logo FAMU
Festivaly a soutěžní přehlídky

V Praze dne 25. dubna 2018

Výnos děkana č. 1/2018  

o přihlašování studentských filmů FAMU na filmové festivaly a soutěžní i nesoutěžní přehlídky

Prezentace filmů FAMU na tuzemských i zahraničních festivalech je součástí životního cyklu vybraných studentských filmů. Je zásadní pro budování tvůrčí stopy studentů a FAMU v povědomí tuzemské i mezinárodní odborné veřejnosti a má vliv na financování AMU skrze kvalitativní ukazatel příspěvku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Registr uměleckých výkonů (RUV). Vedení FAMU proto podporuje účast studentských filmů na festivalových soutěžích, vytváří podmínky pro úspěšné přihlášení filmů a poskytuje tvůrcům pomoc při festivalové agendě.

1.    Festivalovou agendu FAMU spravuje festivalový koordinátor, který je řízen děkanátem. Festivalový koordinátor/ka zastupuje FAMU při komunikaci s filmovými festivaly a přehlídkami, přihlašuje filmy na festivaly a zajišťuje platbu poplatků na vybrané festivaly pro filmy doporučené vedením kateder. Festivalový koordinátor na základě dohody s katedrami eviduje festivaly, kam prvotně přihlašuje filmy FAMU, vyhledává další festivalové příležitosti, konzultuje s katedrami výběr titulů pro tematické přehlídky, v případě zájmu pomáhá tvůrcům/produkčním připravit festivalovou strategii pro jejich filmy, spolupracuje se Studiem FAMU ve věci licenčních povolení pro veřejné projekce a všech dalších smluvních ujednání. Festivalového oddělení koordinuje přihlášky a distribuci studentských filmů.

2.    Festivalový koordinátor připravuje ve spolupráci s vedením kateder každoroční výběrovou kolekci FAMU filmů, kterou přednostně obesílá hlavní festivalové přehlídky. Tato výběrová kolekce je rovněž umístěna na DVD případně jiný nosič a je určena pro festivalové veletrhy a prezentaci FAMU obecně.

3.    Festivalový koordinátor spravuje prezentační kanál FAMU (aktuálně Vimeo), který je určen pro prezentaci fakulty směrem k široké i odborné veřejnosti, ovšem primárně je určen pro festivalové potřeby; na Vimeo se nahrávají finální verze filmů v náhledové verzi a pod heslem.

4.    Pokud mají členové štábu zájem přihlásit svůj film na konkrétní festival, mohou tak učinit dvojím způsobem:
a)    Kontaktují festivalové oddělení s žádostí a dodají dokumentaci potřebnou pro přihlášení (bližší specifikaci naleznete níže v bodě 5) s tím, že další proces zajišťuje festivalové oddělení.
b)    Film na festival přihlásí sami s tím, že veškerá další komunikace, poplatky a agenda spojená s dodáním filmu v případě výběru do soutěže je v jejich kompetenci. Z toho důvodu, aby se zabránilo duplicitním přihláškám či vyčerpání povoleného množství filmů, které každá filmová škola může na festival přihlásit, mají tito tvůrci za povinnost informovat festivalové oddělení o svém záměru a to v předstihu 21 dní. V případě, že film získá jakoukoli finanční cenu, jsou z ní primárně uhrazeny dosud vzniklé náklady tvůrců či produkčních spjaté s festivalovou prezentací.

5.    Nezbytné náležitosti pro úspěšné přihlášení filmu na festival:

a)    Film musí být řádně ukončen a zaveden ve Studiu FAMU, tj. musí mít vybaveny všechny autorské smlouvy včetně ošetření užité hudby k možné veřejné prezentaci filmu, viz Pravidla výroby cvičení ve Studiu FAMU. Pokud se jedná o film s českými dialogy, je potřeba, aby byl film opatřen anglickými titulky. Ve Studiu FAMU musí být k dispozici finální verze filmu v obou případných verzích (ČJ i AJ) v kvalitě finálního masteru (ideálně ProResHQ, ProRes4444, popř. H.264 s datovým tokem min. 20Mb/s). V H264 kvalitě bude film nahrán pod heslem na fakultní Vimeo kanál a zaslán společně s přihláškou jako náhledový screener. V případě výběru komisí bude finální verze uložená ve Studiu FAMU poskytnuta festivalům v požadované kvalitě. (Zavedení filmů ve Studiu FAMU zajišťuje Zuzana Hadravová, zuzana.hadravova@studiofamu.cz)
b)    Vyplnění FAMU ENTRY FORM (k dispozici u festivalového koordinátora či na webu, vyplňuje tvůrce / produkční) – odkaz naleznete zde.
c)    Tři fotosky v HiRes kvalitě, minimálně však 300 dpi.
d)    Fotografie režiséra v HiRes kvalitě, minimálně však 300 dpi.
e)    Dialogová listina v angličtině s time code ve formátu srt.

Dále doporučujeme:
f)    Trailer.
g)    Poster.
h)    Press kit.

6.    V případě, že bude film vybrán do soutěže, festivalové oddělení informuje tvůrce/produkční ohledně dalšího procesu. Festivalové oddělení podporuje osobní účast autorů na festivalu a v tomto smyslu také komunikuje s organizátory, aby se podařilo zajistit pozvání a případně krytí cestovních nákladů ze strany festivalu. Pokud festival nemůže cestovní náklady uhradit, festivalové oddělení poskytuje tvůrcům podporu ve věci zdůvodnění pro udělení stipendia v dané záležitosti.

7.    V případě, že jsou tvůrci filmu přímo kontaktování ze strany festivalu či jiné přehlídky se zájmem o projekci jejich filmu (ať nekomerční či komerční), jsou povinni spojit se s festivalovým oddělením, které následně ve spolupráci se Studiem FAMU zajistí licenční administrativu.

8.    Veškeré aktuální informace, kontakty, seznam festivalů a pokyny k přihlášení filmů jsou k dispozici na webových stránkách fakulty


Mgr. Zdeněk Holý
Děkan FAMU

 

 

Prague, 25 April 2018

Dean’s Decree No 1/2018

On enrolling FAMU student films for film festivals and both competition and non-competition events

The presentation of FAMU films at both domestic and international festivals is part of the life cycle of the selected student films. It is vital for building the students’ and FAMU’s creative image and awareness among both domestic and international experts, and it also influences the financing of AMU through qualitative indicators relevant for the Ministry of Education grants – the Register of Works of Art (RUV). Therefore, the leaders of FAMU encourage student films’ participation in festival competitions, foster successful enrolment of films and assist authors in processing festival agenda.

1.    FAMU’s festival agenda is managed by the Festival Coordinator, who is directed by the Dean’s Office. The Festival Coordinator represents FAMU in communication with film festivals and shows, registers films for festivals and is in charge of the payment of the fees for the selected festivals regarding films recommended by the Department leaders. Based on agreement with the Departments, the Festival Coordinator tracks the festivals where to primarily register FAMU films, seeks further festival opportunities, and consults the Departments on the selection of films for themed festivals; where requested, helps authors/producers in preparing the festival strategies for their films, and collaborates with the FAMU Studio regarding licences for public screenings and all other contracts. The Festival Section coordinates applications and the distribution of student films.

2.    In cooperation with the leaders of the Departments, the Festival Coordinator prepares the annual collection of selected FAMU films and offers it with priority to festivals. This select collection is also available on a DVD or another medium and intended for festival trade fairs and for the presentation of FAMU in general.

3.    The Festival Coordinator manages FAMU’s presentation channel (currently Vimeo), which is intended for the presentation of the school towards both the general public and experts; however, it is intended primarily for festival purposes. Films are uploaded to Vimeo in the final proof version and protected with password.

4.    Film crew members interested in registering their film for a specific festival, they can do so in two ways:
a)    Contact the Festival Section with an application and submit the documentation required for the application/registration (more specific requirements are provided in clause 5 below); the Festival Section takes the subsequent actions.
b)    Register their film for a festival by themselves, and any further communication, fees and agenda associated with the submission of the film to the competition (if it is selected) is up to them. Therefore, in order to avoid multiple applications or exceeding the permitted number of films, which a film school may register for any festival, the authors are obligated to inform the Festival Section of their plans 21 days in advance. If a film wins any financial prize, the prize money is primarily used to cover the authors’ or producers’ costs incurred in connection with the festival presentation to date.

5.    Essential requirements for successful enrolment of films for a festival:
a)    The film must be duly completed and managed by the FAMU Studio, i.e., it must have all copyright agreements in place including the soundtrack for the potential public presentation of the film – refer to the Rules for the Production of Exercises at FAMU Studio. If the film involves Czech dialogues, it must be subtitled in English. The FAMU Studio must have the final version of the film in both language versions (Czech and English, if applicable) in the final master quality (preferably ProResHQ, ProRes4444, or H.264 with data flow of at least 20Mb/s). The film in the H264 quality will be uploaded to the FAMU Vimeo account with a password and sent, along with the application, as a preview screener. For festivals with a committee selecting the applicants, the final version stored at the FAMU Studio will be provided to festivals in the required quality. (Zuzana Hadravová, zuzana.hadravova@studiofamu.cz is in charge of ensuring that films are covered by FAMU Studio).
b)    Completing the FAMU ENTRY FORM (available from the Festival Coordinator or on the website, and to be completed by the author/producer) – the link is available here.
c)    Three presentation film photos in HiRes quality – 300 dpi minimum;
d)    Director’s photograph in HiRes quality – 300 dpi minimum;
e)    Dialogue sheet in English with a time code in the .srt format.

In addition, we recommend including the following:
f)    Trailer;
g)    Poster;
h)    Press kit.

6.    If the film is selected for the competition, the Festival Section will inform the author/producer(s) about the next steps to take. The Festival Section encourages authors to participate in festivals personally, and in this context it communicated with the organisers with a view to obtaining official invitations and/or travel allowance from the festival. If a festival cannot pay the travel cost, the Festival Section aids the authors in terms of justifying their grant applications for this purpose.

7.    If a film author is addressed directly by festival or other film event organisers who intend to screen the author’s film (either commercially or non-commercially), the author has to contact the Festival Section, which will then manage the licence administration in cooperation with the FAMU Studio.

8.    All of the current information, contacts, festival lists, and instructions for registering films are available at the school’s website.

Mgr. Zdeněk Holý
Dean of FAMU