logo FAMU
Orgány, rady a komise fakulty

Statut a složení KVH je upraven v Čl. 11, Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Akademie múzických umění v Praze .
 

Předseda KVH: Mgr. Michal Šimůnek, Ph.D.

Členové KVH:
MgA. Karolína Davidová
Mgr. Zdeněk Holý
BcA. Petr Michal
PhDr. Václava Moravce, Ph.D. et Ph.D.
Mgr. Eva Papoušková
Mgr. Hana Křepelková Rezková
Doc. Mgr. Marek Vajchr

Komise pro vnitřní hodnocení zejména:

a) koordinuje sebehodnocení a vnitřní hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti dané fakulty AMU,

b) zpracovává souhrnnou zprávu o hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti za příslušnou fakultu,

c) ověřuje soulad realizace studijních programů s platnou akreditací,

d) může být oslovena jako poradní orgán Rady pro vnitřní hodnocení a umělecké rady fakulty při projednávání návrhů na   akreditace nových studijních programů či reakreditace stávajících studijních programů

e) může se podílet na vnitřním hodnocení dalších činností dané fakulty, a to na základě podnětu děkana či pověření ze strany Rady.

Termíny a obsah setkání KVH FAMU 2020

S ohledem na pandemii koronaviru není další zasedání KVH FAMU zatím naplánováno

16. 3. S ohledem na situaci kolem šíření koronaviru zrušil předseda KVH FAMU zasedání plánované na středu 11. 3. 2020. O neodkladných záležitostech hlasovali členové KVH prostřednictvím e-mailu.
- hlasování o souhrnné zprávě KVH za ak. rok 2018/19
- projednání závěrečné zprávy z vnitřního hodnocení KK
- schválení výběru vnitřního hodnocení oboru pro rok 2020

Termíny a obsah setkání KVH FAMU 2019

14. 1. návrh pracovní skupiny vnitřního hodnocení oboru Režie za přítomnosti zástupců KR, Souhrnná zpráva KVH FAMU za ak. rok 2017/18, stanovení vnitřního hodnocení studijního programu v ZS 2019/2020

23. 9. projednání závěrečné zprávy z vnitřního hodnocení oboru Režie, aktualizovaná metodika vnitřního hodnocení, příprava vnitřního hodnocení oboru Kamera, příprava letošních evaluačních dotazníků, role studentských ambasadorů

17.12. dotazníky sebehodnocení - rozdělení práce po sekcích a příprava textu do Závěrečné zprávy, informace o vnitřním hodnocení studijního oboru kamera a režie, projednání odměny pro studijní ambasadory, návrh vnitřních hodnocení oborů v roce 2020

Termíny a obsah setkání KVH FAMU 2018

18. 1. první setkání KVH FAMU, úvod prorektorka Daniela Jobertová a metodik Tomáš Langer, zasmluvnění členů, rozdělení práce na sekcích a příprava textu do závěrečné zprávy

29. 1. čtení zpráv členů za hlavní a vedlejší sekci, formulace společného úvodu

22. 2. dokončení souhrnné zprávy o sebehodnocení FAMU za akademický rok 2016 - 2017

21. 3. kulatý stůl FAMU členů KVH, vedoucích kateder, garantů oborů a studentských ambasadorů (zápis ZDE )

6. 4. formulace vlastního dotazníku sebehodnocení FAMU pro rok 2018

25. 5. dokončení dotazníku FAMU 2018, odladění metodiky pro vnitřní hodnocení oboru CAS FAMU a nominace členů do pracovní skupiny

5. 10. předání agendy novým členům, informace o vnitřním hodnocení oboru CAS FAMU, dokončení metodiky k evaluaci studijních programů, metodika bude vedoucím kateder, garantům oborů, sekretářkám kateder a studentským ambasadorům představena 7. 11. 2018 od 11:30 v U7

14. 12. dotazníky sebehodnocení - rozdělení práce po sekcích a příprava textu do závěrečné zprávy, projednání vnitřního hodnocení CAS, návrh předsedy KVH, návrh vnitřních hodnocení oborů v roce 2019