FAMU
Orgány, rady a komise fakulty

Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D., Katedra fotografie, předseda EK, tomdvorak@famu.cz
prof. PhDr. Jan Bernard, CSc., Centrum audiovizuálních studií
Mgr. Marek Bouda, Katedra režie
doc. RNDr., MgA.  Martin Čihák, Ph.D., Katedra střihové skladby
Mgr. Eliška Děcká, Ph.D., Katedra animované tvorby
Mgr. Petra Dominková, Ph.D., FAMU International
Mgr. Jiří Dufek, Katedra scenáristiky a dramaturgie
MgA. Petr Koblovský, Ph.D., Katedra kamery
Mgr. Petr Kubica, Katedra dokumentární tvorby
Mgr. Vladimír Skall, Katedra zvukové tvorby
MgA. Jiří Vlach, Ph.D., Katedra produkce (od 11. 12. 2019)

Hosté: ředitel NAMU Mgr. Jan Heller, Ph.D., vedoucí Knihovny FAMU Mgr. Markéta Ambrožová.

Ediční komise (EK) FAMU zasedá zpravidla 2x do roka (červen, listopad) a projednává nové publikační záměry autorů pocházejících nejen z akademické obce FAMU, kteří mají zájem o publikování v NAMU. V případě, že počet přítomných členů na zasedání tvoří nadpoloviční většinu, nechává předseda EK hlasovat o zařazení/nezařazení jednotlivých titulů do edičního plánu NAMU, ze kterého může být taktéž schválený titul se souhlasem EK vyřazen.