logo FAMU
Fellowship in Artistic Research

FELLOWSHIP IN ARTISTIC RESEARCH 2021

 

PRODĚKANKA PRO VĚDU A VÝZKUM FILMOVÉ A TELEVIZNÍ FAKULTY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE VYHLAŠUJE VÝZVU NA PODPORU UMĚLECKÉHO VÝZKUMU V ROCE 2021 V RÁMCI PROGRAMU: 

“FAMU FELLOWSHIP IN ARTISTIC RESEARCH”

CÍLEM VÝZVY JE PODPORA PROJEKTŮ Z OBLASTI UMĚLECKÉHO VÝZKUMU CÍLENÝCH NA VYTVOŘENÍ PUBLIKAČNÍCH VÝSTUPŮ, KTERÉ POVEDOU K ROZVOJI NOVÝCH FORMÁTŮ VÝZKUMU SKRZE UMĚNÍ, V NICHŽ JE UMĚLECKÁ PRAXE PŘEDMĚTEM I PROSTŘEDKEM VÝZKUMU SAMOTNÝCH UMĚLCŮ.

 


PODMÍNKY A PRAVIDLA

1. Podpořený projekt musí cílit na zveřejnění v některé z existujících platforem typu ArteActa (https://www.arteacta.cz), Journal for Artistic Research (https://jar-online.net), International Journal of Creative Media Research (https://www.creativemediaresearch.org), Screenworks (http://screenworks.org.uk), RUUKKU 
(http://ruukku-journal.fi), [in]Transition (http://mediacommons.org/intransition/), 
Tecmerin (https://tecmerin.uc3m.es/en/journal/).

Uchazeči o podporu by se proto měli nejprve seznámit s typem výsledků publikovaných v těchto platformách.
 

2. Způsobilým uchazečem o podporu v oblasti uměleckého výzkumu je akademický pracovník FAMU, který bude v pracovněprávním vztahu k fakultě po celou dobu řešení projektu, nebo student zapsaný ke studiu v některém z akreditovaných studijních programů FAMU, který bude užívat statut studenta po celou dobu řešení projektu.

Každý uchazeč může podat pouze jednu žádost v roli hlavního řešitele, avšak může být zároveň členem řešitelského týmu v projektu jiného uchazeče, za předpokladu, že bude spoluautorem alespoň jednoho z publikovaných výsledků projektu.

 

3. Odborná komise v rámci projednávání předložených žádostí zhodnotí:

●     dosavadní uměleckou a výzkumnou činnost uchazeče,

●     přínos výzkumu pro obory FAMU a rozvoj uměleckého výzkumu vůbec,

●     kvalitu výzkumného záměru (obsah, cíle, metody a postupy řešení),

●     realističnost záměru vzhledem k vybrané publikační platformě.
 

4. V rámci této výzvy budou uděleny max. 2 fellowshipy ve výši 50 tis. Kč na projekt, které slouží k pokrytí osobních nákladů jak uchazeče, tak případně dalších členů týmu podílejících se na výsledcích projektu.
 

5. V případě, že nastane situace, kdy uchazeč nebo nositel fellowshipu přestanou být způsobilými k jeho plnění, nebo jim v tom zabraňují jiné okolnosti, neprodleně tuto skutečnost oznámí projektové managerce Silvii Demartini.

HARMONOGRAM

Vyhlášení výzvy: 15/03/2021

Uzávěrka pro podávání žádostí:   05/04/2021 (12:00)

Hodnotící lhůta: 05/04 - 16/04/2021

Zveřejnění výsledků: nejpozději 19/04/2021

Odevzdání závěrečné zprávy nejpozději dne:  25/11/2021 (12:00)

PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ

1. Žádost o podporu se předkládá na příslušném formuláři pouze elektronicky jako jeden dokument ve formátu pdf do 12:00 dne 5. 4. 2020 na emailovu adresu silvie.demartini@famu.cz.
 

2. Žádost může být vyplněna v českém či anglickém jazyce a musí obsahovat:

●     stručný životopis uchazeče (včetně dosavadní umělecké a výzkumné činnosti),

●     výzkumný plán o rozsahu 2 až 3 normostrany,

●     konkrétní časopis či platformu pro umělecký výzkum, v níž bude příspěvek publikován.

 

V případě, že se na řešení projektu podílejí i další členové projektového týmu, pak všichni musí být uvedeni v předkládané žádosti spolu s návrhem na finanční odměnu, přičemž platí, že celková podpora poskytnutá na 1 projekt činí 50 tis. Kč.

 

 REALIZACE A UKONČENÍ PROJEKTU

1. Projekt musí být realizován v období od 1. 5. 2021 do 15. 11. 2021, přičemž úspěšnou realizací se rozumí předání rukopisu do recenzního řízení nejpozději během posledního dne realizačního období projektu.

2. V případě, že nositelem fellowshipu je student, odměna mu bude poskytnuta formou stipendia přiděleného na výzkum, vývoj a inovace dle §91 odst. 2 písm. c) zákona 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Akademickým pracovníkům bude podpora přiznána formou odměny za práci realizovanou nad rámec své pracovní náplně sjednané jako součást pracovní smlouvy.

3. Zprávu o realizaci projektu a dosažených výstupech odevzdává řešitel nejpozději do 12:00 dne 25. 11. 2021 na předepsaném formuláři elektronicky jako jeden soubor ve formátu pdf na emailovou adresu silvie.demartini@famu.cz.

Zpráva může být vyhotovena v českém nebo anglickém jazyce a její součástí je rukopis výsledku a potvrzení o odeslání/přijetí příspěvku příslušným periodikem/platformou.

 

KONTAKTNÍ OSOBY

S případnými dotazy k programové výzvě a plánovaným projektovým záměrům se obracejte na proděkanku pro vědu a výzkum Helenu Bendovou (v kopii uvádějte projektovou managerku Silvii Demartini).

Ohledně formálních náležitostí žádosti se obracejte na Silvii Demartini.
 

V Praze dne 23. února 2021
Mgr. Helena Bendová, proděkanka FAMU pro vědu a výzku

DOKUMENTY A FORMULÁŘE

Žádost

Závěrečná zpráva.
.