FAMU
Orgány, rady a komise fakulty

Stipendijní komise FAMU byla v červnu 2016 jmenována děkanem ve složení:

Doc. Mgr. Marek Vajchr, předseda
Ing. Jindřich Kolek, Ph.D., MBA
MgA. Tomáš Doruška
MgA. David Havas
BcA. Jan Syruček (do 30. 9. 2019)
Michael Jiřinec (od 18. 10. 2019)