logo FAMU
Orgány, rady a komise fakulty

Seznam členů Technologické komise FAMU (jmenovaných děkanem FAMU na období 2017 - 2020):


Předseda:  
Ondřej Šejnoha (ředitel Studia FAMU)

Členové - interní:     
prof. Mgr. Jiří Myslík (katedra kamery)
doc. Mgr. Pavel Rejholec (katedra zvukové tvorby)
MgA. Tomáš Doruška (katedra střihové skladby)
Eric Rosenzveig (katedra CAS)
Ing. Vít Petrášek (vedoucí TV odd. Studia FAMU)

Členové - externí:     
Ing. Ivo Marák
Ing. Martin Hřebačka

Zástupce studentů:
BcA. Tomáš Lipský (katedra kamery)              

Technologická komise je poradním orgánem děkanky FAMU a řídí se statutem Technologické komise FAMU.