logo FAMU
Orgány, rady a komise fakulty

Stipendijní komise FAMU byla jmenována 27. října 2020 děkankou ve složení:

MgA. Tomáš Doruška, Katedra střihové skladby

MgA. David Havas, student

Ing. Viera Hladišová, tajemnice

Michael Jiřinec, student (po dobu přerušení studia zastoupen kandidátem AS FAMU)

Mgr. Petr Vlček, proděkan pro studijní záležitosti, předseda komise