příspěvek udělovaný jednak jako pomoc při přípravě disertací a jednak v případech, kdy pedagog či student má již domluveno či realizováno publikování svého vědeckého výzkumu v konkrétním nakladatelství či časopise.     
   
 • na jaké typy nákladů je příspěvek určen:
  - osobní odměny a stipendia (150 až 500 Kč za normostranu, horní hranice je určena jen pro texty ve vysoce prestižních zahraničních recenzovaných periodikách a publikacích; stipendium se neuděluje na psaní disertační práce), 
  - služby (lze přispět např. na překlady, na přepis výzkumných rozhovorů, rešerše, jazykovou korekturu)
  - materiál (např. nákup knih, DVD a jiného drobného hmotného/nehmotného majetku)
   
 • podání žádosti: 
  - každý rok mezi 1. únorem až 15. listopadem
  - žádost by měla obsahovat: 
         - jméno, katedru, u studentů ročník a předpokládaný termín ukončení studia, 
         - výši požadované podpory s upřesněním položek, 
         - u vědeckých textů kdy a kde má text vyjít a předpokládaný rozsah normostran,
         - u již hotových textů je přiložte k žádosti v pdf (rukopis nebo publikovaný text)
  - žádost pošlete mailem grantové referentce na silvie.demartini@famu.cz
   
 • proces rozhodování o přidělení příspěvku: 
  - o udělení či neudělení příspěvku a jeho výši rozhoduje proděkanka pro vědu a výzkum
  - informaci o výsledku dostane žadatel maximálně do 1 měsíce od přijetí žádosti
  - příspěvek není nárokový, čerpá se z aktuálně dostupných finančních prostředků určených na vědu a výzkum v rámci dlouhodobého koncepčního rozvoje FAMU
  - při posuzování žádosti bude brána do úvahy vědecká kvalita a objevnost textu, významnost periodika či nakladatelství, v nichž má být (anebo byl) publikován, hodnota textu pro rozvoj vědeckého myšlení na FAMU a pro vědecký rozvoj žadatele
   
 • povinnosti v případě udělení podpory na dokončení a publikaci vědeckého textu:
  - úspěšný žadatel je povinen:
         - v publikovaném textu u svého jména vždy uvádět afiliaci ve znění Akademie múzických umění v Praze, Filmová a televizní fakulta (pro zahraniční publikace se uvede označení Academy of Performing Arts in Prague, Film and TV School)
         - odevzdat grantové reference v případě nepublikovaného odborného článku jeho rukopis spolu s informací o probíhající fázi recenzního řízení; publikované texty musí být dodány buď v pdf, nebo tištěné podobě

PŘIPRAVOVANÉ:
 

3

Studentská konference FAMU - vyhlášení pravděpodobně listopad 2020


 

 • určeno pro: studenty bakalářského, magisterského a doktorského studia
   
 • cíle podpory: 
  - každý rok bude na podzim vyhlašována výzva, do níž se mohou přihlásit jednotliví studenti či studentské týmy s návrhem na uspořádání jedno až dvoudenní odborné studentské konference 
  - cílem je podpořit studenty v tom, aby jednou ročně vytvořili platformu, na níž mohou prezentovat svoje vlastní studentské příspěvky, rozvíjet inspirativní diskuse a zvát k přednáškám odborníky zevnitř školy i mimo ni, a to k tématům, která si určí sami studenti z vítězného týmu 
   
 • podání žádostí a forma podpory:
  - výzva bude vyhlášena pravděpodobně v lednu 2021 
  - vítězný žadatel (ať už jednotlivý student či tým studentů) obdrží na projekt finanční podporu maximálně 80 000 Kč, přičemž ji bude možné čerpat (na osobní náklady včetně stipendií, služby atd.) pravděpodobně od března 2021 do konce listopadu 2021
  - vítězný žadatel bude povinen uskutečnit odbornou studentskou konferenci podle předloženého konceptu v době mezi březnem až listopadem 2021
  - odbornou a administrativní pomoc s organizací konference studentům poskytnou proděkanka pro vědu a výzkum a grantová referentka FAMU 

 

 

 

4

Grant na umělecký výzkum (fellowship in artistic research) - vyhlášení pravděpodobně březen 2021


 

 • určeno pro: akademické pracovníky, výzkumné pracovníky, doktorandy, magistry
   
 • cíle podpory:
  - grant je určen pro projekty z oblasti uměleckého výzkumu realizované v období březen - listopad, které propojují uměleckou tvorbu s vědeckou reflexí, tedy takové projekty, v nichž je umělecká praxe předmětem i prostředkem výzkumu samotných umělců a vede k vytváření nových poznatků na základě kritické analýzy tvůrčích aktivit a přístupů
  - výsledné dílo/výzkum vytvořené za pomoci finanční podpory z tohoto grantu by mělo být následně prezentováno v některém z odborných časopisů zaměřených na oblast uměleckého výzkumu 
  - bližší informace o proběhlém prvním ročníku tohoto grantového programu z roku 2019 jsou k dispozici zde
   
 • podání žádosti a forma podpory:
  - další výzva bude zveřejněna pravděpodobně v březnu 2021 se lhůtou pro podání žádosti 30 dní od vyhlášení výzvy
  - žádosti se budou podávat na předepsaném formuláři grantové referentce 
  - z žádostí budou odbornou komisí vybráni 1 až 2 příjemci podpory, kteří obdrží předpokládanou výši podpory 50 000 Kč formou odměny či stipendia (čerpat ji bude možné v období duben až listopad 2021)